Årsaken til at vi stiller dette spørsmålet er at det opplyses i «Politiforum» at «Påtaleleder Beate Brinch Sand ved Oslo politidistrikt sier til VG at politiet ber om at demonstrantene skal slippe bøter.» Ønsket fra politiet er gått til Oslo statsadvokatembeter. De som det siktes til er samepolitisk, motiverte samer («Fosendemonstranter») som sist vinter blant annet okkuperte departementer.

Påtalelederen forteller også at «vanskelige juridiske vurderinger lå til grunn for at politiet brukte noe mer tid,». En kan også lese i «Politiforum» at «Politiet vil ikke gå inn på begrunnelsen for hvorfor de har bedt om at demonstrantene skal slippe bøter – til tross for at de har brutt loven, og Sand viser til en helhetsvurdering.»

 Hva er det som har gjort denne saken så juridisk vanskelig? Er det innholdet i artiklene 9 og 10 i ILO-konvensjon nr. 169 som Norge har ratifisert som gjør det vanskelig? Stortinget har vedtatt at samene i Norge er berettiget til å bli behandlet i henhold til innholdet i denne konvensjonen. Innholdet i denne konvensjonen som blir omtalt som «urfolksrettigheter».

I artikkel 9 heter det at «1. «Dersom medlemmer av vedkommende folk begår lovbrudd, skal tradisjonelle reaksjonsmåter som praktiseres av vedkommende folk respekteres i den grad disse er i samsvar med nasjonal lovgivning og med internasjonalt anerkjente menneskerettigheter.

2. De sedvaner disse folk har når det gjelder straffereaksjoner, skal tas i betraktning når myndigheter og rettsvesen behandler slike saker. «

I artikkel 10 heter det at «1. Når det fastsettes straff med hjemmel i generell lovgivning overfor medlemmer av disse folk, skal det tas hensyn til deres økonomiske, sosiale og kulturelle særtrekk.

2. Andre straffereaksjoner enn fengsling skal foretrekkes.»

ILO-konvensjon nr. 169 pålegger som en kan se, Norge å krenke en veldig sentral menneskerettighetsbestemmelse. Det som vi sikter til er pålegget om å praktisere prinsippet om likhet for loven. Denne bestemmelsen er nedfelt i flere menneskerettighetskonvensjoner som Norge har ratifisert og inkorporert i Grunnloven vår. Det er også nedfelt i de samme konvensjonene at permanent forskjellsbehandling på etnisk- og avstammingsrelatert grunnlag er for rasediskriminering å regne.

Offentligheten har krav på å få vite om hva som er begrunnelsen for forslaget om fritak fra bot, herunder også om begrunnelsen er knyttet til at det var samer som demonstrerte eller var med på å demonstrere.

Dersom begrunnelsen for forslaget om at de nevnte demonstrantene skal slippe å betale bøtene er at de som demonstrerte er samer, innebærer dette at det forslås at en innen strafferetten, skal begynne å praktisere ulikhet for loven, med utgangspunkt i etnisitet og avstamming. Det vil i så tilfelle være et brudd på prinsippet om likhet for loven, en menneskerettighetstanke som strafferetten og domstolutøvelsen i Norge fram til nå, har vært tuftet på.

Strafferetten bør fortsette å bli praktisert ut fra prinsippet om etnisk- og demokratisk likeverd. Dette uansett hva som måtte være nedfelt i ILO-konvensjon nr. 169.

Oslo statsadvokatembeter bør ikke imøtekomme forslaget fra Oslo-politiet, om det er begrunnet med at det var samer som demonstrerte, eller som var med å demonstrerte.