Organisasjon for Etnisk og demokratisk likeverd har ingen mening om den vedtatte elektrifiseringen av LNG-anlegget på Melkøya. Vi har heller ingen mening om den bebudete utbyggingen av 420 kV-linja til Øst-Finnmark og til Hammerfest og HELLER IKKE TIL den bebudete byggingen av vindturbinanlegg i  denne forbindelsen.

Det er  imidlertid nedfelt i sameloven at Regjeringen og dets underliggende organer er forpliktet til å gjennomføre konsultasjoner (les forhandlinger)  med  Sametinget og samiske organisasjoner når samiske interesser blir eller kan bli berørt.

I offentlighetsloven finnes en offentlighetsundergravende og udemokratisk  bestemmelse (§19) hvor det heter at protokollene fra  nevnte type forhandlinger kan unndras fra offentligheten.

I forbindelse med de ovenfor nevnte planene om ny kraftlinje til Øst-Finnmark og Hammerfest  og bygging av vindturbinanlegg, kommer det garantert til å bli gjennomført en rekke konsultasjoner/forhandlinger bak lukkede dører.

Etnisk og demokratisk likeverd krever at protokollene fra disse forhandlingene offentliggjøres. Det er rett og slett uakseptabelt om en ut fra samepolitisk funderte grunner ikke løpende informerer befolkningen og næringslivet i Finnmark, og de politiske miljøene i Finnmark, om de avtaler som inngås i disse lukkede møtene, som vil berøre samtlige beboere i fylket.

Vi håper også at de partipolitiske miljøene i Finnmark ikke er så underdanige overfor sentrale myndigheter at de vil finne seg i å bli holdt utenfor her og dermed ender opp med bare passivt  å motta beskjeder om hva som er blitt avtalt i konsultasjoner, bak lukkede dører. Dette siste da som et fullbyrdet faktum.