Endring av Grunnloven

Årsaken til at vi kommer med innspill til dette  Grunnlovsforslaget, er at vi frykter at dersom dette lovsforslaget blir vedtatt, så vil det føre til at det blir innført ennå flere etnisk-politisk begrunnede og betonte lover og ordninger i Norge, som igjen vil føre til flere etniske/byråkratiske ordninger. Slike ordninger undergraver både demokratiet og likeverdet i vårt multietniske samfunn. Demokratiet skal være bærebjelken i vårt samfunn, noen som alle etter vår mening bør etterstrebe i vår statsskikk.


Kontroll- og konstitusjonskomiteen har gitt grønt lys for å skrive inn i Grunnloven at det samiske folk er Norges urfolk.


Forslagsstillerne foreslår at § 108 skal lyde: Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at det samiske folk, som urfolk, kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

Om forslaget blir vedtatt vil det bli grunnlovsfestet at befolkningen i Norge består av tre folk – det norske folk, det samiske folk og et urfolk.

ILO-169 Da ILO-169 konvensjon ble ratifisert av Norge, ble det forsikret at bestemmelsene i konvensjon ikke ville ha noen internrettslige konsekvenser for Norge. I ettertid viser det seg at det motsatte ble tilfelle.  Demokratiet står nu for fall i store deler av Norge. 


Finland og Sverige begge med samisk ættede befolkningsgrupper, har ikke ratifisert ILO-169. Det svekker konvensjonens samiske rettskraft. For Norge er dette problematisk fordi Norge var det første land som ratifiserte konvensjonen. Kontroll- og konstitusjonskomiteens henvisning til § 17 i Finlands Grunnlag er ikke dekkende for rettstilstanden til minoritetene i landet. § 17 favner alle folkegrupper i Finland på samme måte som i Sveriges konstitusjon. 


Norske myndigheter var pådrivere sammen med Samerådet og Norske Samers Riksforbund (NSR), for å revidere daværende gjeldende konvensjon, ILO nr. 107. Norge ønsket her å være ”bjellesau”. Over 30 år etter at konvensjonen ble fremmet, som en «forbedret» utgave av tidligere ILO 107, har ILO 169 ennå ikke nådd samme ratifiseringstall som ILO 107.


En nærmere analyse av årsaken til at det norske initiativ er forfeilet, er i et fellesskapets og likeverdets perspektiv nødvendig.  

Med innskrivningen i Grunnloven av det samiske folk, som urfolk, kommer det garantert etter hvert til å bli innført en ny maktfaktor med konsekvenser for utvikling og bolyst nordenfjells.


Vi ser blant annet  at Nordisk Samekonvensjon er klar for signering og dermed tilrettelagt for ratifikasjon. Konsekvensene av denne konvensjonen, med konsultasjonsavtalen som verktøy i gjennomføringen, blir dramatiske for folk, næring og politikk i nedslagsfeltet til konvensjonen. 

Les mer om konvensjonen her: 

Nordisk samekonvensjon – Sametinget


Grunnloven § 1. «Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike. Dens regjeringsform er innskrenket og arvelig monarkisk» 

Grunnloven § 98: «Alle er like for lova. Ikkje noko menneske må utsetjast for usakleg eller mishøveleg forskjellsbehandling.»

Endringsforslaget «det samiske folk, som urfolk» vil sementere dagens usaklige og uforholdsmessige forskjellsbehandling av norske statsborgere.

Så kjære politikere stem ned dette lite gjennomtenkte og ikke-konsekvensutredede endringsforslaget. 

Vår felles fremtid er ikke særordninger, men likhet for loven.

La oss fortsatt være ett land og ett folk!