3.juni i år skal Stortinget behandle forslaget til endringer av sameloven. Blir forslaget vedtatt, vil dette innebære at det blir en lovfestet plikt til å forskjellsbehandle samer og ikke- samer på alle offentlige nivåer i Norge. Om så skjer, vil det bli det mest omfattende og dyptgripende pålegg om å forskjellsbehandle mennesker i Norge med utgangspunkt i etnisitet og avstamming som noen gang er blitt innført i Norge. En slik forskjellsbehandling vil etter vår mening være rasediskriminerende i den samme betydning som «FN-konvensjonen mot alle former for rasediskriminering»(ICERD) legger i ordet.

(Dette vil ikke flertallet i Kommunal -og forvaltningskomiteen forholde seg til.Fra ICERD: «Artikkel 1. 1. I denne konvensjon betyr uttrykket «rasediskriminering» enhver forskjellsbehandling, utelukkelse, innskrenkning eller begunstigelse på grunn av rase, hudfarge, avstamning eller nasjonal eller etnisk opprinnelse hvis formål eller virkning er å oppheve eller begrense anerkjennelsen av, nytelsen eller utøvelsen på like fot av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter på det politiske, økonomiske, sosiale, kulturelle eller hvilket som helst annet: område av det offentlige liv.»

«Artikkel 1.4. Særlige tiltak som settes i verk utelukkende for å sikre tilfredsstillende framgang for visse rase[1]grupper, etniske grupper eller individer som trenger slik beskyttelse som kan være nødvendig for å sikre at disse grupper eller individer på like vilkår skal kunne nyte og utøve menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, skal ikke anses som rasediskriminering forutsatt at tiltakene ikke fører til at det opprettholdes særlige rettigheter for forskjellige rasegrupper, og at de ikke fortsettes etter at de mål tiltakene tok sikte på, er oppnådd.»)

Ingen instans eller noe organ som har vært involvert i denne prosessen, har vurdert om lovforslaget kan stride mot §§ 92 og 98 i vår Grunnlov. § 92 har implementert inn i vår Grunnlov en rekke menneskerettighetskonvensjoner som forbyr varig forskjellsbehandling på etnisk og avstammingsrelatert grunnlag dersom det ikke er en dokumentert og saklig grunn for det. Vi sikter her til «ICERD», «FN- konvensjonen om sivile- og politiske rettigheter», «FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter» og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen»

Det er heller ikke blitt vurdert om lovforslaget kan stride mot «EU-direktiv «2000/43/EC of 29 June 2000» I dette direktivet heter det blant annet at «I dette direktiv betyr likebehandlingsprinsippet at det ikke skal foreligge direkte eller indirekte diskriminering på grunn av rase eller etnisk opprinnelse.»

Komiteflertallet henviser til en høringsuttalelse fra «Norges  institusjon for menneskerettigheter» (NIM), men NIM har ikke drøftet eller vurdert om lovforslaget kan stride mot innholdet i nevnte menneskerettighetskonvensjoner.

Det er rett og slett skremmende å se hvor likegyldig både Regjeringen og flertallet av stortingsrepresentantene i Kommunal- og forvaltningskomiteen, med unntak av Frp, er til innholdet i Grunnloven vår. Vil også stortingsflertallet utvise den samme likegyldighet den 3.juni i år?

Det innrømmes i saksframlegget at det ikke finnes noen folkerett som pålegger Norge å vedta en slik lov. Det er heller ikke lagt fram noen dokumentasjon som viser at samene i Norge er avhengig av en slik lov for å kunne klare seg på lik linje med den øvrige befolkningen i Norge, altså at det er et saklig behov for en slik lov.

Forklaringen til at dette lovforslaget er blitt fremmet, er derfor at alle partier på Stortinget, unntall Frp, har et egenmotivert ønske om at en slik rasediskriminerende ordning skal bli lovfestet.

Det er ikke avklart hva en legger i sentrale begreper i lovteksten. Vi sikter her til begrepene samer, samiske interesser, samisk kultur, samisk samfunnsliv og samisk materiell kulturutøvelse.

Hvem skal avgjøre om en organisasjon består av samer og derfor er for samisk å regne? Hvem skal avgjøre hva som er for samiske interesser å regne? Hvem skal avgjøre hva som er for samisk kultur og samfunnsliv å regne? Hvem skal avgjøre hva som er for samisk materiell kulturutøvelse å regne?

Vil vi få særorganer eller særdomstoler som skal avgjøre dette, noe i likhet med det som en hadde i Sør-Afrika og som i tvilstilfeller avgjorde om en person var hvit eller ikke?

Blir lovforslaget vedtatt, innebærer det at saksbehandlere og politikere, selv på det laveste nivået i en kommune, vil være forpliktet til å forhandle med representanter for samisk interesser. Dette vil være en eksklusiv særrett som ingen andre enn samer vil ha.

Denne forskjellsbehandlingen vil garantert føre til at om noen i en sak har motsatte interesser enn de samiske interessene og taper sin sak, så vil vedkommende lett komme til å trekke den konklusjonen at dette er rasisme. Dette uansett om konklusjonen er berettiget eller ikke.

Saksbehandlere og politikere, selv på det laveste nivå i en kommune, kan derfor begynne å forberede seg på å bli betegnet om rasister når de kommer i befatning med saker som pålegger dem å forhandle med representanter for samisk interesser.

Det er litt av en situasjon våre fremste folkevalgte på Stortinget ser ut til å ville sette en rekke offentlige ansatte og politikere i.