Norske myndigheter knytter ordet urfolk direkte til den engelske formuleringen «indigenous peoples».  Internasjonalt blir formuleringen «indigenous peoples» benyttet om befolkningsgrupper med bestemte karakteristiske kjennetegn og som lever under bestemte forhold.  Hva som er de angitte kjennetegnene til «indigenous peoples», i internasjonale organer, organisasjoner og institusjoner gir jeg en oversikt over i dette notatet.

De organer, organisasjoner og institusjoner som jeg har trukket fram er:

Tre organer i FN, («Permanent forum on indigenous issues», «Department of Economic and Social Affairs Indigenous Peoples» og «United Nations Development Programmer»), Verdensbanken, Amnesty international, World Health Organization (WHO), Unesco, University of Lapland og IUCN, “International Union for Conservation of Nature”

Bruken av ordet urfolk er uheldig fordi at ordet leder tankene til «de som kom først». Språkrådet er Norges fremste, autoritative organ når det gjelder å fastslå hva som er betydningen av ordene i det norske språket.  I Språkrådets Bokmålsordbok kan en lese at ordet urfolk betyr: «opprinnelige befolkning i et område».

Den som leser igjennom notatet, vil se at norske myndigheter har en særnorsk fremstilling eller forståelse av hvem som er for indigenoue people/urfolk å regne. Denne fremstillingen skiller seg fundamentalt fra det som er forståelsen internasjonalt. Mens norske myndigheter fremhever eller fokuserer på det historiske elementet, fokuserer en internasjonalt på det som er de nåtidige kjennetegnene til «indigenous peoples»/«urfolk»

Det er i her på sin plass å trekke fram at

 • Mens samene i Norge er blant verdens mest velstående befolkningsgrupper fremheves det internasjonalt at «indigenoue peoples» er «ekstremt fattige».
 • Mens samene i Norge i all hovedsak ikke skiller seg kulturelt og språklig fra den øvrige befolkningen i Norge, fremheves det internasjonalt at «indigenous peoples» har en annerledes kultur enn majoritetsbefolkningen. (Med same mener jeg her det samme som det som er nedfelt i sameloven om hvem som er å anse som en same.)
 • Mens en internasjonalt fremhever at «indigenous peoples» er marginalisert, er samene i Norge velintegrerte i det norske samfunnet og står ikke tilbake for den øvrige befolkningen i Norge, verken kulturelt, økonomisk eller sosialt.
 • Mens norske myndigheter legger hovedvekten at samene i Norge bodde i landet den gangen da de norske grensene ble trukket på 1700- og 1800-tallet, legges det internasjonalt en hovedvekt på hva som må være nåsituasjonen til slike befolkningsgrupper for at de skal kunne bli betegnet om «indigenous peoples».
 • Dette siste understreker ILO i «Håndbok om ILO-KONVENSJON NR 169 OM INDIGENOUS AND TRIBAL PEOPLES (1989)». Dette kan en lese om i en kommentar til artikkel 1.1. i ILO-konvensjon nr.169, som angir kriteriene for hvem konvensjonen er ment å gjelde for. I håndboken opplyses det om at når man skal identifisere de gruppene som konvensjonen er ment å gjelde for, så er det slik at «ILO fokuserer på den nåværende situasjonen, selv om historisk kontinuitet også er viktig.» («The ILO focuses on the present situation, though historical continuity is important too.”)

I teksten under gir jeg utdrag fra hvordan forskjellige internasjonale organer, organisasjoner og institusjoner skildrer de som betegnes som «indigenous peoples».

Jeg har også tatt med det som Regjeringen opplyser om på sin hjemmeside, slik at leserne selv kan gjøre en sammeling.

(I oversettelsene fra engelsk til norsk har jeg beholdt den engelske formuleringen «indigenous peoples».)

Fra Regjeringen hjemmeside

«ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater, som Norge ratifiserte i 1990, definerer urfolk på følgende måte i artikkel 1 nr. 1 b.

`Folk i selvstendige stater som er ansett som opprinnelige fordi de nedstammer fra de folk som bebodde landet eller en geografisk region som landet hører til da erobring eller kolonisering fant sted eller da de nåværende statsgrenser ble fastlagt, og som – uansett deres rettslige stilling – har beholdt alle eller noen av sine egne sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske institusjoner.`

I Norge er det klart at samene fyller vilkårene i denne definisjonen.»

https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-minoriteter/samepolitikk/midtspalte/hvem-er-urfolk/id451320/

United Nations: Permanent forum on indigenous issues

“Who are indigenous peoples?

It is estimated that there are more than 370 million indigenous people spread across 70 countries worldwide. Practicing unique traditions, they retain social, cultural, economic and political characteristics that are distinct from those of the dominant societies in which they live. Spread across the world from the Arctic to the South Pacific, they are the descendants – according to a common definition – of those who inhabited a country or a geographical region at the time when people of different cultures or ethnic origins arrived. The new arrivals later became dominant through conquest, occupation, settlement or other means. Among the indigenous peoples are those of the Americas (for example, the Lakota in the USA, the Mayas in Guatemala or the Aymaras in Bolivia), the Inuit and Aleutians of the circumpolar region, the Saami of northern Europe, the Aborigines and Torres Strait Islanders of Australia and the Maori of New Zealand. These and most other indigenous peoples have retained distinct characteristics which are clearly different from those of other segments of the national populations.

Understanding the term “indigenous” Considering the diversity of indigenous peoples, an official definition of “indigenous” has not been adopted by any UN-system body. Instead the system has developed a modern understanding of this term based on the following:

• Self- identification as indigenous peoples at the individual level and accepted by the community as their member.

• Historical continuity with pre-colonial and/or pre-settler societies

• Strong link to territories and surrounding natural resources

• Distinct social, economic or political systems

• Distinct language, culture and beliefs

• Form non-dominant groups of society

• Resolve to maintain and reproduce their ancestral environments and systems as distinctive peoples and communities.”

Hvem er indigenous peoples?

Det anslås at det er mer enn 370 millioner “indigenous peoples” fordelt på 70 land spredt over hele verden.
De praktiserer sine unike tradisjoner og opprettholdt sine sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske strukturer som er forskjellige fra de i det dominerende samfunnet de lever i. De er spredt over hele Jorden, fra Arktis til det sørlige Stillehavet, de er ifølge en vanlig definisjon, etterkommerne av de som allerede bebodde et land eller en geografisk region på det tidspunktet da folk fra andre kulturer eller etnisk opprinnelse ankom. De senere ankomne ble så dominerende gjennom erobring, okkupasjon, bosetting eller på annen måte.
Blant urfolkene har vi de fra Amerika (for eksempel Lakota i USA, mayaene i
Guatemala eller Aymaras i Bolivia), inuittene og aleutianerne i den sirkumpolare regionen, samene i det nordlige Europa, aboriginerne og Torres Strait øyfolkene i Australia og maoriene på New Zealand. Disse og de fleste andre innfødte har beholdt sine distinkte, karakteristiske kjennetegn som er klart forskjellige fra dem en finner i andre deler av de nasjonale befolkningene.

Utfra  mangfold til indigenous peoples, har en offisiell definisjon av indgenous peoples  ikke blitt vedtatt av noe FN-organ. I stedet har en utviklet en moderne forståelse av dette begrepet basert på
følgende kjennetegn::


• Selvidentifisering som indigenous peoples på individnivå og akseptert som medlem av det samfunnet som de er en del av.
• Historisk kontinuitet med førkoloniale og/eller nybyggersamfunn.
• Sterk tilknytning til territorier og tilhørende naturressurser.
• Distinkte sosiale, økonomiske eller politiske systemer.
• Distinkt språk, kultur og religion/tro.
• Er ikke-dominerende grupper i samfunnet.
• Ønsker å opprettholde og videreføre sine forfedres miljøer og systemer som distinkte folk og
     samfunn.

Resten kan leses på  https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/5session_factsheet1.pdf   

******************

United Nations: Department of Economic and Social Affairs Indigenous Peoples

Indigenous Peoples at the United Nations

“Indigenous peoples are inheritors and practitioners of unique cultures and ways of relating to people and the environment. They have retained social, cultural, economic and political characteristics that are distinct from those of the dominant societies in which they live. Despite their cultural differences, indigenous peoples from around the world share common problems related to the protection of their rights as distinct peoples.

Indigenous peoples have sought recognition of their identities, way of life and their right to traditional lands, territories and natural resources for years, yet throughout history, their rights have always been violated. Indigenous peoples today, are arguably among the most disadvantaged and vulnerable groups of people in the world. The international community now recognizes that special measures are required to protect their rights and maintain their distinct cultures and way of life. Find below a short history of the indigenous struggle in the international stage.”

https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/about-us.html

Indignous peoples ifølge FN

Indigenous peoples er etterkommere av og utøvere av unike kulturer og måter på å forholde seg til mennesker og miljø. De har beholdt sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske karakteristika som er forskjellige fra de majoritetssamfunnene de lever i. Til tross for kulturelle forskjeller deler «indigenous peoples» fra hele verden felles problemer knyttet til beskyttelsen av deres rettigheter som distinkte folkeslag.

Indigenous peoples har i årevis søkt anerkjennelse av deres identitet, levemåter og deres rett til tradisjonelle landområder, territorier og naturressurser, men gjennom historien har deres rettigheter alltid blitt krenket. Indigenous peoples i dag er uten tvil blant de mest vanskeligstilte og sårbare menneskegruppene i verden. Det internasjonale samfunnet anerkjenner nå at det kreves spesielle tiltak for å beskytte deres rettigheter og opprettholde deres distinkte kulturer og levemåter.

Nedenfor finner du en kort fortelling om kampen til indigenous peoples på den internasjonale scene.

https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/about-us.html

***********************

By United Nations Development Programmer

“10 things to know about indigenous peoples

Indigenous peoples are inheritors and practitioners of unique cultures and ways of relating to others, and to the environment.

INDIGENOUS PEOPLE ARE MORE LIKELY TO BE POOR AND VULNERABLE

While making up less than five percent of the world’s population, indigenous people account for 15 percent of the poorest. They’re more likely to suffer from malnutrition, and often lack adequate social protection and economic resources. The international community recognizes that special measures are required to protect their rights and maintain their distinct cultures.

INDIGENOUS PEOPLE LIVE SHORTER LIVES

The life expectancy of indigenous people is as much as 20 years lower than that of their non-indigenous counterparts. Often lacking adequate healthcare and information, they are more likely to get diseases such as malaria, tuberculosis, HIV and AIDS.

INDIGENOUS COMMUNITIES LEAD ON PROTECTING THE ENVIRONMENT

Indigenous peoples are inheritors and practitioners of unique cultures and ways of living. Nearly 70 million indigenous women and men depend on forests for their livelihoods, and many more are farmers, hunter gatherers or pastoralists. These communities thrive by living in harmony with their surroundings.”

Fra FNs utviklingsprogram

10 ting å vite om indignous peoples

Indigenous peoples er arvtakere og utøvere av unike kulturer og måter å forholde seg til andre mennesker og til miljøet.»

INDIGENOUS PEOPLES ER MER UTSATT OG VANLIGVIS FATTIGE OG SÅRBARE

Indigenoue peoples utgjør mindre enn fem prosent av verdens befolkning, men utgjør 15 prosent av jordens fattigste. Det er mest sannsynlig at de lider av underernæring, og mangler ofte tilstrekkelig sosial beskyttelse og økonomiske ressurser. Det internasjonale samfunnet anerkjenner at det kreves spesielle tiltak for å beskytte deres rettigheter og opprettholde deres ulike kulturer.

INDIGENOUS PEOPLES LEVER KORTERE

Forventet levealder for indigenous peoples er så mye som 20 år lavere enn de som ikke er indigenous peoples. De mangler ofte tilstrekkelige helsetjenester og informasjon og er mer utsatte for sykdommer som malaria, tuberkulose, HIV og AIDS.

INDIGENOUS PEOPLED LEDER AN I BESKYTTELSE AV MILJØET

Indigenous peoples er etterkommere av og utøvere av unike kulturer og måter å leve på. Nesten 70 millioner kvinner og menn blant indigenous peoples er avhengige av skogen som livsgrunnlag, og mange av dem er bønder, jeger-samlere eller driver på med fehold. Disse samfunnene søker å leve i harmoni med sine omgivelser.

Resten kan leses på

https://stories.undp.org/10-things-we-all-should-know-about-indigenous-people

****************

Worldbank

“Indigenous Peoples are culturally distinct societies and communities. Although they make up 6% of the global population, they account for about 15% of the extreme poor.”

Verdensbanken

«Indigenous peoples» er kulturelt distinkte samfunn og samfunnsfellesskap. Selv om de utgjør 6% av verdens befolkningen, utgjør de omtrent 15% av verdens ekstremt fattige.» 

https://www.worldbank.org/en/topic/indigenouspeoples

**********

Amnesty international

Who are Indigenous Peoples?

“Indigenous Peoples can be identified according to certain characteristics.

Most importantly, they self-identify as Indigenous peoples.

 There is a historical link with those who inhabited a country or region at the time when people of different cultures or ethnic origins arrived.

They have a strong link to territories and surrounding natural resources.

They have distinct social, economic or political systems.

They have a distinct language, culture and beliefs.

They are marginalised and discriminated against by the state.

They maintain and develop their ancestral environments and systems as distinct peoples.

Each of these characteristics may be more or less important depending on the situation. Indigenous Peoples are also known as First Peoples, Aboriginal Peoples, or Native Peoples. In some countries there are specific terms such as Adivasis (India) or Janajatis (Nepal).

Indigenous Peoples have a special relationship with the land on which they have lived for generations, sometimes for tens of thousands of years. They possess crucial knowledge about how to manage natural resources sustainably and act as guardians or custodians of the land for the next generation. Losing their land means a loss of identity.”

https://www.amnesty.org/en/what-we-do/indigenous-peoples/

Hvem er indigenous peoples?

Indigenous peoples kan identifiseres i henhold til visse særlige kjennetegn:

 • Det er viktigst er at de oppfatter seg selv som innfødte.
 • Det er historiske forbindelse til de som bebodde et land eller en region på den tiden da folk av andre kulturer eller etnisk opprinnelser ankom.
 • De har en sterk tilknytning til landområder og omkringliggende naturressurser.
 • De har tydelige sosiale, økonomiske eller politiske systemer.
 • De har et distinkt språk, en egen kultur og egne religiøse forestillinger.
 • De er marginalisert og diskriminert av staten.
 • De opprettholder og utvikler sine forfedres miljøer og systemer som distinkte folk.

Hver av disse egenskapene kan være mer eller mindre viktige avhengig av situasjonen. Indigenous peoples er også omtalt som `First Peoples, Aboriginal Peoples, eller Native Peoples` . I noen land er det spesifikke begreper på dette, for eksempel som Adivasis (India) eller Janajatis (Nepal).

Indigenous peoples har et spesielt forhold til landet de har bodd på i generasjoner, noen ganger i titusenvis av år. De har avgjørende kunnskap om hvordan man kan forvalte naturressurser på en bærekraftig måte og i det å fungere som voktere eller forvaltere av landet for kommende generasjon. Å miste landet sitt betyr tap av identitet.

******************

World Health Organization (WHO)

“There are an estimated 370 million indigenous  peoples  living in more than 70  countries  worldwide.  They  represent a  rich diversity  of cultures,  religions,  traditions,  languages and  histories; yet continue to be among the world’s most marginalized population groups. The health status of indigenous peoples varies significantly from that of non­indigenous population groups in countries all over the world.

Who are indigenous peoples?

An official definition of “indigenous’’ has not been adopted by the UN system due to the diversity of the world’s indigenous peoples. Instead, a modern and inclusive understanding of ‘indigenous’ has been developed and includes peoples who:

 • Identify themselves and are recognized and accepted by their community as indigenous.
 • Demonstrate historical continuity with pre­ colonial and/or pre­settler societies.
 • Have strong links to territories and surrounding natural resources.
 • Have distinct social, economic or political systems.
 • Maintain distinct languages, cultures and beliefs.
 • Form non­dominant groups of society.
 • Resolve to maintain and reproduce their ancestral environments  and  systems as  distinctive peoples and communities.”
https://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/factsheet-indigenous-healthn-nov2007-eng.pdf?ua=1

WHO- Verdens helseorganisasjon

Det er anslagsvis 370 millioner indigenous peoples som bor i mer enn 70 land
verdensomspennende. De representerer et rikt mangfold av kulturer, religioner, tradisjoner, språk og
historier; likevel fortsette de å være blant verdens mest marginaliserte befolkningsgrupper. Helsestatusen til indigneous peoples varierer betydelig fra ikke-indigenous peoples-gruppene i
land over hele verden.

Hvem er indigneous peoples?

En offisiell definisjon av indigenous peoples har ikke blitt vedtatt av FN-systemet på grunn av
mangfoldet av verdens indigenous peoples-grupper.
I stedet holder en seg med en moderne og inkluderende forståelse av  hvem som er indigenous peoples som  er blitt utviklet og innbefatter folk som:

 •   – Identifisere seg selv som indigenous peoples og blir anerkjent og akseptert av deres samfunn som en som tilhører gruppen indigenous peoples.
  – De innehar historisk kontinuitet til pre-koloniale og/eller presettler samfunn.
  – Har sterk tilknytning til territorier og tilhørende naturressurser.
  – Har distinkte sosiale, økonomiske eller politiske ordninger.
  – Opprettholder distinkte språk, kulturer og religioner/tro.
  – Tilhører ikke-dominerende samfunnsgrupper.
 • – Søker å opprettholde og reprodusere sine forfedres miljøer og systemer som distinkte/spesielle folk og samfunn.

**************

Unesco

“Indigenous peoples live in all regions of the world and own, occupy or use some 22% of global land area. Numbering at least 370-500 million, indigenous peoples represent the greater part of the world’s cultural diversity, and have created and speak the major share of the world’s almost 7000 languages. Many indigenous peoples continue to be confronted with marginalization, extreme poverty and other human rights violations. Through partnerships with indigenous peoples, UNESCO seeks to support them in addressing the multiple challenges they face, while acknowledging their significant role in sustaining the diversity of the world’s cultural and biological landscape.

UNESCO places the needs of indigenous peoples amongst its priority areas for response. For more information on indigenous peoples.»

https://en.unesco.org/indigenous-peoples

Unesco

Indigenous peoples bor i alle regioner av verden og eier, oppholder seg i eller bruker omtrent 22% av jordens landareal. Indigenous peoples utgjør minst 370-500 millioner mennesker, og representerer den største delen av verdens kulturelle mangfold, og har skapt og snakker den største andelen av verdens nesten 7000 språk. Mange av indigenous peoples- gruppene blir fortsatt utsatt for marginalisering, ekstrem fattigdom og andre menneskerettighetsbrudd. Gjennom samarbeid med indigenous peoples søker UNESCO å støtte dem i å håndtere de mange utfordringene de står overfor, samtidig som de anerkjenner deres viktige rolle i å opprettholde mangfoldet i verdens kulturelle og biologiske landskap.

UNESCO plasserer indigneous peoples sine behov blant sine prioriterte virksomhetsområder.

***********

University of Lapland

Definition of indigenous peoples

The Indigenous peoples view themselves as having a historical existence and identity that is separate and independent of the states now enveloping them. Lands located in a specific geographic area form a central element in their history and identity and are central regarding their contemporary political demands.’ The United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues has developed an understanding of the term based on the following:

 • Self-identification as indigenous peoples at the individual level and accepted by the community as their member.
 • Historical continuity with pre-colonial and/or pre-settler societies
 • Strong link to territories and surrounding natural resources
 • Distinct social, economic or political systems
 • Distinct language, culture and beliefs
 • Form non-dominant groups of society
 • Resolve to maintain and reproduce their ancestral environments and systems as distinctive peoples and communities.

 

General definition by the ILO

A definition of indigenous peoples is stated in Article 1 (1b) of the International Labour Organisation’s Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples (ILO No. 169 ):

This Convention applies to […] people in independent countries who are regarded as indigenous on account of their descent from the populations which inhabited the country, or a geographical region to which the country belongs, at the time of conquest or colonisation or the establishment of present State boundaries and who, irrespective of their legal status, retain some or all of their own social, economic, cultural and political institutions.

Furthermore, Article 1 (2) leaves significant discretionary power to the peoples themselves to evaluate whether they regard themselves as indigenous:

Self-identification as indigenous or tribal shall be regarded as a fundamental criterion for determining the groups to which the provisions of this Convention apply.

It is noteworthy that the term used is «indigenous» despite the fact that it is not a common term for all Arctic countries. In Alaska, the most common reference is «Alaska Native» while the Constitution of Canada uses the term «aboriginal». «First nations» is also a widely used term in Canada as it is preferred by Indian people themselves. The Russian legislation defines indigenous peoples based on their population size. Groups with less than 50,000 people are defined as «indigenous numerically-small peoples» whereas non-Russian peoples with a population size of over 50,000 are denied indigenous status.

https://www.arcticcentre.org/EN/arcticregion/Arctic-Indigenous-Peoples/Definitions

University of Lapland

Definisjon av indignous peoples

Indignous peoples ser på seg selv som noen som har en forhistorie og en identitet som er annerledes og som er adskilt og uavhengig fra statene som nå omslutter dem. Landområdene deres ligger i bestemte geografiske områder og danner et sentralt element i deres historie og deres identitet og er sentrale når det gjelder deres nåværende politiske krav.

FNs permanente forum for indigenous -saker har utviklet en forståelse av begrepet basert på følgende kriterier:

 • Selvidentifisering som indigenous på individnivå og akseptert av det aktuelle indigenous-samfunnet som medborgere.
 • Historisk kontinuitet med førkoloniale og/eller før nybyggersamfunn.
 • Sterk kobling til territorier og omkringliggende naturressurser.
 • Distinkte sosiale, økonomiske eller politiske systemer.
 • Distinkt språk, kultur og religion/tro.
 • Utgjør ikke-dominerende grupper av samfunnet.
 • Holder fast i det å opprettholde og gjenskape sine forfedres miljøer og systemer som særegne folk og samfunn.

Generell definisjon av ILO

En definisjon av indigenous peoples er angitt i artikkel 1 (1b) i Den internasjonale arbeidsorganisasjonen sin  ILOs konvensjon om indignous and tribal peoples  (ILO nr. 169):

Denne konvensjonen gjelder for […] mennesker i uavhengige land som blir ansett som indigenous på grunn av sin avstamming fra befolkningene som bebodde landet, eller en geografisk region som landet nå tilhører, på tidspunktet for erobring eller kolonisering eller etablering av nåværende statsgrenser og som, uavhengig av deres juridiske status, beholder noen eller alle sine egne sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske institusjoner.

Videre gir artikkel 1 nr. 2 folket selv betydelig skjønnsmessig makt til selv å vurdere om de anser seg selv som «indigneous and tribal peoples»:

Selvidentifisering som «indigenous and tribal peoples» skal betraktes som et grunnleggende kriterium for å avgjøre hvilke grupper bestemmelser i denne konvensjonen gjelder for.

Det er bemerkelsesverdig at begrepet som brukes er «innfødt» til tross for at det ikke er et vanlig begrep for alle arktiske land. I Alaska er den vanligste referansen «Alaska Native» mens en i Canadas Grunnlov bruker begrepet «aboriginal». «First Nation» er også et mye brukt begrep i Canada og foretrekkes av indianerne selv. Den russiske lovgivningen definerer indigenous peoples basert på deres befolkningsstørrelse. Grupper med færre enn 50 000 mennesker defineres som «Indigenous- numerisk små folk», mens ikke-russiske folk med en befolkningsstørrelse på over 50 000 ikke ansees som indigenous peoples.

************

IUCN “International Union for Conservation of Nature”

Indigenous peoples hold and manage a significant part of the Earth’s most biodiverse regions and play a vital role in conserving lands, seas and resources. They cultivate strong economic, cultural and spiritual relationships with their natural environments and have developed and often maintain traditional management practices and knowledge that contribute to biodiversity conservation and to the sustainable use of natural resources.

https://www.iucn.org/theme/governance-and-rights/our-work/indigenous-peoples

IUNC

Indigenous peoples bor i og forvalter en betydelig del av jordens mest biologisk rike regioner og spiller en viktig rolle i å bevare land, hav og ressurser. De dyrker sterke økonomiske, kulturelle og åndelige relasjoner til sine naturlige miljøer og har utviklet og opprettholder ofte en tradisjonell forvaltningspraksis og kunnskap som bidrar til bevaring av biologisk mangfold og til en bærekraftig bruk av naturressurser.