Stortinget nedsatte Sannhets- og forsoningskommisjonen med mandat blant annet å granske urett begått mot samer, kvener, norskfinner og skogfinner. Regjeringen må ha glemt eller overser Stortingets beslutning, for den 28. februar kunngjorde den nok en «reform» som påfører samer som ikke driver med rein, kvener, norskfinner, skogfinner og majoritetetsbefolkningen ny urett.

Da sendte Landbruks- og matdepartementet (LMD) en hilsen, på vegne av Regjeringen, til fylkesordførere og fylkesrådmenn, ordførere og kommunaldirektører, til bedrifter, gründere, personer og familier som driver areal- og naturbasert næringsvirksomhet, til hyttefolk og til de som på årsbasis benytter naturen til vanlig friluftsliv. Regjeringens hilsen adresseres ikke til hele Norge, men til den del av landet som Regjeringen omtaler som «det samiske bosettingsområdet Sápmi som strekker seg fra Hedmark til Finnmark». 

Vedlagt denne hilsenen https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-veileder-om-reindrift-og-plan-og-bygningsloven/id2846369/  følger veilederen som vedlegg. I arealplanarbeidet skal et «nettverktøy sikre dynamiske og oppdaterte reindriftskart»   

https://www.nibio.no/nyheter/ny-metode-for-oppdatering-av-reindriftskart.

Den 3. februar skrev statsminister Erna Solberg i en kronikk på Nordnorsk Debatt om «Nordområdepolitikk som skal bygge broer». Det bør ikke overraske statsministeren at planveilederpakken oppleves mer som en veiledning, til det å rive broer.

Utvikling og koordinering av Regjeringens såkalte samepolitikk skjer i «Politisk avdeling for samer og nasjonale minoriteter (SAMI). I Solberg-regjeringens første periode kunne man på regjeringens hjemmeside lese at SAMI «har det overordnede ansvaret for å utvikle og samordne statens politikk overfor den samiske befolkningen og de nasjonale minoritetene (..)». Statsministeren har overlatt det overordnede ansvaret til en avdeling i KMD å UTVIKLE statens politikk (..). Ansvar kan ikke delegeres.

For de som har fulgt med i måten denne politikken utvikles på, kom veilederpakken ikke som noen overraskelse. Etter avtale mellom KMD og Kulturdepartementet er interessene til de nasjonale minoriteter, unntatt samene, overført til Kulturdepartementet/Kulturrådet. Alene i KMD, lever uforstyrret, SAMI videre med sine lukkede hjemme-alene-fester som Regjeringens segregerings- og polariseringsmaskin. Hvor lenge kan Stortinget finne seg i det?

For den 12. august og 5. oktober 2016 sendte UD og KMD/SAMI en hilsen på Nordnorsk Debatt til «samlet nordnorsk miljø» med beskjed om at «Et samlet nord kan også gjøre det bedre for de samiske interessene og Sametinget når de skal koordinere sin politikk i Nord Norge».

Dette var et varselskudd som politiske organisasjoner, folkevalgte i kommuner og fylker ikke fikk med seg, for da ville de sikkert ha sagt fra. Da Nordområdemelding ble fremmet 27. november 2020, sa statsministeren at «Det samiske skal vektlegges i hele det norske samfunnet».  Da var det for sendt å si fra.

Og i kronikken 3. februar opplyste også statsministeren at «Samisk kultur og identitet utgjør en rød tråd i nordområdemeldingen, og det er en god dialog mellom departementene og Sametinget om videre utvikling av samisk næringsliv».

God dialog om hva, for hvem, statsminister? Bortsett fra reindrift eksisterer det ikke noe samisk næringsliv. Den gode dialogen om videreutvikling skjer ikke med Sametinget, statsminister, men med sametingsrådet dvs med NSR. For NSR er planveilederen et slagkraftig dialogverktøy i forhandlinger med SAMI.

For øvrig: Planveilederen er på 51 sider. Deler av innholdet er som hentet fra et samepolitisk manifest, gjenkjennelig fra politiske plattformer til NSR, og som altså nu har fått sin politiske godkjenning svart på hvitt av Regjeringen.