En stor ansamling med skjeletter som oppbevares av Universitetet i Oslo (UiO) blir betegnet som «De Schreinerske Samlinger».  Den delen av skjelettene og annet materiale i samlingen, som er blitt definert som samiske, oppbevares separat.  UiO har inngått en egen avtale med Sametinget om den delen av samlingen som er blitt definert som samisk. Avtalen gir Sametinget 100% kontroll over hvordan denne delen av samlingen skal forvaltes.

Jeg vil si det så sterkt at med denne avtalen har UiO her blitt kastrert, eller latt seg kastrere frivillig, som en sjølstendig forskningsinstitusjon. Dette er så ille at det må kunne karakteriseres som en skamplett i norsk forskningshistorie.

I en fornyelse av avtalen opprinnelig fra 7.9.1999, som er datert til 25.6.2020, kan en blant annet lese at «Universitetet i Oslo ved Institutt for medisinske basalfag har forvaltningsansvaret for de samiske levningene i De Schreinerske Samlinger etter de føringer som er fastsatt av Sametinget». En kan også lese at «Sametinget fatter endelig avgjørelse i alle forhold som gjelder det samiske materialet, etter innspill fra Universitetet i Oslo.».

En del av de skjelettene som er blitt definert som samiske, er blitt funnet i Øst-Finnmark og er svært gamle. De er blitt tidsbestemt ved hjelp av C-14 metoden. Det aller eldste er 4700 år gammel. Da jeg henvendte meg til UiO om dette, fikk jeg svar fra Institutt for medisinske basalfag. I tilsvaret het det blant annet at de «Bekrefter herved at vi har mottatt din henvendelse. Vi kommer tilbake til deg for videre dialog. Vi gjør oppmerksom på at Sametinget rutinemessig vil bli orientert om saken

Dette forteller at det ikke bare er slik at det er Sametinget som bestemmer i ett og alt når det gjelder denne samlingen, men også at UiO har akseptert at Sametinget skal ha en tett og løpende overvåkning, til og med over de samtaler som UiO måtte ha med omverden om dette!

Jeg stilte også dette spørsmålet til nevnte institutt: «I avtalen mellom Sametinget og UiO heter det blant annet at : `De samiske menneskelige levninger er skilt ut fra samlingen. Hva den omfatter fremgår av vedlegg 1 i avtalen.`  Kan jeg få tilsendt denne avtalen?» Det svaret jeg fikk, var at «Dette er et dokument som ikke er tilgjengelig for offentligheten.» Jeg spurte også om hva som er begrunnelsen for hemmeligholdet av dette vedlegget. Det spørsmålet har jeg ikke fått svar på.

Hvilke kriterier som er lagt til grunn for å definere hvilke skjeletter som er samiske er altså hemmeligstemplet. Hvem er det som har bestemt hva som er for samiske skjeletter å regne?

Det har opp igjennom tiden ikke manglet på spekulasjoner om hvor de som har vært bosatt i Finnmark og på Nordkalotten er innvandret ifra og hvem de er i genetisk slektskap med.  

Universitetet i Helsinki offentliggjorde i 2018 en artikkel som omtalte DNA-undersøkelser på eldre etterlevninger av mennesker som er blitt funnet i Finland og på Kola. Det eldste av dem som er omtalt er funnet på Kola og er 3500 år gammel.  https://www.helsinki.fi/en/news/life-sciences/ancient-dna-shows-sami-and-finns-share-identical-siberian-genes

På tross av at UiO har et betydelig antall eldre skjeletter fra Øst-Finnmark, som for lengst kunne vært DNA-undersøkt, har UiO intet å fortelle om hvem disse tidligere menneskene er i genetisk slektskap med. Slik kunnskap ville opplagt vært et viktig bidrag til innsikt i Finnmark og den øvrige delen av Nordkalotten sin eldre historie og forhistorie, men den gang ei.

Årsaken til at denne forskningen ikke for lengst er blitt gjennomført, er garantert den at UiO i sin tid inngikk den ovenfor nevnte avtalen med Sametinget. Sametinget er uten tvil reaksjonær og kunnskapsfiendtlig på dette området. Det er nok å vise til det som daværende Sametingspresident Egil Olli (Ap) uttalte til NRK-Brennpunktprogrammet «Førsteretten» (2011), da han ble spurt om hvorfor Sametinget er imot DNA-forskning på de skjelettene i De Schreinerske Samlinger som er blitt definert som samiske. Han stilte motspørsmålet: «Hva skal de med denne forskningen» – bevise at vi ikke er samer?»

Det er nærmest ubegripelig at UiO har inngått en slik avtale med et politisk valgt organ som til og med er opprettet for å ivareta en politisk særinteresse. Hvor ble det av det, så ofte og høytidelig uttalte prinsippet om den frie forskningen, uavhengig av politiske godkjenninger og politiske organer?  

Det er ytterligere, mange spørsmål som kan stilles her. Jeg nøyer meg med disse to: Inngikk UiO denne avtalen frivillig eller var det etter instruks fra overordnet myndighet?  Om UiO ikke er blitt instruert; hva er årsaken til at UiO inngikk en slik underkastelsesavtale?

Uansett: Den avtalen som er inngått mellom UiO og Sametinget er en skamplett.