Etter planen skal Stortingets kommunal- og forvaltningskomité i løpet av vårsesjonen ta stilling til lovproposisjon fra Regjeringen om endringer av Sameloven.

Lovproposisjonen er utviklet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i konsultasjoner med Norske Samers Riksforbund (NSR) og Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL). Proposisjonen ble forelagt Sametinget i plenum til godkjenning, før den så ble oversendt Stortinget.

Imidlertid, – det saksordfører Eirik Sivertsen (Ap), Nordland og hans kolleger i komitéen, egentlig skal ta stilling til, er om det kommunale selvstyret skal outsources; – om ordinær saksbehandling og ordinære demokratiske beslutningsprosesser, skal opphøre, i deler av Norge.  Etter hvert i hele landet. Mer om det nedenfor.

Regjeringen vil at Stortinget lovfester adgang til permanent, systemisk diskriminering; – å forskjellsbehandle innbyggere rundt omkring i kommunene, med bakgrunn i etnisitet og avstamning. Videre anmoder Regjeringen Stortinget om å lovfeste at slik forskjellsbehandling kan skje i lukket rom i regjeringsapparatet, i fylkeshus og i rådhus. Ved å fravike offentlighetsprinsippet uten begrunnelse i reelt behov, trekker Regjeringen med sine lovforslag, folk i byer og lokalsamfunn fra hverandre og ikke nærmere hverandre. Fellesskap og likeverd synes å være fjernet fra vokabularet til regjeringspartiene.

Den såkalte samepolitikken til Regjeringen er premissgivende for samfunnsutviklingen nordenfjells. Regjeringen fratar altså folk i nord til gang til informasjon som angår hverdagen deres. Med Regjeringens forslag legges det lokk på en viktig og nødvendig politisk debatt, nettopp om samfunnsutviklingen nordenfjells. Ubemerket, fra lukkede rom, vil den såkalte samepolitikken snike seg frem over alt i offentlig sektor og over tid endre samfunnet. Etnokratiet løftes frem. Demokratiet svekkes. Folkestyret bygges ned. Milliardtilførsel sikres for fremtiden til å utvikle et etnokratisk parallellsamfunn nordenfjells, – benevnt Sápmi!

Det er dette jeg sitter tilbake med inntrykk og opplevelser av etter gjennomlesning av «Prop 86 L (2020-2021) endringer i Sameloven mv (konsultasjoner)» på 121 sider, og den konsultasjonsveilederen på 25 sider, som Regjeringen legger ved lovproposisjonen.

I saksdokumentene fokuseres det nemlig mer på selve konsultasjonsprosessen enn på innholdet i lovproposisjonen. I kjølvannet av den støyen som lovforslaget har skapt, har Regjeringens forslaget til ny formålsparagraf i Sameloven, gått under radaren!

Det uroer. Hvem av kommune- og fylkestingspolitikerne har fått med seg dette politiske kvantespranget; – at ny samelov «skal gjelde med de begrensninger som følger av ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater»? Det betyr i klart språk at ved motstrid, vil «samiske interesser» i årene fremover ha forrang. Ikke-samiske interesser må da vike. De må altså sitte på gangen når «samiske interesser» og Sametinget i lukket rom forhandler med saksbehandlere og politikere i saker som også angår de som sitter på gangen.

Regjeringens såkalte samepolitikk segregerer, forankret som den er i etnisitet og avstamning. Den er i ferd med å ta et irreversibelt grep om politikkutviklingen i nord. Men heretter også etter hvert i syd.  For i lovproposisjonen gjøres det klart at det får konsekvenser når «samiske interesser» også utenfor «de tradisjonelle samiske områder», berøres av planer om tiltak. Da har offentlige organer på alle nivåer konsultasjonsplikt. (Eksempelvis har ca 145 kommuner syd for Nordland tre eller flere innbyggere innmeldt i Sametingets valgmanntall). I proposisjonen står det skrevet i kapittel 6.4.4 «Geografisk område for konsultasjonsplikten» at «utgangspunktet er dermed at konsultasjonsreglene gjelder for hele landet». 

Statsminister Erna Solberg mener altså alvor med sitt utsagn 27. november 2020, da Nordom-rådemeldingen ble fremmet: «Det samiske skal vektlegges i hele det norske samfunnet». Til NRK Sápmi 20. mai 2013 lovet statsministerkandidat Erna Solberg at det ikke er aktuelt å tildele Sametinget mer politisk makt og innflytelse. Men hun gjør det altså likevel.

Så nu er spørsmålet om Eirik Sivertsen (Ap) og Willfred Nordlund (Sp), nordnorske representanter i komitéen, og deres stortingskolleger, vil hjelpe Regjeringen med å lose elefanten i rommet, kjerneverdiene til NSR, inn i fylkestings- og kommunestyresaler?  

Regjeringen forklarer ikke hvem som skal bestemme hvem som er for en same å regne, ei heller ikke hva som er for samisk interesse å regne. Det bør komitéen klargjøre, og også om den kjente og anerkjente læresetningen; – det du ikke vil at noen skal gjøre mot deg, det skal du heller ikke gjøre mot andre, er saksrelevant.

Regjeringen mener at lovforslaget ikke er i strid med §§ 92 og 98 i vår Grunnlov og med«EU direktiv 2000/43 /EF av 29. juni 2000 om gjennomføring av prinsippet om likebehandling av personer uavhengig av rase eller etnisk opprinnelse». Det er det stadig flere som har vanskelig å forstå.

Tromsø, 16. april 2021

karl.wilhelm@sirkka.no