FNs høykommisær for menneskerettigheter ber stater gjøre mer for å få slutt på systemisk rasisme. Høykommisær Michelle Bachelet fremmer flere forslag til løsninger for å bekjempe diskriminering og ulikhet, leste jeg på NRK tekst-TV mandag.

Altså: Lovgivende og utøvende myndighet her i landet står overfor en svær ryddejobb.

Stortinget kan som strakstiltak oppheve, erklære ugyldig, vedtaket den 3. juni om den såkalte sameloven (avstamningslov/ættelov).

Regjeringen kan som strakstiltak trekke forslaget om å gi Sametinget grunneierstatus i Troms og Nordland, og legge NOU 2007:13 «Den nye sameretten» helt nederst i skuffen, og la den støve ned der.

Dernest kan regjeringen legge frem en plan for å få fjernet alle lover og ikke-demokratisk lukkede politiske ordninger i Norge, som skiller på etnisitet og legitimerer forskjellsbehandling av innbyggerne på etnisk grunnlag.

Stortinget kan videre påse at sannhets- og forsoningskommisjonen holder seg til vedtatt mandat om å granske urett begått mot nasjonale minoriteter; samer, kvener, norskfinner og skogfinner. Å granske urett begått mot urfolk, kvener, norskfinner og skogfinner som kommisjonslederen mener er sannhets- og forsoningskommisjonens mandat, er feil og et svært dårlig utgangspunkt i arbeidet med å bekjempe diskriminering og ulikhet. Rangering av mennesker er uakseptabelt og bidrar definitivt heller ikke til forsoning.

Norge har ratifisert og lovfestet FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering (CERD). I artikkel 1.1 fremgår det at «I denne konvensjon betyr uttrykket «rasediskriminering» enhver forskjellsbehandling (..) på grunn av rase, hudfarge, avstamning eller nasjonal eller etnisk opprinnelse (..).

Etnisk- og avstamningsbaserte ordninger i form av politiske privilegier som gjøres permanente, er altså i følge FN, rasediskriminering.

At Norske Samers Riksforbund (NSR) ikke er enig med FN, må ikke forhindre Regjering og Storting å gjøre nødvendig ryddejobb.