av

Jarl Hellesvik

Leder i EDL

Høringsinnlegget ble holdt av meg i Stortinget, til Komunal-og forvaltningskomiteen, den 25.10.18 og  vedrørte Prop 116L (2017-2018)  «Endringer av sameloven m.v. (Konsultasjoner)»

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Forslaget om endring av sameloven blir begrunnet med henvisning til at Norge har ratifisert ILO-konvensjon nr. 169. Ratifikasjonen skjedde for snart 30 år siden. Siden den gangen har det skjedd store samfunnsmessige forandringer i Norge, også for oss som i varierende grad er av samisk avstamming. 

Er det ikke på tide at dere sørger for at det nå blir gjort en vurdering av om dem som regnes som samer av myndighetene, fortsatt er berettiget til å bli beskyttet av denne konvensjonen? Eller mener dere at denne beskyttelsen  er arvelig og frikoplet fra enhver samfunnsmessig utvikling?

 Dersom det her lovforslaget blir vedtatt, vil det blant annet bety at personer som ikke har annet å vise til enn at de er av 1/8 samisk avstamming, vil få tilgang til eksklusive og lukkede kanaler inn til saksbehandlere og beslutningstakere på alle offentlige nivåer i Norge.

Det er ubegripelig for meg at oppegående personer ikke innser hvor absurd dette er.

De aller fleste av de som er innmeldt i Sametingets valgmanntall har blandete anetavler. Vi som i varierende grad er av samisk avstamming er naturligvis et blandingsfolk. Vi er ikke en del av et urfolk.

Giftemål over språk- og etnisitetsgrensene har foregått i århundrer.  Som et eksempel: I SSB sin folketelling i 1876 kom det fram at 65 % av samene som var bosatt i Finnmark var gift med en ikke-same.

Det er på tide at myndighetene setter seg tilstrekkelig inn i historien vår før dere eventuelt innfører nye særrettigheter med den begrunnelse at samene er et urfolk.

Så til proposisjonen:

Der er det side opp og side ned med omtale av menneskerettigheter mens relevante og viktige deler av menneskerettighetene forties.

Det er en alvorlig forsømmelse.

Å innføre forskjellsbehandling med utgangspunkt i etnisitet og avstamming er noe av de mest følsomme en stat kan gjøre. Norge har gjennom ratifisering av flere menneskerettighetskonvensjoner, forpliktet seg til å la være å innføre slike ordninger. 

«FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering», har en bestemmelse om at det er lov å innføre midlertidig forskjellsbehandling med utgangspunkt i etnisitet og avstamming, men bare når det kan påvises at den aktuelle folkegruppen er marginalisert. Det heter også at denne forskjellsbehandlingen skal oppheves når målet med tiltakene er oppnådd.

Dette har myndighetene ikke vært villige til å forholde seg til når det gjelder samepolitikken.

Andre menneskerettighetskonvensjoner som i tillegg – og på kategorisk vis -forbyr varig, statlig forskjellsbehandling med utgangspunkt i etnisitet og avstamming er:

«FN- konvensjonen om sivile og politiske rettigheter»,

«FNs internasjonale konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter»

og «Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ».

Også EU-direktiv nr. 2000/43 forbyr en slik forskjellsbehandling.

Proposisjonen legger ikke fram noen dokumentasjon på at vi som i varierende grad er av samisk avstamming, har behov for en slik lov for å kunne klare oss på lik linje med den øvrige befolkningen i Norge.

I boka «Den samiske medborgeren» som ble utgitt i 2015, blir det lagt fram en solid dokumentasjon på at samene i Norge verken er marginalisert eller er en politisk svak gruppe. Og som et aktuelt eksempel: Forsvarsministeren i Norge er same. 

Disse forskningsresultatene – og mere til – har Regjeringen valgt å overse. Jeg regner med at Stortinget ikke vil gjøre det samme.

Jeg tar det som en selvfølge, at før dere eventuelt går videre, så vil dere undersøke grundig om vi som i varierende grad er av samisk avstamming, har behov for en slik lov for å kunne klare oss på lik linje med den øvrige befolkningen i Norge.

Jeg tar det også som en selvfølge, at dere vil sørge for at det blir foretatt en grundig utredning av om lovforslaget strider imot § 92 og § 98 i Grunnloven vår og mot innholdet i nevnte menneskerettighetskonvensjoner, samt nevnte EU- direktiv.

Dersom dere ikke gjør det, vil dere opptre lettsindig og skjødesløst.

Dersom dette lovforslaget blir vedtatt, vil vi i Etnisk og Demokratisk Likeverd vurdere om vi skal gå til rettsak mot staten for å få avgjort om loven er i strid med Grunnloven vår og nevnte menneskerettighetskonvensjoner, samt nevnte EU direktiv.

En slik sak vil også kunne prøves for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg og for EU sitt rettssystem.

 Takk.     

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vedlegg

Grunnlovens  §92:  ”Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter.”

Grunnlovens § 98 :  Alle er like for loven.  Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.”

FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering”, 

 Der heter det i artikkel 1 at:

1.1. I denne konvensjon betyr uttrykket «rasediskriminering» enhver forskjellsbehandling, utelukkelse, innskrenkning eller begunstigelse på grunn av rase, hudfarge, avstamning eller nasjonal eller etnisk opprinnelse hvis formål eller virkning er å oppheve eller begrense anerkjennelsen av, nytelsen eller utøvelsen på like fot av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter på det politiske, økonomiske, sosiale, kulturelle eller hvilket som helst annet område av det offentlige liv.”

Og i artikkel 1. 4. at : ”Særlige tiltak som settes i verk utelukkende for å sikre tilfredsstillende framgang for visse rasegrupper, etniske grupper eller individer som trenger slik beskyttelse som kan være nødvendig for å sikre at disse grupper eller individer på like vilkår skal kunne nyte og utøve menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, skal ikke anses som rasediskriminering forutsatt at tiltakene ikke fører til at det opprettholdes særlige rettigheter for forskjellige rasegrupper, og at de ikke fortsettes etter at de mål tiltakene tok sikte på, er oppnådd.”

Artikkel2.2. Konvensjonspartene skal, når forholdene gjør det nødvendig, ta spesielle og konkrete forholdsregler på det sosiale, økonomiske, kulturelle og andre områder for å sikre

tilfredsstillende utvikling og vern for visse rasegrupper eller individer som tilhører disse

grupper, med det formål å garantere at de fullt ut og på like fot kan nyte menneskerettighetene og de grunnleggende friheter. Disse forholdsregler må ikke i noe tilfelle føre til at ulike eller særlige rettigheter opprettholdes for forskjellige rasegrupper etter at de mål tiltakene tok sikte på, er oppnådd.»

FN- konvensjon om sivile og politiske rettigheter   sin artikkel 26. Der heter det at: Alle er like for loven og har uten noen form for forskjellsbehandling rett til lik beskyttelse av loven. I dette øyemed skal lovgivningen forby enhver form for forskjellsbehandling og sikre alle likeverdig og effektiv beskyttelse mot forskjellsbehandling på noe slikt grunnlag som rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller stilling forøvrig.”

Denne artikkelen forteller oss at innholdet i artikkel 27 i SP ikke kan benyttes som argument for en permanent, statlig forskjellsbehandling med utgangspunkt i etnsitet- og avstamming.

I artikkel 27 heter det at «I de stater hvor det finnes etniske, religiøse eller språklige minoriteter, skal de som tilhører slike minoriteter ikke nektes retten til, sammen med andre medlemmer av sin gruppe, å dyrke sin egen kultur, bekjenne seg til og utøve sin egen religion, eller bruke sitt eget språk

”FNs internasjonale konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter” sin artikkel  2.2.  Der heter det at …” Konvensjonspartene forplikter seg til å garantere at de rettigheter som anerkjennes i konvensjonen, blir utøvet uten forskjellsbehandling av noe slag p.g.a. rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller status for øvrig.”

Den europeiske menneskerettighetskonvensjonensin artikkel 14. Der kan en lese dette: “Forbud mot diskriminering : Utøvelsen av de rettigheter og friheter som er fastlagt i denne Konvensjon skal bli sikret uten diskriminering på noe grunnlag slik som kjønn, rase, farge, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, tilknytning til en nasjonal minoritet, eiendom, fødsel eller annen status.”

Om nedenfor nevnte EU-direktiv er å betrakte som en del av grunnloven skal være usagt.  Uansett: Nevnte EU direktiv er bindende for Norge gjennom EØS avtalen.  Det direktivet jeg sikter til, er EU-direktiv 2000/43/EC av 29 juni 2000”.  Dette direktivet ble enstemmig vedtatt av ”Det europeiske råd” og sørger for forbud mot forskjellsbehandling av personer på grunnlag av avstamming (”rase”) eller etnisk opprinnelse.

I Artikkel 1 i dette direktivet kan en lese at : «Formålet med dette direktiv er å fastlegge en ramme for bekjempelse av forskjellsbehandling på grunn av rase eller etnisk opprinnelse med henblikk på å iverksette prinsippet om likebehandling i medlemsstatene».

Alle uthvevelser i vedlegget er gjort av undertegnede.