Ved sametingsvalget 2021 er det 7 valgkretser og 11 partier ( Ap, Frp, H, Nordkalottfolket, NSR, Sp, Samefolkets parti, Arja, Samens Folkeforbund, Flyttsamelista og Fastboendes liste)  som stiller til valg.   Det er 635 kandidater.

Jeg har gått igjennom listene og talt opp antallet folkevalgte blant kandidatene og antallet som er bosatt i en by. (Jeg har markert med ordet «by» for de kandidaten som bor i en by,)

Det er mulig at jeg ikke har klart å oppspore alle. Er det noen som har tilleggsopplysninger om dette, ber jeg om tilbakemelding.

122 kandidater er enten folkevalgt eller vararepresentant til et folkevalgt organ, eller 19,2% av kandidatene.

198 kandidater bor i en by eller 31% av kandidatene.

Hvor mange av de andre som bor i et kommunesenter eller i tettbygde strøk, har jeg ikke talt opp.

Den sosiale sammensetningen til de kandidatene, der dette er oppgitt, er også interessant å merke seg. Hvor mange av kandidatene kan en si skiller seg ut med en egen kulturell egenart sett i forhold til den øvrig befolkningen i Norge? Altså i hvilken grad kan en observere et annerledes og egenartet levesett og en annerledes og egenartet livsanskuelse, samt annerledes og egenartete seder og skikker hos kandidatene?

I 1989 var 5 500 personer innmeldt i Sametingets valgmanntall. Store deler av disse bodde i Kautokeino-, Karasjok-, Tana-, Nesseby-, Porsanger- og Kåfjord kommune. I disse kommunene utgjorde samene et flertall blant befolkningen, eller var i et så stort mindretall at det preget lokalsamfunnet. Disse kommunene betegner jeg her som de samiske kjerneområdene.

I 2019 var omkring 18 000 personer innmeldt i Sametingets valgmanntall. 38% av disse bodde i byer og 29% bodde i de samiske kjerneområdene. De som bor i de samiske kjerneområdene skiller seg i økende grad ikke, kulturelt eller på annen måte, fra den øvrige befolkningen i Norge. I 2019 var det 1561 flere innmeldte i manntallet i byene enn i de samiske kjerneområdene. (Innmeldte personer i nevnte kommuner: Tromsø; 1551, Kautokeino; 1520, Alta; 1441, Karasjok; 1351, Oslo; 949.)

Fra 2013 til 2019 vokste manntallet med 3098 personer. 2000 av disse har kommet til i byer. Størst utslag ser vi i Gáisi valgkrets (Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Karlsøy, Tromsø, Balsfjord, Målselv, Bardu, Lenvik, Berg, Torsken, Tranøy og Sørreisa.) I Gáisi har hele 70 prosent av nyinnmeldte i perioden kommet til i Tromsø. (Kilde: «Sagat» 18.10.19),

En må kunne trekke den konklusjonen at bostedene til kandidatene bekrefter og anskueliggjør denne utviklingen.

Her er det også på sin plass å nevne at sametingspresidentkandidatene til NSR, Ap, og Nordkalottfolket alle er bosatt i en by og at både lederen og nestlederen til NSR bor i en by.

For et år siden ble artikkelen «Urbanisering av det samiske elektoratet: En fremvoksende skillelinje i den moderne samepolitikken?» offentliggjort. Den er skrevet i fellesskap av professorene Per Selle ved UiB/UiT, Anne Julie Semb ved UiO og Kristin Strømsnes ved UiB. Artikkelen informerer om forskning, som er gjort på de som er innmeldt i Sametingets valgmanntall og drøfter resultatene dette.

De forteller blant annet at «En raskt økende andel av elektoratet ved sametingsvalg bor utenfor de tradisjonelle samiske bosettingsområdene generelt og det samepolitiske sentrum spesielt, og svært mange bor i en bykommune.» Og at: «I Norge er mange av samene i byene høyt utdannede personer som livnærer seg og lever på måter som i liten grad skiller seg fra andre byboeres, men som avviker fra tradisjonell samisk livsførsel,». Videre at «Mange samer bosatt i byer lever i det daglige på måter som ikke nødvendigvis skiller seg nevneverdig fra andre byboere, men som avviker sterkt fra tradisjonell samisk levemåte forankret i lokal utnyttelse av naturressurser.» (s.28)

En må kunne trekke den konklusjonen at den sosiale- og demografiske sammensetningen til kandidatene bekrefter denne påpekningen.

I 1987 ble sameloven vedtatt, og det bestemt at et Sameting skulle etableres. Både i forarbeidene til lovvedtaket og i debatten i Odelstinget, da lovforslaget ble vedtatt, ble det om og om igjen understreket at samene er en minoritet som skiller seg språklig, kulturelt og i levesett fra den øvrige befolkningen i Norge.

Det er dette som er den grunnleggende forståelsen for etableringen av Sametinget. I samerettsutvalgets NOU 1984:18 hvor forslaget om et sameting ble fremmet, heter det at «Det er et grunnleggende forhold at samene har en kulturell egenart(…)» Justisdepartementet uttaler i lovproposisjonen til sameloven at «Departementet slutter seg til Samerettsutvalgets grunnsyn.»

Dette ble gjentatt i Stortinget. I odelstingsdebatten om lovforslaget, uttalte for eksempel Einar Førde (Ap) at «politikken må ha som utgangspunkt i egenart og kultur».

Dersom en anslår at det bor omkring 3 800 000 personer med stemmerett ved et stortingsvalg i Norge, og at det er innmeldt omkring 18 000 personer i Sametingets valgmanntall, så utgjør disse ca. 0,5% av antallet stemmeberettigede i Norge. Nesten 20% av kandidatene til sametingsvalget er folkevalgte. Dette tyder ikke akkurat på at elektoratet  ved sametingsvalg er en politisk svak gruppe i Norge som trenger en rekke (og stadig flere) særrettigheter og politiske privilegier for å kunne klare seg på lik linje med den øvrige befolkningen i Norge.

Her må også nevnes at 1 minister,3 stortingsrepresentanter fra Finnmark og minst  1 stortingsrepresentant fra Troms er samer, og at både fylkesrådslederen og vararådslederen i Troms og Finnmark fylkeskommune er samer. I tillegg er en rekke ordførere samer.

HØYRE

Til sammen 74 kandidater.

27 personer bor i en by (36,4% av kandidatene)

10 personer er kommunestyremedlemmer

11 personer er varamedlemmer til kommunestyret

Til sammen 21 personer (28,4% av kandidatene)

Høyres liste  Østre valgkrets:

Valgkretsen består av kommunene i Øst-Finnmark. Antall stemmeberettigede ved valget i 2017 var 2.303.

1. Ellen Kristina Saba, Tana Kommunestyremedlem

2. Jan Ivvar Juuso Smuk, Nesseby Kommunestyremedlem

3. Christine Nilssen, Vardø Kommunestyremedlem og varaordfører By

4. Hans Hatle, Sør-Varanger                                      By

5. Helene Jacobsen, Båtsfjord Kommunestyremedlem

6. Johnny Aikio, Vadsø  Kommunestyremedlem                                                By

7. Sandra Asmyr, Sør-Varanger  Varamedlem kommunestyret

8. Helge Samuelsen, Tana Varamedlem kommunestyret

9. Inger Anita Smuk, Nesseby Varamedlem kommunestyret

10. Ann-Magritt Børresen, Tana Varamedlem kommunestyret

Høyres liste Ávjovárri valgkrets

Valgkretsen består av kommunene Karasjok, Porsanger og Kautokeino i Finnmark. Antall stemmeberettigede ved valget i 2017 var 3.738.

1 Anders Isak A. Oskal,1960, Kautokeino

2 Bjørnar Pedersen,1959, Porsanger

3 Anni Rauna Triumf,1991, Kautokeino Vararepresentant kommunestyret

4 Torgrim Fredeng Kemi,1964, Karasjok Kommunestyremedlem

5 Unni Johansen,1951, Porsanger

6 Svein Solheim,1967, Kautokeino Vararepresentant kommunestyret

7 Are Nedrejord,1968, Karasjok Vararepresentant kommunestyret

8 Anne- Rita Hansen, 1971, Porsanger

9 Isak Henrik N. Eira,1972, Kautokeino Vararepresentant kommunestyret

10 Tordis Opdahl,1964, Porsanger

11 Jonas Sørum Nymo,1989, Porsanger Kommunstyremedlem

12 Ellen Inga Olavsdatter Hætta,1953, Kautokeino Vararepresentant kommunestyret

 Høyres liste Nordre valgkrets

Nordre valgkrets består av kommunene Nordkapp, Måsøy, Kvalsund, Hammerfest, Alta, Hasvik og Loppa i gamle Finnmark fylke samt Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy i gamle Troms fylke.

Ved valget i 2017 hadde Nordre valgkrets 2.540 stemmeberettigede, i 2019 var manntallet vokst til 2.731.

1 Hege Christin Bjørkmann 1998 Alta  Kommunestyremedlem  By

2 Bård Bredal-Olsen 1968 Alta               Kommunestyremedlem  By

3 Tom Christian Robertsen 1983 Hammerfest  By

4 May Irene Strand Gerhardsen 1972 Nordkapp

5 Johanne Marie Olaussen 1998 Nordreisa

6 Harald Knudsen 1969 Hammerfest By

7 Bjørn-Ronald Olsen 1957 Nordkapp

8 Anne Merete Siri Fyhn 1975 Nordreisa

9 Svenn Vidar Lydersen 1967 Alta            Varamedlem Kommunestyret By

10 Tore Yttregaard 1951 Nordreisa

Høyres lite Gáisi valgkrets

Gáisi valgkrets består av kommunene Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Karlsøy, Tromsø, Balsfjord, Målselv, Bardu, Lenvik, Berg, Torsken, Tranøy og Sørreisa, alle i Troms og Finnmark fylke.

Ved valget i 2017 hadde Gáisi valgkrets 2.547 stemmeberettigede, i 2019 var manntallet vokst til 2.745.

1 Nadia Katrine Lilleng, 1994, Tromsø By

2 Henrik Henriksen Gaup, 1966, Tromsø  By

3 Irene Lovise Larsen Segelvik, 1956, Tromsø By

4 Peter Utnes, 1986, Tromsø Varamedlem kommunstyret By

5 Tonje Nilsen, 1998, Storfjord  Kommunestyremedlem, leder for Troms og Finnmark Unge Høyre

6 Jorg Janssønn Hauan, 1982, Tromsø By

7 Marit Berit J Eira, 1977, Tromsø By

8 Tom Willeng Strøm, 1966, Tromsø By

9 Jens-Aleksander Butter Simonsen, 1994, Kåfjord Kommunstyremedlem

10 Frode Kjønsø, 1968, Senja

11 Odd Petter Elvenes, 1964, Tromsø By

12 Inger Jørstad, 1975, Tromsø By

Høyres  liste Vesthavet valgkrets

Vesthavet valgkrets består av kommunene i Sør-Troms og Nordre Nordland, inkludert Lofoten/Vesterålen.

Ved valget i 2017 hadde Vesthavet valgkrets 1.788 stemmeberettigede, i 2019 var manntallet vokst til 1.923.

1. Lars Filip Paulsen, Hamarøy, 42 år Kommunestyremedlem

2. Heidi Angell Strøm, Harstad, 52 år By

3. Geir Magne Salamonsen, Vågan, 49 år

4. Rikke Kalvåg, Hamarøy, 23 år Varamedlem kommunestyret

5. Anne Kristine Ekman, Ibestad, 39 år

6. Hans Petersen, Saltdal, 53 år

7. Ivan Olsen, Hamarøy, 66år

8. Britt Jorunn Strømeng Waag, Vestvågøy, 64år

9. Frode Figenschou, Bodø, 44 år By

Høyres liste  Sørsamiske valgkrets

Sørsamisk valgkrets består av Helgeland, Trøndelag fylke samt kommunene Surnadal, Rindal og Sunndal i Møre og Romsdal fylke samt Engerdal, Rendalen, Os, Tolga, Tynset og Folldal i Innlandet fylke.

Ved valget i 2017 hadde Sørsamisk valgkrets 1.148 stemmeberettigede, i 2019 var manntallet vokst til 1.299.

1. Dan Richard Fjellheim Mortensson, 1998.Reineier/Engerdal

2. Amanda Solvang, 1994. Servitør/Rana By

3. Jarl Stian Johansson, 1971. Avdelingsleder/Rana Kommunestyremedlem By

4. Ristin Mortensson, 1954. Reineier/Engerdal Varamedlem kommunestyret

5. Agnar Nilsen, 1953. Pensjonist/Trondheim By

6. Trine Solvang, 1972. Selvstendig næringsdrivende/Hemnes

7. Nils Tonny Bransfjell, 1963. Reineier/Røros

8. Inga Mortensson, 1926. Pensjonist/Engerdal

9. Harald Skogholt, 1970. Lege/Frosta

Høyres liste  Sør-Norge valgkrets

Sør-Norge valgkrets består av kommunene i Sør-Norges fylker – med unntak av noen kommunene som tilhører Sørsamisk valgkrets.

Ved valget i 2017 hadde Sør-Norge valgkrets 2.894 stemmeberettigede, i 2019 var manntallet vokst til 3.397. 

1. Andine Knudtson, Oslo By

2. Rita Leinan, Haugesund Bystyremedlem By

3. Asgeir Heimly, Gulen Vararepresentant til kommunestyret

4. Anne Karin Olli, Oslo  Tidligere statssekretær og stortingsrepresentant By

5. Knut Harry Arnesen, Tønsberg By

6. Hege Lille Horsberg, Ås

7. Eivind Kildal, Voss  Varamedlem kommunestyret

8. Ann Kristin Bueng, Harøy

9. Svein Arne Gaup, Enebakk Varamedlem kommunestyret

10. Aili Kirste Strømeng Arntzen, Bergen By

11. Frank Arild Kværner, Langhus

12. Veronica Halvorsen, Sola

ARBEIDERPARTIET

74 kandidater.

Bor i en by: 29 personer (39,2% av kanidatene)

Kommunestyremedlem: 12 personer.

Varamedlemmer til kommunestyret 6 personer.

Medlemmer + vara 12+ 6 = 18 personer (24,3% av kandidatene)

Ap,s liste  Østre valgkrets

Valgkretsen består av kommunene i Øst-Finnmark. Antall stemmeberettigede ved valget i 2017 var 2.303.

1. Tom Sottinen, Vadsø By

2. Ragnhild Vassvik, Gamvik Kommunestyremedlem i Gamvik kommune

3. Hartvik Hansen, Tana Kommunestyremedlem i Tana kommunestyre

4. Inga Pettersen Lindi, Nesseby

5. Inger Blix Kvammen, Sør-Varanger

6. Jarle Andreassen, Nesseby Kommunestyremedlem

7. Wiebke Slåtsveen, Lebesby

8. Marius Johnsen Støme, Vadsø  Kommunestyremedlem By

9. Lena Warelius, Sør-Varanger

10. Robin Nilsen, Nervei, Gamvik Varamedlem kommunestyret.

AP-lista i Ávjovárre valgkrets

Valgkretsen består av kommunene Karasjok, Porsanger og Kautokeino i Finnmark. Antall stemmeberettigede ved valget i 2017 var 3.738.

1. Ann-Britt Eira Sara, Kautokeino

2. John Tor Gaup, Karasjok Vara til kommunestyret

3. Lill-Tove Ottesen, Porsanger

4. Nils Johan Andersen Gaup, Kautokeino

5. Berit Regine Laiti, Karasjok

6. Erling Mo, Porsanger

7. Jørn Erik Furuly, Kautokeino

8. Mariell Haugli, Porsanger

9. Klemet Amund Eira, Karasjok Kommunestyremedlem

10. Sara Ellen Anne Eira, Kautokeino Vara til kommunestyret

11. Jan Gunnar Johansen, Karasjok

12. Gunhild Engstad, Porsanger

Ap-lista i Nordre valgkrets

Nordre valgkrets består av kommunene Nordkapp, Måsøy, Kvalsund, Hammerfest, Alta, Hasvik og Loppa i gamle Finnmark fylke samt Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy i gamle Troms fylke.

Ved valget i 2017 hadde Nordre valgkrets 2.540 stemmeberettigede, i 2019 var manntallet vokst til 2.731.

1. Ronny Wilhelmsen, Alta By

2. Hanne Marion Gaup, Hammerfest By

3. Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen Kommunestyremedlem Ordfører

4. Anne-Inger Eira Lilleng, Nordreisa

5. Ingar Elling M. Eira, Hammerfest

6. Andrine Klausen Simonsen, AUF/Måsøy

7. Kim Gøran Pedersen, Loppa Kommunestyremedlem

8. Kristin Jensen, Alta  Kommunestyremedlem By

9. Leif J. Andreassen, Nordkapp

10. Liv Grethe Lauritsen, Skjervøy

11. Tarjei Jensen Bech, Hammerfest Fylkestingsrepresentant By

12. Inger Karlsen, Alta By

13. Kåre Simensen, Alta Kommunestyremedlem By

Ap-lista i Gáisi valkrets

Gáisi valgkrets består av kommunene Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Karlsøy, Tromsø, Balsfjord, Målselv, Bardu, Lenvik, Berg, Torsken, Tranøy og Sørreisa, alle i Troms og Finnmark fylke.

Ved valget i 2017 hadde Gáisi valgkrets 2.547 stemmeberettigede, i 2019 var manntallet vokst til 2.745.

1. Per-Mathis Oskal, Sørreisa Kommunestyremedlem

2. Synnøve Søndergaard, Tromsø By

3. Brynjar Andersen Saus, Tromsø Kommunestyremedlem By

4. Wigdis W. With, Lyngen

5. Kjetil Johnsen, Senja

6. Karen Bål, Storfjord

7. Kurt A. Nilsen, Tromsø By

8. Eirin Kjær, Balsfjord

9. Hanne Johnsen, Senja

Ap-lista Vesthavet valgkrets

Vesthavet valgkrets består av kommunene i Sør-Troms og Nordre Nordland, inkludert Lofoten/Vesterålen.

Ved valget i 2017 hadde Vesthavet valgkrets 1.788 stemmeberettigede, i 2019 var manntallet vokst til 1.923.

1. Arild Pettersen Inga (1957), Sortland

2. Hege Anita Karlsen Bakken (1971), Harstad By

3. Nathaniel Holan Larsen (2001), Narvik og AUF

4. Alessia Reina (1998), Bodø By

5. Terje Krutådal (1978), Bodø By

6. Embla Sofie Kristiansen Sørensen (2001), Fauske Varamedlem kommunestyret By

7. Trygve Pedersen (1953), Lødingen

8. Elin Bellika (1961), Bodø By

9. Vegard Skoglund (1980), Narvik By

Ap-lista Sørsamisk valgkrets

Sørsamisk valgkrets består av Helgeland, Trøndelag fylke samt kommunene Surnadal, Rindal og Sunndal i Møre og Romsdal fylke samt Engerdal, Rendalen, Os, Tolga, Tynset og Folldal i Innlandet fylke.

Ved valget i 2017 hadde Sørsamisk valgkrets 1.148 stemmeberettigede, i 2019 var manntallet vokst til 1.299.

1. John Kappfjell (1952), Grane

2. Berit Jåma (19xx), Røyrvik

3. Kai-Rune Hætta (1994), Steinkjer By

4. Ramona Sørfjell (1998), Steinkjer By

5. Mads Kappfjell (1967), Namsskogan

6. Maja Fjellström (1995), Steinkjer By

7. Jon Mortensson (1959), Engerdal Vararepresentant kommunestyret

8. Eva Nordfjell (1966), Røros By

9. Tomas Danielsen (19xx), Snåsa Vara kommunestyret

10. Kathinka Herbst (1995), Rana By

11. Alf Tjønna (1948), Hattfjelldal

Ap-lista Sør-Norge valgkrets

Sør-Norge valgkrets består av kommunene i Sør-Norges fylker – med unntak av noen kommunene som tilhører Sørsamisk valgkrets.

Ved valget i 2017 hadde Sør-Norge valgkrets 2.894 stemmeberettigede, i 2019 var manntallet vokst til 3.397.

1. Jørn Are Gaski, Bergen, 1966 By

2. Bente Rajala Granerud, Nannestad, 1974

3. Eivind Yrjan Stamnes, Tønsberg / AUF, 1998 Kommunestyrmedlem By

4. Astrid Kalvemo, Oslo, 1951  By

5. Peder Pedersen, Oslo, 1975 By

6. Tiril Ljøstad, Enebakk / AUF, 1999  Kommunstyremedlem By

7. Nikolai Bjørn Akselvoll, Oslo / AUF, 1998 By

8. Tone Helene Heltborg Kjølaas, Eidsvoll, 1971 By

9. Mikkel Gaup, Kongsberg, 1951

10. Ellen Sara Inga Teig, Indre Østfold, 1960

Senterpartiet

80 kandidater til sametingsvalget 2021

16 personer bor i en by (20% av kandidatene).

28 kommunestyrerepresentanter +10 vararepresentanter til kommunestyret = 38 kandidater på Sp sine lister til sametingsvalget i 2021 er enten kommunestyremedlemmer eller vara til kommunestyret.

Dette utgjør 47,5% av kandidatene til Sp.

SP Østre valgkrets

Valgkretsen består av kommunene i Øst-Finnmark. Antall stemmeberettigede ved valget i 2017 var 2.303.

1. Elisabeth Erke (1962), Tana, museumsleder.

2. Cecilie Hansen (1970), Sør-Varanger, daglig leder.

3. Viggo Myhre (1970), Lebesby, bonde. Vararepresentant til kommunestyret

4. Maksim Guttormsen Råskhof (1999), Senterungdom, student. Alta By

5. Torill Olsen (1964), Vadsø, frilanser. By

6. Kurt Pasvikbamsen Wikan (1959), Sør-Varanger, guide. Kommunestyremedlem

7. Nancy Porsanger Anti (1978), Tana, reineier. Kommunestyremedlem

8. Lars Magne Hansen (1960), Gamvik, ambulansearbeider.

9. Anette Länsman (1988), Nesseby, fisker.

10. Ronald Wærnes (1972), Båtsfjord, ordfører. Kommunestyremedlem ordfører

SP Ávjovárre valgkrets

Valgkretsen består av kommunene Karasjok, Porsanger og Kautokeino i Finnmark. Antall stemmeberettigede ved valget i 2017 var 3.738.

1. Hans Ole Eira, 1972, Kautokeino Kommunestyremedlem

2. Kirsten Inger Anti, Karasjok Kommunestyremedlem

3. May Torill Hætta Siri, Kautokeino Kommunestyremedlem

4. Nils Torfinn Balto, Karasjok Varamedlem kommunestyret

5. Geir Kåre Pettersen, Porsanger Kommunestyremedlem

6. Gunn Anita Skoglund Sara, Karasjok Varamedlem kommunestyret

7. Klemet Klemetsen, Kautokeino Varamedlem kommunestyret

8. Lásse Ánte Utsi, Kautokeino

9. Kari Bianca Klemetsen Nyby, Porsanger

10. Roald Andreas Sandvik, Karasjok

11. Elle Sara M Pulk, Kautokeino Varamedlem kommunestyret

12. Jon Nikolaisen, Porsanger Kommunestyremedlem

13. Ingrid Andrine Skoglund Hansen, Karasjok Varamedlem kommunestyret

14. Johnny Hætta, Kautokeino

15. Margit Mathiesen

16. Per John Aslaksen Anti, Karasjok

SP Nordre valgkrets

Nordre valgkrets består av kommunene Nordkapp, Måsøy, Kvalsund, Hammerfest, Alta, Hasvik og Loppa i gamle Finnmark fylke samt Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy i gamle Troms fylke.

Ved valget i 2017 hadde Nordre valgkrets 2.540 stemmeberettigede, i 2019 var manntallet vokst til 2.731. 

1. plass: Tor Mikkola, fisker, 49 år (Nordkapp) Kommunestyremedlem Varaordfører

2. plass: Anne Martine Brox Antonsen, vikar helse/barnehage, 20 år (Skjervøy)

3. plass: Jan Helge Jensen, pensjonist, 64 år (Kvænangen) Kommunestyremedlem

4. plass: Reidun Mortensen, daglig leder, 52 år (Måsøy) Kommunestyremedlem

5. plass: Knut Erik Bull Hammari, fagarbeider bygg, 39 år (Alta) Kommunestyremedlem By

6. plass: Johanne Sommersæter (Nordreisa) Vararepresentant kommunestyret

7. plass: Odd A. Henriksen (Hammerfest) By

8. plass: Lill Anni Amundsen, pensjonist, 67 år (Nordkapp)

9. plass: Kurt Michalsen, butikksjef, 62 år (Skjervøy) Kommunestyremedlem Varaordfører

10. plass: Helene A. Heggem (Hammerfest) By

11. plass: Knut Skogvold, pensjonist, 64 år (Skjervøy)

12.plass: Gøril Severinsen, vernepleier, 50 år (Kvænangen)

Sp Gáisi valgkrets

Gáisi valgkrets består av kommunene Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Karlsøy, Tromsø, Balsfjord, Målselv, Bardu, Lenvik, Berg, Torsken, Tranøy og Sørreisa, alle i Troms og Finnmark fylke.

Ved valget i 2017 hadde Gáisi valgkrets 2.547 stemmeberettigede, i 2019 var manntallet vokst til 2.745. 

1 Svein O. Leiros,1969, Kåfjord, daglig leder Kommunestyremedlem

2 Olaug Hanssen,1970, Tromsø, adjunkt Kommunestyret

3 Øystein Fossmo,1971, Lyngen, bonde Vararepresentant kommunestyret

4 Helga Gåre,1976, Balsfjord, oppmålingsingeniør Kommunestyremedlem

5 Linn-Charlotte Nordahl,1996, Sørreisa, jusstudent Kommunestyremedlem

6 Jens Olav Løvlid,1948, Balsfjord, bonde Kommunestyremedlem

7 Carina Mikkelsen,1988, Lyngen, frisør Kommunestyremedlem

8 Sandra Borch,1988, Tromsø, jurist, stortingsrepresentant By

9 Lisa Grande,1985, Senja, butikkleder

10 Freddy Mikkelsen,1961, Karlsøy, daglig leder Kommunestyremedlem

11 Arnhild Lindholm,1952, Balsfjord, pensjonist

12 Anne Grete Normann,1971, Senja, konsulent Kommunestyremedlem

SP Vesthavet valgkrets

Vesthavet valgkrets består av kommunene i Sør-Troms og Nordre Nordland, inkludert Lofoten/Vesterålen.

Ved valget i 2017 hadde Vesthavet valgkrets 1.788 stemmeberettigede, i 2019 var manntallet vokst til 1.923.

1 Nils Ante Oskal Eira, Lavangen

2 Ann Guro Hansen, Saltdal Vararepresentant kommunestyret

3 Leif Harald Olsen, Hamarøy Kommunestyremedlem

4 Heidi Birgitta Andersen, Hamarøy Kommunestyremedlem

5 Ingrid Lien, Bodø  Bystyret

6 Ernst Kjetil Eriksen, Tjeldsund

7 Arnhild Offervann, Hamarøy

8 Stig Morten Kristensen, Bodø By

9 Bjørg Fagernes, Hamarøy

10 Ingolf Kvandahl, Narvik Vararepresentant kommunestyret

SP Sørsamisk valgkrets

Sørsamisk valgkrets består av Helgeland, Trøndelag fylke samt kommunene Surnadal, Rindal og Sunndal i Møre og Romsdal fylke samt Engerdal, Rendalen, Os, Tolga, Tynset og Folldal i Innlandet fylke.

Ved valget i 2017 hadde Sørsamisk valgkrets 1.148 stemmeberettigede, i 2019 var manntallet vokst til 1.299

1. Annie Tamlag, Holtålen, offiser

2. Leif Arne Iversen, Rendalen, kjøttskjærer/næringsdrivende

3. Lill-Therese Varsi, Melhus, PP-rådgiver

4. Eva-Stina Andersson, Hemnes, reindriftsutøver

5. Ole Kristian Holand, Leka, pensjonert lensmann Kommunestyremedlem

6. Lars Elias Bransfjell, Tydal, reindriftsutøver Kommunestyremedlem

7. Lars Toven, Høylandet, reindriftsutøver

8. Ann Alette Olsen, Høylandet, bioingeniør

9. Jan Sigurd Sundset, Hattfjelldal, pensjonist

Sp Sør-Norge valgkrets

Sør-Norge valgkrets består av kommunene i Sør-Norges fylker – med unntak av noen kommunene som tilhører Sørsamisk valgkrets.

Ved valget i 2017 hadde Sør-Norge valgkrets 2.894 stemmeberettigede, i 2019 var manntallet vokst til 3.397. 

1 Jan Fredrik Eriksen, Asker, f. 1972, flyvert Kommunestyremedlem By

2 Sophie Erke Blaser, Oslo, f. 1999, barnehageassistent By

3 Daniel Helland Andreassen, Askøy, f. 1989, lærer

4 Roshild A. Solfjell, Moss, f. 1975, sykepleier By

5 Sander Eide Aase, Hardanger, f. 2003, student

6 Rune Solmyr, Fredrikstad, f. 1970, ambulansearbeider By

7 Trine Hamnvik, Oslo, f. 1963, terapeut  By

8 Stian Hagemann Jensen, Oslo, f. 1975, seksjonsleder By

9 Hilde Widerberg, Follo, f. 1962, lektor

10 Morten Edvardsen, Oslo, f. 1982, politisk rådgiver, bystyregruppa. By

11 Lill-Jeanette Falla, Aurskog, f. 1984, barnehageassistent

Fremskrittspartiet

69 kandidater.

16 personer bor i en by (23%)

16 personer er kommunestyremedlemmer 12 personer er varamedlemmer til kommunestyrene.

Til sammen 28 personer (40,5% av kandidatene)

Frp Østre valgkrets

Valgkretsen består av kommunene i Øst-Finnmark. Antall stemmeberettigede ved valget i 2017 var 2.303.

1. Heidi Dervo, Tana Varamedlem til kommunestyret

2. Andre Johnsen, Sør-Varanger By

3. Ronnie Halonen, Tana

4. Laila Dervo, Tana

5. Morten Blien, Tana Kommunestyremedlem

6. Ester Karin Stin, Nesseby

7. Trine Pettersen Halonen, Tana

8. Ingar Eikeland, Tana

9. Henry Roska, Nesseby

Frp Ávjovárre valgkrets

Valgkretsen består av kommunene Karasjok, Porsanger og Kautokeino i Finnmark. Antall stemmeberettigede ved valget i 2017 var 3.738.

1. Torbjørn Pettersen, Porsanger Kommunestyremedlem

2. Ellen Inga Kristine Hætta, Kautokeino

3. Tor Reidar Boland, Porsanger Varamedlem kommunstyret

4. Stig-Ronny Nilsen, Porsanger Varamedlem kommunstyret

5. Ellen Anne Buljo Stabbursvik, Kautokeino

6. Arvid Elvene, Kautokeino

7. Ellen Ragnhild Hætta, Kautokeino

8. Eilert G. Hansen, Kautokeino

9. John Olav Anti, Porsanger

10. Inger Marie Sokki, Kautokeino

Frp Nordre valgkrets

Nordre valgkrets består av kommunene Nordkapp, Måsøy, Kvalsund, Hammerfest, Alta, Hasvik og Loppa i gamle Finnmark fylke samt Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy i gamle Troms fylke.

Ved valget i 2017 hadde Nordre valgkrets 2.540 stemmeberettigede, i 2019 var manntallet vokst til 2.731

1. Arthur Tørfoss, Nordreisa Kommunestyremedlem

2. Ronny Berg, Alta Kommunestyremedlem By

3. Claus Jørstad, Alta Kommunestyremedlem By

4. Anita Lilleberg, Nordreisa

5. Svein Tømmerbukt, Kvænangen

6. Jørn Cato Angell, Skjervøy Varamedlem kommunestyret

7. Rikke Gausdal Larsen, Nordreisa Varamedlem kommunestyret

8. Janne Lilleberg, Nordreisa

9. Gerd Isaksen, Hammerfest Kommunestyremedlem  By

10. Kjell Jørgen Sara, Alta  Varamedlem kommunestyret By

Frp Gáisi valgkrets

Gáisi valgkrets består av kommunene Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Karlsøy, Tromsø, Balsfjord, Målselv, Bardu, Lenvik, Berg, Torsken, Tranøy og Sørreisa, alle i Troms og Finnmark fylke.

Ved valget i 2017 hadde Gáisi valgkrets 2.547 stemmeberettigede, i 2019 var manntallet vokst til 2.745. 

1. Geir Are Winther, Tromsø

2. Lene Anette Granli, Lyngen Kommunestyremedlem

3. Jimmy Fossan Skogeng, Balsfjord Kommunestyremedlem

4. Maria Louisa Ludviksen, Senja Varamedlem kommunestyret

5. Harald Pedersen, Kåfjord

6. Aud Marthinsen, Kåfjord Varamedlem kommunestyret

7. Sten Egil Nystad, Storfjord

8. Liv Vigdis Solvang, Kåfjord Kommunestyremedlem

 9. Willy Wikbo, Lyngen

10. Svein Alfred Nilsen, Senja

Frp Vesthavet valgkrets

Vesthavet valgkrets består av kommunene i Sør-Troms og Nordre Nordland, inkludert Lofoten/Vesterålen.

Ved valget i 2017 hadde Vesthavet valgkrets 1.788 stemmeberettigede, i 2019 var manntallet vokst til 1.923.

 1. Grethe Anita Andersen (1966) Meløy  Kommunestyremedlem

2. Heidi Monica Aspenes (1970) Harstad Varamedlem kommunestyret By

3. Bjørn Kvandahl (1960) Narvik

4. Eugen Ludvigsen (1950) Bodø By

5. Bernhild Nilsen Rønning (1960) Vågan

6. Charlotte Espejord (1990) Harstad Kommunestyremedlem By

7. Kai Frode Sæbø (1970) Lavangen

8. Aleksander Karlsen (1983) Narvik

9. Silje Cathrin Sæbø (1994) Lavangen

Frp Sørsamisk valgkrets

Sørsamisk valgkrets består av Helgeland, Trøndelag fylke samt kommunene Surnadal, Rindal og Sunndal i Møre og Romsdal fylke samt Engerdal, Rendalen, Os, Tolga, Tynset og Folldal i Innlandet fylke.

Ved valget i 2017 hadde Sørsamisk valgkrets 1.148 stemmeberettigede, i 2019 var manntallet vokst til 1.299. 

1. Else Ingrid Måsø (1958) Trondheim Varamedlem kommunestyret By

2. Lennart Krogstadnes (1973) Meråker

3. Silje Eirin Aufles Valstad (1981) Grane

4. Rakel Bjarte-Larsson (1980) Malvik

5. Janne Kathrine Jørstad Larsen (1969) Levanger Kommunestyremedlem

6. Gunn Anita Aikio Eide (1989) Steinkjer

7. Erlend Bjarte-Larsson (1979) Malvik

8. Nils Petter Tonning (1957) Surnadal Kommunestyremedlem

9. Kristoffer Myrvold (1987) Vefsn

Frp Sør-Norge valgkrets

Sør-Norge valgkrets består av kommunene i Sør-Norges fylker – med unntak av noen kommunene som tilhører Sørsamisk valgkrets.

Ved valget i 2017 hadde Sør-Norge valgkrets 2.894 stemmeberettigede, i 2019 var manntallet vokst til 3.397.

1. Monica Dervo-Lehn (1983), Nordre Follo Kommunestyremedlem

2. Ellen Eriksen (1972), Tønsberg  Kommunestyremedlem By

3. Sturla Skeidsvoll (1962), Alver

4. Jan Stensvold (1962), Drammen By

5. Ida Ohme Pedersen, Bærum Kommunestyremedlem By

6. Johan Fredrik Walle, Stavanger By

7. Guro Haremo Andreassen (1997), Gjøvik Varamedlem kommunestyret By

8. Harald Kollstrøm. Ringerike Varamedlem kommunestyret

9. Børge Sandnes (1970), Ålesund By

10. Grete Haug, Drammen By

11. Kent Daniel Danielsen, Ullensaker

12. Glen Simen Nerdal (1985) Lillestrøm By

Norske Samers Riksforbund (NSR)

79 kandidater

4 folkevalgte (5% av kandidatene)

23 bor i en by (29% av kandidatene)

NSR Østre valgkrets

Valgkretsen består av kommunene i Øst-Finnmark. Antall stemmeberettigede ved valget i 2017 var 2.303.

1. Beaska Niillas, Tana, 1982

2. Jovna Vars Smuk, Nesseby, 1983 Varamedlem kommunestyret

3. Arnhild Olsen Pak, Sør-Varanger, 1982

4. Tone Persen, Vadsø, 1969 By

5. Márjá-Liissá Partapuoli, Tana, 1990

6. Leif Pedersen, Lebesby, 1969

7. Ellinor Skartland, Tana, 2002

8. Per Anders Store, Sør-Varanger, 1987 By

9. Iris Egilsdatter Somby, Tana, 1979

10. Terje Lilleeng, Vestre Jakobselv, 1969  Varamedlem kommunestyret(H)

NSR Ávjovárre valgkrets

Valgkretsen består av kommunene Karasjok, Porsanger og Kautokeino i Finnmark. Antall stemmeberettigede ved valget i 2017 var 3.738.

1 Mathis Nilsen Eira (1949) Karasjok

2 Maren Benedicte Nystad Storslett (1996) Kautokeino

3 Sandra Andersen Eira (1986) Porsanger

4 Nils Johan Nango (1956) Máze

5 Ol-Johan Gaup (1986) Kautokeino Varamedlem kommunestyret

6 Else Marit Sarre (1975) Porsanger

7 Elle Nystad (1999) Karasjok

8 Johan Anders Somby (1960) Kautokeino (Masi)

9 Jan Henrik Hætta (1961) Porsanger

10 Sara Márjá Magga (1974) Kautokeino

11 Nils Jovnna Gaup Grønmo (1994) Karasjok

12 Saia Skoglund

13 Viktoria Daae (1969) Porsanger

14 Aili Keskitalo (1968) Kautokeino’

NSR Nordre valgkrets

Nordre valgkrets består av kommunene Nordkapp, Måsøy, Kvalsund, Hammerfest, Alta, Hasvik og Loppa i gamle Finnmark fylke samt Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy i gamle Troms fylke.

Ved valget i 2017 hadde Nordre valgkrets 2.540 stemmeberettigede, i 2019 var manntallet vokst til 2.731.

1. Silje Karine Muotka, 1975, politiker, Alta By

2. Per Johnny Sara, 1977, planleggingsleder, Alta By

3. Anja Johnsen Thonhaugen, 1990, prosjektleder, Nordreisa

4. Gunn-Anita Jacobsen, sykepleier, Kvænangen

5. Andreas Vangseng Becken, 1987, vernepleier, Alta By

6. Gard Olav Garden, 1996, mekaniker, Øksfjord

7. Grethe Julianne Skum, 2001, student, Alta By

8. Hallgeir Strifeldt, 1957, ingeniør, Alta By

9. Sara Michell Rirud, 1988, reinholdsoperatør, Hammerfest By

10. Nils Mikkelsen Utsi, 1965, advokat og reindriftsutøver, Alta

11. Berit Inga Bær Andreassen, 1956, hjelpepleier, Nordkapp

12. Terje Ansgar Eriksen, 1964, daglig leder opplæringskontor, Nordreisa Varamedlem kommunestyret (Ap)

NSR Gáisi valgkrets

Gáisi valgkrets består av kommunene Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Karlsøy, Tromsø, Balsfjord, Målselv, Bardu, Lenvik, Berg, Torsken, Tranøy og Sørreisa, alle i Troms og Finnmark fylke.

Ved valget i 2017 hadde Gáisi valgkrets 2.547 stemmeberettigede, i 2019 var manntallet vokst til 2.745. 

1. Runar Myrnes Balto (1987), NSR-leder, Romsa/Tromsø By

2. Sandra Márjá West (1990), festivalleder, Gáivuotna/Kåfjord

3. Henrik Olsen (1970), daglig leder, Gáivuotna/Kåfjord

4. Sara Katrine Aleksandersen (2001), selvstendig næringsdrivende/student, Romsa/Tromsø

5. Vidar Andersen (1978), rådgiver, Romsa/Tromsø By

6. Ane-Alis Vatne Johansen (1990), språkarbeider, Omasvuotna/Storfjord

7. Niko-Mihkal Valkeapää (1968), musiker, Romsa/Tromsø By

8. Karen Anette Anti (1972), reindriftsutøver, Málatvuopmi/Målselv

9. Åge Tobiassen (1953), kulturarbeider, Sážžá/Senja

10. Camilla Brattland (1981), forsker, Romsa/Tromsø By

11. Rolf Johansen (1954), kulturarbeider, Ivgu/Lyngen

12. Anne Dalheim (1949), pensjonist, Omasvuotna/Storfjord

NSR Vesthavet valgkrets

Vesthavet valgkrets består av kommunene i Sør-Troms og Nordre Nordland, inkludert Lofoten/Vesterålen.

Ved valget i 2017 hadde Vesthavet valgkrets 1.788 stemmeberettigede, i 2019 var manntallet vokst til 1.923.

1 Mikkel Eskil Mikkelsen (1989), politiker, Bodø By

2 Eirik Larsen (1983), rådgiver og jurist, Tjeldsund

3 Helen Storelv-Rabone (1975), menighetspedagog, Evenes

4 Mathias Olsen (1995), bioteknologistudent og reindriftsutøver, Tjeldsund

5 Ann Karin Kvernmo (1971), kokk, Gratangen

6 Vendla Katrin Nielsen (1970)

7 Håvard Nija Lynghjem (1976), lektor/prosjektleder, Sortland

8 Marja Viktoria Langmo Petersen (2002), Harstad

9 Ole-Fredrik Vándar (1996), lærerstudent, Hamarøy

10 Ing-Lill Pavall (1956), seniorrådgiver, Fauske

NSR Sørsamisk valgkrets

Sørsamisk valgkrets består av Helgeland, Trøndelag fylke samt kommunene Surnadal, Rindal og Sunndal i Møre og Romsdal fylke samt Engerdal, Rendalen, Os, Tolga, Tynset og Folldal i Innlandet fylke.

Ved valget i 2017 hadde Sørsamisk valgkrets 1.148 stemmeberettigede, i 2019 var manntallet vokst til 1.299. 

1. Maja Kristine Jåma (1993), Snåsa

2. Ole Henrik Bjørkmo Lifjell (1994), Bleikvasslia

3. Lisa-Marit Pentha-Stavsøien (1986), Røros By

4. Kristin Sara / Ellána Risten Risten (1965), Sætervik

5. Jon Isak Lyngman Gælok (1987), Snåsa

6. Ina-Theres Sparrok (1995), Namsskogan

7. Laara Dunfjeld (1987), Snåsa

8. Gunn Utsi (1959), Trofors

9. Mattis Danielsen (1976), Røros By

NSR Sør-Norge valgkrets

Sør-Norge valgkrets består av kommunene i Sør-Norges fylker – med unntak av noen kommunene som tilhører Sørsamisk valgkrets.

Ved valget i 2017 hadde Sør-Norge valgkrets 2.894 stemmeberettigede, i 2019 var manntallet vokst til 3.397.

1. Tor Gunnar Nystad (53), Oslo By

2. Aili Guttorm , (29), Moss By

3. Piera Heaika Muotka, (28), Oslo By

4. Hege Merete Somby, (46), Stange

5. Mona Tornensis Hornæs, (49) Bergen By

6. Morten Nicolay Danielsen,(41), Hamar By

7. Gisle Stenersen, (54), Asker

8. Hege Solheim, (26), Askøy

9. Ida Emilie Lindseth, (19), Lillestrøm By

10. Lars- Jonas Kvikstad Westerfjell, (35), Eidsvoll

11. Kirsti Guvsám (41) Kristiansund By

12. Aslak Heika Hætta Bjørn (28), Oslo By

Nordkalottfolket

80 kandidater.

1 folkevalgt. 33 kandidater bor i en by (41% av kandidatene.)

Nordkalottfolket Østre valgkrets

Valgkretsen består av kommunene i Øst-Finnmark. Antall stemmeberettigede ved valget i 2017 var 2.303.

1 Ingvild M.L Halvorsen, 1978, førstekonsulent, Vadsø By

2 Torfinn Johansen,1974, daglig leder, Kirkenes By

3 Sven Utsi, 1968, entreprenør/reindriftsutøver, Tana

4 Hjørdis A. Nilsen,1944, pensjonist, Neiden

5 Pål Martin Greiner Håker,1987, innkjøpskonsulent, Jarfjord.

6 Simon Dahl,1980, befal, Kirkenes By

7 Irene Pettersen,1955, adjunkt, Tana

8 Jan Larsen,1951, pensjonist, Tana.

9 Eli Sabbasen,1964, psykiatrisk sykepleier, Tana.

Nordkalottfolket Ávjovárre valgkrets

Valgkretsen består av kommunene Karasjok, Porsanger og Kautokeino i Finnmark. Antall stemmeberettigede ved valget i 2017 var 3.738.

1. Øyvind Lindbäck, Porsanger

2. Knut Einar Kristiansen, Porsanger

3. Aina Madelen Nordsletta Aslaksen, Karasjok

4. Nils Robert Kvalvik, Porsanger

5. Maylen Berg, Porsanger

6. Bror Ivar Salamonsen, Karasjok

7. Brit Elisabeth (Lisa) Wilhelmsen, Porsanger

8. Sara Berit Ellen Buljo, Kautokeino

9. Daniel Kåven, Porsanger

10. Charlotte Johannessen, Porsanger

11. Marita Aikio Masternes, Porsanger

12. Jan Erling Persen, Porsanger

13. Ole Julius Eriksen, Karasjok

14. Frank Johnny Olsen, Porsanger

Nordkalottfolket Nordre valgkrets

Nordre valgkrets består av kommunene Nordkapp, Måsøy, Kvalsund, Hammerfest, Alta, Hasvik og Loppa i gamle Finnmark fylke samt Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy i gamle Troms fylke.

Ved valget i 2017 hadde Nordre valgkrets 2.540 stemmeberettigede, i 2019 var manntallet vokst til 2.731. 

1 Toril Bakken Kåven, 1968, utmarksbonde, Alta Fylkestingsrepresentant By

2 Kjetil Romsdal, 1958, seksjonsleder, Alta By

3 Gry Hege Johansen Warth, 1974, kokk, Kvænangen

4 Vidar Kvalnes Antonsen, 1968, daglig leder, Hammerfest By

5 Katarina Jørstad Thoresen, 2000, student, Alta By

6 Lene Knutsen, 1976, sykepleier, Alta By

7 Jan Arvid Arnesen, 1995, yrkessjåfør, Alta By

8 Roar Olsen, 1963, turistvert, Nordreisa

9 Arne Kristian Vestre, 1977, daglig leder, Loppa

10 Hilde Katrine Nilsen, 1976, sykepleier, Alta By

11 Marianne Strøm Vetoniemi, 1964, økonomisjef, Alta By

12 Rolf Wilhelmsen, 1956, pensjonist, Alta By

Nordkalottfolket Gáisi valgkrets

Gáisi valgkrets består av kommunene Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Karlsøy, Tromsø, Balsfjord, Målselv, Bardu, Lenvik, Berg, Torsken, Tranøy og Sørreisa, alle i Troms og Finnmark fylke.

Ved valget i 2017 hadde Gáisi valgkrets 2.547 stemmeberettigede, i 2019 var manntallet vokst til 2.745.

1. Sylvi Pedersen Vatne, 1976, sykepleier, Tromsø By

2. Knut Wingstad, 1967, befal, Bardufoss

3. Nora Ollila, 1995, lærer, Tromsø By

4. May Kristin Knutsen, 1975, Tromsø By

5. Lasse Håvard Lyngmo, 1973, fiskarbonde, Lyngen

6. Audun Mathiassen, 1966, overstyrmann, Karlsøy

7. Ronny Andre Lyngmo, 1964, ingeniør, Tromsø By

8. Anja Theodorsen, 1972, Kåfjord

9. Torbjørn Fagermo, 1955, pensjonist, Målselv

10. Hugo Hansen, 1963, kranfører, Tromsø By

11. Lone Beate Ebeltoft, 1969, turistguide, Tromsø By

Nordkalottfolket Vesthavet valgkrets

Vesthavet valgkrets består av kommunene i Sør-Troms og Nordre Nordland, inkludert Lofoten/Vesterålen.

Ved valget i 2017 hadde Vesthavet valgkrets 1.788 stemmeberettigede, i 2019 var manntallet vokst til 1.923.

1 Vibeke Larsen, 1971, prosjektleder, Narvik By

2 Odd-Roar Strømme, 1957, lokomotivfører, Narvik By

3 Håvard Kristiansen, 1980, fiskarbonde, Sortland

4 Charlotte Solli Larsen, 1996, student, Bodø By

5 Rune Sæbbe, 1968, pensjonist, Dyrøy

6 Maia Breivik, 1987, barne- og ungdomsarbeider, Sortland

7 Daniel Thomassen, 1990, eiendomsmegler, Bodø By

8 Kent-Roar Strømme, 1991, maskinfører, Narvik By

9 Eirik Løkken, 1971, pensjonist, Narvik By

10 Åse Vulleneida Solli, 1950, pensjonist, Narvik By

Nordkalottfolket Sørsamisk valgkrets

Sørsamisk valgkrets består av Helgeland, Trøndelag fylke samt kommunene Surnadal, Rindal og Sunndal i Møre og Romsdal fylke samt Engerdal, Rendalen, Os, Tolga, Tynset og Folldal i Innlandet fylke.

Ved valget i 2017 hadde Sørsamisk valgkrets 1.148 stemmeberettigede, i 2019 var manntallet vokst til 1.299

1. Daniel Fjellvang Kåven, 1982, digitaliseringspedagog/bedriftsutvikler, Trondheim By

2. Aud-Solveig Strømme, 1954, helhetsterapeut, Trondheim By

3. Hans-Arild Gerhardsen, 1967, vedlikeholdsleder/småbruker, Verdal

4. Tor Einar Larsen, 1956, daglig leder, Røros By

5. Kim Daniel Svendsen, 1984, selger, Levanger

6. Anita Merethe Danielsen, 1975, reindriftsutøver/hjemmearbeidende, Meråker

7. Lillian Kristine Persen, 1962, pensjonist, Hattfjelldal

8. Stine Elisabeth Gerhardsen, 1990, sykepleier, Levanger

9. Robin Andre Lyngmo, 1989, yrkessjåfør, Levanger

10. Ingolf Per Rasmussen, 1945, pensjonist, Trondheim By

Nordkalottfolket Sør-Norge valgkrets

Sør-Norge valgkrets består av kommunene i Sør-Norges fylker – med unntak av noen kommunene som tilhører Sørsamisk valgkrets.

Ved valget i 2017 hadde Sør-Norge valgkrets 2.894 stemmeberettigede, i 2019 var manntallet vokst til 3.397. 

1. Ulf Tore Johansen Lillehammer By

2. Kjellrun Wilhelmsen

3. Isabelle Strømme

4. Marit Melå

5. Elin Sverdrup-Olsen By

6. Oddvar Kaaby

7. Beate Wilhelmsen

8. Therese Thomassen

9. Ståle Nilsen

10. Trygve Beddari

11. Torunn Salamonsen, Oslo By

12. Jan Daleng. Røyken

13. Bente Samuelsen

14. Kari Solveig Lifjell By

Samefolkets parti

68 kandidater.28 kandidater bor i en by. (41% av kandidatene)

Ingen folkevalgte.

Samefolkets Parti (SfP), eller på samisk Sámeálbmot Bellodat (SáB) ble etablert av NSR (Norske Samers Riksforbund).

Partiet har stilt til valg ved sametingsvalget og fylkestingsvalget i Finnmark i 2003 og 2007. I 2001 og 2005 stilte de også liste ved stortingsvalget i Finnmark. Samefolkets parti fins også i kommunepolitikken i enkelte kommuner.

Fellesopphavet med NSR illustreres godt ved at sametingsrepresentant for NSR, Klemet Erland Hætta, har vært ordfører for Samefolkets parti i Kautokeino

I alle valg etter årtusenskiftet har SáB stilt til valg i Sør-Norge valgkrets og Karasjok/Ávjovári valgkrets, og siden 2005 på fellesliste med NSR i Tana/Varanger/Østre valgkrets. Fra og med valg 2021 er det slutt med felleslister for Samefolkets parti.

SáB Østre valgkrets

Valgkretsen består av kommunene i Øst-Finnmark.

1. Bjarne Store-Jakobsen, 1944, Nesseby

2. Kirsten Harila, 1989, Vadsø By

3. Elin Mathisen, 1971, Sør-Varanger By

4. Gjermund Skøien Varsi, 1981, Tana

5. Anne Lise Varsi, 1964, Tana

6. Kirsten Berit Hætta Guttorm, 1965, Tana

7. Jon Isak Ballari, 1996, Tana

8. Ellen Ragna Guttorm Knutsen, 1953, Tana

9. Jon Rønningen, 1962, Gamvik

10. Per Ove Roska, 1963, Nesseby

SáB Ávjovárre valgkrets

Valgkretsen består av kommunene Karasjok, Porsanger og Kautokeino.

1 John Nystad, 1960, adjunkt, Karasjok

2 Svein Arild Mienna, 1988, barnehageleder, Masi

3 Marte Anti, 1996, audiograf, Karasjok

4 John David Utsi Gaup, 2000, student/reineier, Karasjok

5 Máret Johanna Huuva, 1990, duojár, Karasjok

6 Laila Sara Hegge, 1978, adjunkt, Karasjok

7 Per Henrik Sara, 1996, reineier, Karasjok

8 Janne Eilen Mienna Guttorm, 1990, adjunkt, Kautokeio

9 Sammol Jovnna Nystad, 1985, næringsdrivende, Karasjok

10 Ellen Brita Anti, 1967, pleiemedhjelper, Karasjok

11 Aili Kristine Eira, 1999, student, Karasjok

12 Klemet Ingolf Kildedam, 1955, næringsdrivende, Karasjok

13 Turid Turunen, 1974, student, Karasjok

14 Torger Máhtte Somby Sandvik, 1970, konsulent, Karasjok

SáB Nordre valgkrets

Nordre valgkrets består av kommunene Nordkapp, Måsøy, Kvalsund, Hammerfest, Alta, Hasvik og Loppa i gamle Finnmark fylke samt Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy i gamle Troms fylke.

1. Klemet Anders N. Sara, 1961, lærer Alta By

2. Merete Kurrak, 1968, lektor, Alta By

3. Per Anton Mikkelsen Utsi, 1964, ambulansearbeider, Alta. By

4. Inger Anne Gaup, 1965, univsersitetslektor Alta By

5. Ole Ailo Buljo, 1975, driftstekniker Alta By

6. Solbjørk Kurrak, 1963, sykepleier

7. Ina Kristin Dalen, 1973, barnevernskonsulent

8. Ellen Brita Eira, 1964, økonomikonsulent, Alta By

9. Per Anders A. Sara, 1964, sjåfør

10. Ole Sammol Buljo, 1993, lærer, Alta By

SáB Gáisi valgkrets

Gáisi valgkrets består av kommunene Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Karlsøy, Tromsø, Balsfjord, Målselv, Bardu, Lenvik, Berg, Torsken, Tranøy og Sørreisa, alle i Troms og Finnmark fylke.

1. Anna Ciucka Sjursen (1989), selvstendig næringsdrivende, Tromsø By

2. Odd Inge Sandberg (1971), lærer, Tromsø, By

3. Gøran Stensberg (1966), konsulent, Tromsø, By

4. Berit Louise Utsi (1962), lege, Tromsø By

5. Nils Ole Henrik Oskal (1986), reineier, Storsteinnes i Balsfjord

6. Anne-Berit Påve Kristiansen (1980), reineier, Senja

7. Ole Máhtte Scheie Anti (1984), webutvikler, Tromsø, By

8. Linn Ida Battli Kristiansen (1989), butikksjef, Kvaløya i Tromsø By

9. Jon Arne Jørstad (1949), pensjonist, Tromsø By

10. Vera Eriksen (1963), konsulent, Kåfjord

11. Gøran Lind (1971), arbeidssøkende, Tromsø By

12. Per Bjørn Lakselvnes (1945), pensjonist, Laksvatn i Balsfjord

SáB Vesthavet valgkrets

Vesthavet valgkrets består av kommunene i Sør-Troms og Nordre Nordland, inkludert Lofoten/Vesterålen.

1 Robert Vars Gaup, 1968, Ballangen

2 Ida Sofie Roasuraman Brandsegg, 2001, Evenes

3 Kåre Thomassen, 1956, Tjeldsund

4 Laila Øivand Inga,1961, Sortland

5 Nina M. Iversen, 1969, Ballangen

6 Karstein Johnsen, 1950, Tjeldsund

7 Elfrid Boine, 1959, Rognan

8 Geir Olsen, 1955, Tjeldsund

9 Inghild Sjølli, 1948, Gratangen

10 Jørn Ingemar Reinås, 1962, Tjeldsund

SáB Sør-Norge valgkrets

Sør-Norge valgkrets består av kommunene i Sør-Norges fylker – med unntak av noen kommunene som tilhører Sørsamisk valgkrets.

1. Ann-Elise Finbog, 1953, Selvstendig næringsdrivende/Oslo, By

2. Inga Anna Helene Fossli, 1985, Butikkmedarbeider/ Oslo By

3. Per Heimly, 1972, Fotograf/ Oslo By

4. Ronja Vaara, 1999, Student/ Oslo, By

5. Mikkel Gaup, 1968, Skuespiller/ Oslo, By

6. Adrian Angelico Voie, 1979, Operasanger/ Oslo, By

7. Tatjana Kolpus, 1984, Førstekonsulent/ Oslo, By

8. Ingrid Frivold-Storli, 1973, Musiker/ Oslo, By

9. Torgrim Hermansen Halvari, 1965, Fotograf, kunstner/ Ski

10. Nikolai Alther Somby, 1987, Selvstendig næringsdrivende/ Oslo, By

11. Vegard Holtås, 1999, Student, kirketjener/ Bergen, By

12. Gard Andreas Frantzen, 1976, Kommunikasjonsrådgiver UiB/ Bergen, By

Arja

58 kandidater. 15 kandidater bor i en by (26% av kandidatene)

2 folkevalgte.

Østre valgkrets Arja

1. Per Olaf Persen, 1966, student, Tana

2. Jon-Christer Mudenia, 1995, student, Tana

3. Elisabeth Reisænen,1984, lærer, Nesseby

4. Joachim Henriksen,1978, fisker, Tana

5. Solbjørg Mudenia,1966, daglig leder, Sør-Varanger

6. Inger Eline Eriksen Fjellgren, 1987, dommerfullmektig, Tana

7. Tor Gunnar Henriksen, 1967, driftskoordinator, Nesseby

8. Janos Trosten, 1963, lærer, Nesseby

8. Karl Harald Ekre, 1968, tømrer, Sør-Varanger

10 Hilde Sabbasen,1978, lærer, Tana

Ávjovárre valgkrets Arja

1. Isak Ole Hætta, 1960, studieinspektør, Kautokeino, Kommunestyremedlem (V)

2. John Anders Sara, 1964, gründer, Jergul Karasjok

3. Hilde Holmestrand, 1969, kunst- og duodjilærer, Karasjok

4. Rolf Arne Hætta Hansen, barnehagelærer, Kautokeino

5. Gunn Elisabeth Kristensen, 1969, daglig leder, Kautokeino

6. Roy Arild Rasmussen, 1981, barnehageleder, Kautokeino

7. Nils Ole Skum, 1975, førstekonsulent, Kautokeino

8. John Stian Moeng, 1978, handelsmann, Karasjok

9. Berit Anne Andersdatter Sara Triumf, 1966, seniorrådgiver, Kautokeino

10. Lemet Oskar Eriksen, 1999, student, Karasjok

11. Anne Hedvig Nordsletta, 1991, joartamora, Karasjok

12. Anton Leier Dahl, 1949, pensjonist, Kautokeino, Varamedlem kommunestyret (V)

13. Elle Márjá Vars, 1957, forfatter, Kautokeino

14. Marit Kristine Olesdatter Vars, 1988, instruktør, Kautokeino

Nordre valgkrets Arja

1. Ole Nils Ailo Siri, 1981, turistvert/reindrift, Rotsund

2. Johan Mikkel Logje, 1971, yrkessjåfør, Alta 

3. Kine Elise Bergly, 1991, lærer, Hakkstabben

4. Bente Leirbakken, 1964, restauratør ferge, Alta, By

5. Trond-Einar Karlsen, 1961, pensjonert fisker, Storekorsnes

6. Bente Sjursen, 1966, saksbehandler NAV, Store Lerresfjord

7. Ann-Kristin Leirbakken, 1984, barnevernspedagog, Alta, By

8. Arle Ivar Ring, 1989, røkter oppdrett, Alta.

9. Geir Olsen, 1972, rørlegger, Alta, By

10. Cathrine Fjærvoll, 1990, student, Tverrelvdalen

11. Trond Egil Nilsen,1961, smed/kunstner, Snefjord

12. Karin Johanne Karlsen, 1974, salgskonsulent, Alta, By

Gáisi valgkrets Arja

Gáisi valgkrets består av kommunene Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Karlsøy, Tromsø, Balsfjord, Målselv, Bardu, Lenvik, Berg, Torsken, Tranøy og Sørreisa, alle i Troms og Finnmark fylke.

1. Hans Nordbye, 1987, fotballspiller, Tromsø By

2. Marion Anne Rimpi Mienna, 1987, student, Finnsnes

3. Johan Issát Turi Oskal, 1983, reineier/gründer

4. Ole Mathis Vesterheim Hætta, 1982, rådgiver, Tromsø By

5. Sara Marie Triumf, 1982, jurist, Tromsø By

6. Malene Eriksen, 1989, fysioterapeut, Tromsø By

7. Tone Joakime Nilsen, 1981, fisker, Tromsø By

8. Elin Anne Nikolaisen, 1965, pedagogisk leder, Bardufoss

9. Lars Oddmund Sandvik, 1981, logistikksjef, Bardufoss

10. Anne Lill Sarabakken, 1983, fagleder barnehage, Tromsø By

Sør-Norge valgkrets Arja

Sør-Norge valgkrets består av kommunene i Sør-Norges fylker – med unntak av noen kommunene som tilhører Sørsamisk valgkrets.

1. Fred René Øvergård Buljo, 1988, artist/barnehagelærer, Oslo By

2. Marie Helander, 1964, barnehagestyrer, Oslo By

3. Lizett Nathalie Persen, 1993, juridisk rådgiver, Bergen By

4. Astrid Ingebjørg Swart, 1973, sjaman, Øver Eiker

5. Anja Lona Skogerbø, 2001, elektrikerlærling, Oslo By

6. Runar Lindseth, 1980, sikkerhetsrådgiver, Horten

7. Ann Kristine Balto, 1975, lektor, Ås

8. Rune Pettersen, 1971, flymedarbeider, Jessheim

9. Trude Jeanette Karlsen, 1994, fagarbeider barnehage, Bergen, By

10. Kjell Vidar Erke, 1969, konsulent, Lier-Tranby

11. Roar Pettersen, 1974, trafikkplanlegger, Hvam

12. Kjellaug Oline Mudenia, 1977, møbelsnekker, Vegårshei

Samens Folkeforbund (SFF)

33 kandidater. 19 kandidater bor i en by (57% av kandidatene)

Østre valgkrets SFF

1. Helge Stærk, 1967, fisker, Ropelv i Sør-Varanger

2. Yrja Hammer, 1971, aktivitør, Dyfjord i Lebesby

3. Tor Mainer Bergersen, 1967, yrkessjåfør, Tusenvika i Sør-Varanger

4. Else Marie Buljo, 1979, butikkmedarbeider, Kirkenes i Sør-Varanger By

5. Gunn-Marie Trasti, 1960, helhetsterapeut, Kirkenes i Sør-Varanger By

6. Margrethe Vonka, 1968, fagansvarlig offshore, Jarfjordi Sør-Varanger

7. Kristian Voktor Nilsen, 1938, fisker, Nervei i Gamvik

8. Solveig Johanne Sabbesen, 1946, pensjonist, Karlebotn i Neseby

9. Mathis Persen, 1945, pensjonist, Kirkenes i Sør-Varanger By

10. Astrid Danilof, 1946, pensjonist/sjølaksefisker, Bjørnevatn i Sør-Varanger

Gáisi valgkrets  SFF

1. Sten Are Olsen, 1958, gründer, Furuflaten

2. Terese Kollstrøm, 1992, sykepleier, Tromsø By

3. Henrik Ø. Kollstrøm, 1956, lærer/inspektør, Tromsø By

4. Carita Bech, 1997, student, Finnsnes

5. Arnt Ivar pedersen, 1960, fiskeriarbeider, Tromsø By

6. Kine Larsen, 1983, trygdet, Laksvatn

7. Lars T. Larsen, 1951, lektor, Tromsø By

8. Maria Hammer, 1971, lektor, Tromsø By

9. Vegard Elvevoll, 1972, servicearbeider, Tromsø By

Vesthavet valgkrets SFF

1. Liv Olaug Slettli, 1962, helsefagarbeider, Evenes

2. Anders Thomas Andersen, 1979, kirketjener, Evenes

3. Bjørg Bonk, 1954, kontorfullmektig, Tjeldsund

4. Liv Kari Johansen, 1966, helsefagarbeider, Gratangen

5. Tor-Gunnar P. Jensen, 1979, yrkessjåfør, Tjeldsund

6. Roger Gimsøy, 1977, maskinfører, Tjeldsund

7. Veronika Kathrin Børseth Eriksen, 1980, arbeidsledig, Tjeldsund

8. Lars Petter Slettli, 1998, kokk, Harstad By

9. Olea Storelv, 1951, pensjonist, Evenes

10. Svein Arne Olsen, 1963, pensjonist, Gratangen

Flyttsamelista

1 Berit Marie P.E. Eira (1968) Fávrrosorda/Guovdageaidnu

2 John Mathis A. Utsi (1979) Márbolon/Kárášjohka

3 Anders S. Buljo (1965) Joahkonjárga/Guovdageaidnu

4 Aili Kristine J. Eira (1999) Rávdol/Kárášjohka

5 Nils Henrik Sara (1955) Oarje-Sievju/Guovdageaidnu

6 Inga Margrethe T. Eira (2000) Spiertagáisá/Kárášjohka

7 Johan Anders J. Kemi (1988) Lákkonjárga/Guovdageaidnu

8 Marit Kristine Hætta Sara (1969) Ábborášša/Guovdageaidnu

9 Aslak Mathis M. Eira (1955) Spiertagáisá/Kárášjohka

10 Inga Marja A. Lango (2000) Fiettar/Guovdageaidnu

11 Mette Anti Gaup (1970) Láhtin/Kárášjohka

12 Berit Kristine Utsi (1984) Ittunjárga/Guovdageaidnu

13 Leif Anders Somby (1979) Máhkarávju/Kárášjohka

14 Inger Marie Gaup Eira (1962) Árdni ja Gávvir/Guovdageaidnu

Ávjovári Fastboendes liste

1. Isak Mathis O. Hætta, 1968, saksbehandler, Kautokeino

2. Inger Lise Singer, 1969, menighetspedagog, Kautokeino

3. Klemet Erland Hætta, 1973, seniorrådgiver, Máze

4. Hans Isak Olsen, 1957, ordfører, Kautokeino

5. Kine Marita Singer, 1991, sølvsmed, Kautokeino

6. Vegard Olsen, 1989, turoperatør, Kautokeino

7. Ellen Anete Hætta, 1973, lærer, Kautokeino

8. Marit Berit Bueng, 1974, Kautokeino

9. Lars Heiki Saari, 1962, bilmekaniker, Kautokeino

10. Robert Hætta, 1971, kundemottager, Kautokeino

11. Ole Klemet Anders Hætta, 1964, landpostbud, Kautokeino

12. Kirsten Ellen A. Siri, 1963, daglig leder, Kautokeino

13. Elise O. Hætta, 1973, helsearbeider, Kautokeino