EDL var invitert av «Selbu utmarksråd og Roltdalen allmenningsstyre» til Selbu i Trøndelag den 6.6.19, for å orientere om sitt syn innen temaene «Er samene i Norge berettiget til å bli beskyttet av ILO konvensjon nr. 169?» og «Konsekvensene av lovfestet konsultasjonsplikt og mulige endringer av reindriftsloven». Det først, nevnte foredraget ble holdt av leder. Det andre foredraget ble holdt av nestleder. (Det kan leses på edl.no)

I debatten etter foredragene uttalte Hellesvik at ledelsen i «NSR har et svakt utviklet demokratisk sinnelag» med å vise til at Sametingspresident Keskitalo har kritisert Stortinget for å ha vedtatt at «Prop.116L Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner)» skal sendes ut på allmenn høring. Sametinget er den eneste berørte part som har fått anledning til å komme med en høringsuttalelse til proposisjonen. (Med innlagt vetorett!) Dette skjedde før Stortingsbehandlingen.

På plenumsmøtet til Sametinget den 7.6.19, vedtok Sametinget under ledelse av NSR, i sterkt sjikanerende ordelag, at EDL var invitert som foredragsholder til det nevnte møtet i Selbu.

Sametinget har lenge arbeidet for å få et hegemoni over, og et nakketak på de politiske organisasjonene og de politiske organene.  Nå har de utvidet dette til også å gjelde det sivile samfunnet.

Med sin uttalelse synliggjør de at det skal være slik her i landet at det er Sametinget som skal avgjøre hvem som skal kunne få lov til å holde foredrag om samepolitisk relaterte saker i lag og foreninger.

Sametinget har med dette også signalisert at de lag og foreninger som måtte invitere en organisasjon eller en person som de misliker, risikerer å bli utsatt for grov og sjikanøs kritikk fra Sametinget. Dette i form av formuleringer som «anti-samiske arrangementet», «fordommer og rasisme.» og «denne type hatfremmende adferd.»

Dette en framferd og holdning som vi kjenner igjen kun ifra autoritære stater. Sametingets demokratiforståelse er så fraværende at det er skremmende.

Men de nøyer seg ikke med dette. Det ber i tillegg at «statsminister Erna Solberg, og ansvarlige politikere i området» om å ta avstand fra at EDL var blitt invitert til dette møtet.

Med dette uttrykker Sametinget at det vil ha en utvikling i Norge hvor politiske organer skal begynne å blande seg opp i hvem lag og foreninger velger å invitere som foredragsholdere når det gjelder samepolitisk relaterte saker.

Hvis politikerne og samfunnet for øvrig, ikke sier ifra om at en slik udemokratisk framferd og praksis, vil vi ikke ha noe av, så går demokratiet i Norge en dyster framtid i møte.

Hammerfest og Tromsø 8.6.19. (Jarl Hellesvik, leder i Etnisk og Demokratisk Likeverd og Karl-Wilhelm Sirkka, nestleder i EDL)