ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter – Wikipedia
Land som har ratifiser ILO-konvensjon nr. 169

Hammerfest 19.11.20

Jarl Hellesvik

Leder i Etnisk og Demokratisk Likeverd

 I et innlegg i Utrop den 18.11.20 https://www.utrop.no/plenum/ytringer/236065/ skriver Petter Wille at det er ingen grunn til å tvile på at samene er urfolk. Det er det absolutt grunn til og Wille vet meget godt hvorfor. Konstruksjonen samene som urfolk er nemlig Petter Willes hjertebarn. Mer om dette nedenfor.

Wille viser til ILO-konvensjon nr. 169 som er en delvis revisjon av ILO -konvensjon nr. 107. De som var pådrivere for å få revidert ILO-konvensjon nr. 107 var i særlig grad Samerådet (den gangen Nordisk Sameråd). For å få dette til, samarbeidet Samerådet tett med en fraksjon i den daværende norske Regjeringen. 

Den norske forhandlingsdelegasjonen i Genève arbeidet etter en instruks fra Utenriksdepartementet (UD) hvor det blant annet het at «Det skal gjøres klart at Norge anerkjenner samene som urbefolkning, og i tråd med dette skal representantene arbeide for en endring av ILO-konvensjonens definisjonsbestemmelser slik at den norske samebefolkning faller innenfor.» Instruksen er datert til den 30.mai 1988. Konstruksjonen urfolk inn i ILO konvensjon nr. 169 kan derfor sees på som et bestillingsverk fra Norge og Samerådet.

Petter Wille var den gangen ansatt i UD. Han er en av dem som har undertegnet denne instruksen. Wille var svært aktiv i arbeidet med å få på plass en tekst i ILO-konvensjon som var slik at en kunne argumentere for at samene i Norge er et urfolk.

I artikkelen  «Who Owns the Land? Norway, the Sami and the ILO Indigenous and Tribal Peoples Convention”(2013) som er skrevet av professorene Anne Julie Sem og Hanne Hagtvedt Vik ved UiO, opplyses det om at «Norske, samiske representanter deltok aktivt i utformingen av det norske bidrag til ILO-prosessen; særlig Aslak Nils Sara, Leif Dunfjeld og Leif Halonen fra Samerådet utviklet nære relasjoner til Arnesen og Wille,». (Leif Dunfjeld som kom fra NSR og Samerådet, var en hovedaktør i prosessen som førte til at ILO-konvensjon nr. 169 ble vedtatt.)

Om en leter etter årsaken til at samene blir omtalt og klassifisert som et urfolk så vil en finne at Petter Wille har betydelig med mel på fingrene. Han er dermed ikke noen objektiv aktør i dette spørsmålet.

Se for øvrig: «Hvordan gikk det til at samene ble et urfolk?» https://edl.no/2019/11/28/slik-ble-samene-et-urfolk/

Når Wille begrunner hvorfor han mener at samene er et urfolk, opptrer han formalistisk og skolastisk.  Det han gjør er å liste opp organer som har uttrykt- eller angivelig har uttrykt – at samene er et urfolk og intet annet. Han prøver med dette å appellere til det autoritetsunderdanighetsinstinktet som måtte finnes hos leserne av Utrop.

 Ikke med et eneste ord viser Wille til noe faktagrunnlag som viser at samene i Norge lever under slike forhold at de er berettiget til å bli forskjellsbehandlet, ved alle de begunstigende særrettighetene som ILO-konvensjon nr. 169 pålegger Norge å tildele samene.

Wille viser til uttalelser fra internasjonale organer, men internasjonale organer bestemmer ikke om samene i Norge er indigenous peoples/urfolk. De forholder seg kun til det som norske myndigheter har bestemt.

Wille hevder «At samene er urfolk er også klart slått fast av domstolene.»  Han viser blant annet til Høyesteretts plenumsdom i Selbusaken av 2001. Her desinformerer juristen Wille.

Det som skjedde under Selbusaken var at under rettsforhandlingene, uttalte høyesterettsdommer Matningsdal at samene er et urfolk.  Han fremmet sin påstand uten begrunnelser og/eller henvisninger til betenkninger eller faglige utredninger rundt faktagrunnlaget. Med andre ord: Han synset.  Matningsdal sa samtidig at dette var uvesentlig for spørsmålet om beiterett eller ikke for reinsdyrene i det angjeldende området som Selbusaken dreide seg om. 

Domsslutningen i Selbudommen henviser ikke til ILO-konvensjon nr.169. Den bygger kun på reindriftsloven § 2 første ledd 3. punktum og alders tids bruk. Dermed kan ikke Matningsdal sin uttalelse oppfattes som annet enn en slengbemerkning, i jussens latin kalt for et «obiter dictum».

Se ellers: «Selbudommen» https://edl.no/2020/11/18/selbudommen/

Norske domstoler har for øvrig aldri tatt stilling til om samer er et urfolk i Norge eller ikke. Dette av den enkle grunn at domstolene ikke har i sitt mandat å avgjøre slikt. Det mandatet ligger hos Stortinget.

I politiske miljøer blir det med ujevne mellomrom hevdet at samene er et urfolk. Disse påstandene henger imidlertid i lause luften, fordi norske myndigheter har aldri vært villige til å få gjennomført en utredning om samene er indigenous peoples/urfolk. Dette antagelig fordi at man er pinlig klar over at samene i Norge lever under slike forhold at de ikke kan klassifiseres som indigenous peoples/urfolk.

Wille nevner ikke at Finland og Sverige ikke har ratifisert ILO -169. Men han skriver at «Også i Finland og Sverige er samene anerkjent som urfolk. I Finland er dette slått fast i Grunnloven».  I §17 i den finske grunnloven heter det at «Samerna såsom urfolk samt romerna och andra grupper har rätt att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur”.  I den svenske konstitusjonen om samene i §2 i 1. kap. fremgår det at: ”Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas”.

Wille desinformer om rettsgrunnlaget i Finland og Sverige. Som leserne ser, gjør man i Finland og i Sverige et reelt forsøk på å leve opp til rettsprinsippet om at alle folkegrupper har like rettigheter; – i motsetning til i Norge!

Wille viser også til en stortingsmelding hvor «Kong Harald V i sin tale ved åpningen av Sametinget i 1997 uttalte at: «Den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk – nordmenn og samer»». HM Kong Harald V leste opp fra en tale forfattet av en minister for samiske saker.  Statsminister Erna Solberg siterte i sin nyttårstale i 2017 fra en tale Kong Harald holdt i slottsparken høsten 2016. Stats-ministeren uttalte: «Han sa at hans største håp er at vi skal klare å ta vare på hverandre. At vi skal bygge dette landet videre, på tillit, fellesskap og raushet. At vi skal kjenne at vi, på tross av all vår ulikhet, er ett folk. At Norge er ett».  

Wille plukker sitater fra Kongens taler som det passer.