Går vi mot en tostatsløsning her i landet? Norge og Sapmi (Sameland).

Til stadighet hører vi at områdene i Nord-Norge, og helt ned til Hedmark, blir omtalt som Sapmi. Spesielt hører vi dette fra NSR og sametingspresidentens side, men også norske politikere, NRK og andre pressefolk, har begynt å ta ordet Sapmi i bruk, mer og mer etter hvert, de siste årene.

Sapmi er også avmerket på kartene, og brukes som begrep i det offentlige rom, også i norsk undervisning, i den offentlige undervisningen til våre barn og unge.

Sapmi er et samisk ord som betyr Sameland.

Spørsmål som etter hvert melder seg, er:

  • Er vi på vei mot en tostatsløsning her i landet? Norge og Sapmi (Sameland)
  • Hvem er det som har skapt begrepet Sapmi? Og hvorfor?

NSR er en liten organisasjon med knapt et tusen medlemmer i (hele) Norge. Ved siste valg til Sametinget var det kun 4414 personer (tall fra SSB) som stemte på NSR av de om lag 20 tusen personene som sto innmeldt i sametingets valgmanntall. Med andre ord under en fjerdedel, altså under 25 prosent av de som sto registrert i sametingets valgmanntall.

NSR har ingen legitimitet for å hevde at NSR «taler samefolkets sak».

Fakta er at majoriteten av folk med samiske aner tar avstand fra NSR og den ekstreme samepolitiske linje som NSR står for.

Fakta er at vi er et blandet folk, og at vi lever og har levd i alle tider i et multietnisk samfunn her i landet. Ingen er «av ren rase».

Fakta er at majoriteten av folk med samiske aner er kloke og reflekterte mennesker som forstår hva som er grunntanken og hovedintensjonen i FN-pakten og i FNs konvensjon.

Fakta er at majoriteten av folk med samiske aner tar avstand fra sortering, segregering og etnisk registrering.

Fakta er at majoriteten ikke har meldt seg inn i samemanntallet, det etniske registeret som NSR har stått for.

For å kunne delta ved valg til sametinget, må en tilhøre «den samiske ætt». Ektefeller og alle andre som ikke har den rette slekts-tilhørigheten, er utestengt, får ikke delta ved valg til sametinget. Dette er diskriminering, etnisk diskriminering, i strid med FN-pakten og i strid med FNs konvensjon som Norge har ratifisert.

Sametinget ble etablert her landet etter krav fra NSR. Dette til tross for at andre samiske organisasjoner, og stort sett alle kommunene i Finnmark, var mot at et eget ting for samer skulle etableres.

NSR har slått fast følgende vedtektsfestede mål, sitat:

● NSR vil virkeliggjøre samisk selvråderett og sikre en samisk fremtid som ett folk i egne områder.

● NSR vil bidra til å opprette og fullføre samisk folkestyre ved aktivt å delta i demokratiske valg.

Disse vedtektsfestede mål har stått i over 10 år, og står fortsatt, fordi disse vedtektsfestede mål ennå ikke er oppnådd.

Før Finnmarksloven ble tvunget ned på folk i Finnmark, ble det levert inn 11.500 underskrifter til Stortinget fra lokalbefolkningen i Finnmark. Dette var en protest mot at det skulle innføres etniske skillelinjer mellom folk gjennom en etnisk betinget lov i Finnmark.

Da Olav Gunnar Ballo, som da var stortingsrepresentant, tok saken opp med daværende statsminister Jens Stoltenberg, svarte Jens Stoltenberg:

 «Ikke forvirr meg med fakta».

Folket i Finnmark ble ikke hørt, og skillelinjer mellom folk gjennom en etnisk basert lov – i strid med FNs konvensjon – ble tvunget ned på folket i Finnmark.

Norske myndigheter må ha glemt hva FN-pakten og FNs konvensjon bygger på.

Norge har ratifisert FNs rasediskrimineringskonvensjon. Av denne konvensjon fremgår følgende, sitat:

«Land som skriver under på rasediskrimineringskonvensjonen må avskaffe all forskjellsbehandling på bakgrunn av rase, hudfarge, avstamning eller etnisk opprinnelse»

Og videre fremgår følgende av FNs konvensjon om landene som har ratifisert konvensjonen, sitat:

  • «som tar i betraktning at alle mennesker er like for loven og er berettiget til samme rettsbeskyttelse mot enhver form for diskriminering og mot enhver tilskyndelse til diskriminering,
  • som er overbevist om at enhver doktrine om overlegenhet basert på raseforskjell er vitenskapelig uriktig, moralsk forkastelig, sosialt urettferdig og farlig, og at det ikke noe sted finnes noe som kan rettferdiggjøre rasediskriminering, verken i teori eller praksis,
  • som på ny bekrefter at diskriminering mellom mennesker på grunn av rase, hudfarge eller etnisk opprinnelse er en hindring for vennskapelige og fredelige forbindelser mellom nasjonene og kan forstyrre freden og sikkerheten blant folkene og det gode forhold selv mellom personer som bor side om side i samme land,
  • som er overbevist om at eksistensen av skranker mellom rasene er uforenlig med idealene for ethvert menneskelig samfunn»

Det er på høy tid at norske myndigheter tar ansvar for FN-pakten og FNs konvensjon som Norge har ratifisert.

Det er på høy tid å få NSRs agenda og NSRs vedtektsfestede mål ut og opp til debatt i det offentlige rom.

Hva og hvem er det NSR jobber for? Er NSRs mål en to-statsløsning her i landet, Norge og Sapmi?