Skrevet av

Jarl Hellesvik

leder i EDL

Lovforslaget om konsultasjonsplikt (les forhandlinger) for staten, fylkeskommuner og kommuner,  med representanter for samiske interesser, som nå igjen er sendt til Stortinget, innebærer en rasediskriminerende og usaklig forskjellsbehandling av samer og ikke-samer. Dette fordi at om lovforslaget blir vedtatt, så vil kun samer og/eller representanter for samiske interesser, få en lovfestet rett til å ha forhandlinger med staten, fylkeskommuner og kommuner. Disse forhandlingene har til og med en lovhjemmel til å kunne foregå bak lukkede dører.  

Når noen får en lovfestet rett til slike eksklusive kanaler inn til saksbehandlere og beslutningstakere i det offentlige, så vil dette være en særrettighet som kan brukes til å fremme egne interesser bak ryggen på den øvrige befolkningen.

Regjeringen oversendte i september 2018 «Prop. 116 L (2017–2018) Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner)» til Stortinget. Proposisjonen foreslår å lovfeste en plikt for staten, fylkeskommuner og kommuner til å gjennomføre konsultasjoner med Sametinget og/eller representanter for samisk interesser.

Stortinget vedtok å sende proposisjonen tilbake til Regjeringen med pålegg om at den skulle sendes ut på alminnelig høring. Dette ble gjort. Det ble også lagt ved et utkast til en veileder til høring.  Høringsfristen ble satt til 29. februar 2020.

Etter å ha gått igjennom de innkomne høringsuttalelsene, har Regjeringen nå sendt den samme lovproposisjonen tilbake til Stortinget med noen justeringer i lovforarbeidet, men med uendret innhold og i uendret form!  Så langt vi kan se, er det ikke blitt endret på noe i selve lovteksten i lovproposisjon.

I pressemeldingen fra Regjeringen er de innkomne høringsuttalelsene kommentert på denne måten: «Det har kommet inn mange høringsinnspill og de aller fleste høringsinstansene gir uttrykk for at det er gode grunner for å lovfeste konsultasjonsplikten». Det er alt.

En rekke av forslagene i høringssvarene reiser kritiske- og prinsipielle spørsmål til innholdet i lovforslaget. Disse er ikke nevnt eller kommentert med et eneste ord! For eksempel så ble det i flere høringsuttalelser reist spørsmål om lovforslaget kan være i strid med innholdet i §§ 92 og 98 i Grunnloven. I disse to nevnte paragrafene er det nedfelt at det er forbudt med permanent forskjellsbehandling, med utgangspunkt i etnisitet og avstamming og at forskjellsbehandling ikke skal forekomme dersom det ikke blir gitt en saklig grunngivelse for det.

Det er ikke lagt fram noe dokumentasjon som viser at samene har behov for en slik begunstigende forskjellsbehandling som lovforslaget innebærer, for å kunne klare seg på lik linje med de andre etniske minoritetene – og den øvrige befolkningen i Norge.

Når Regjeringen likevel velger å la være gi Stortinget sin vurdering av slike grunnleggende problemstillinger som er reist i høringsuttalelser, og som er knyttet direkte opp mot vår konstitusjon, så må dette betegnes som en grov, respektløs og alvorlig forsømmelse ovenfor Stortinget og samfunnet for øvrig.

Dette står i sterk kontrast til at det er gitt en rekke kommentarer fra Regjeringen til høringsuttalelser som kom inn i forbindelse med at «NOU 2007: 13 Den nye sameretten» ble sendt ut på alminnelig høring i 2008. De forslagene som Regjeringen nå igjen har fremmet for Stortinget, ble lansert i denne NOU’en.

EDL mener at dersom det lovforslaget som er fremmet blir vedtatt, vil dette føre til at staten, fylkeskommunene og kommunene vil bli pålagt å føre en rasediskriminerende forskjellsbehandling av samer og ikke-samer, og at dette derfor vil stride mot innholdet i §§ 92 og 98 i vår Grunnlov.  Dette synspunktet har vi gitt en utførlig redegjørelse for i vår høringsuttalelse.

Vår anbefaling er at Stortinget forkaster dette lovforslaget.