Knut Sivert Skog døde den 4.9.18. Han ble 82 år gammel.

Knut var en av de store rettferdighetskjemperne som sloss for at alle mennesker og alle etnisiteter er like mye verdt og har de samme rettigheter. Dette var drivkraften som førte til at han ble en av initiativtakerne til opprettelsen av Etnisk og Demokratisk Likeverd ( EDL) i 2007.

Knut var fagrådgiver i EDL fra starten av og fram til sin død. Han bidro sterkt til utviklingen av vår politikk og det saklige og teoretiske grunnlag for vårt arbeid.

Her må Hvitboka” Folkerett – Norsk rett- Samisk rett” som ble utgitt i 2008, trekkes fram. Den bidro sterkt til å utvikle vår forståelse av innholdet i den delen av folkeretten som myndighetene har knyttet til samepolitiske problemstillinger. Dette gjelder i særlig grad ILO – konvensjon nr.169.

Knut bidro også sterk til å utvikle og formulere ut vårt verdipolitiske syn. For eksempel påpekte han at vi alle er uforskyldt når det gjelder hvem vi nedstammer ifra. Vi kan ikke velge våre foreldre og det er derfor galt at mennesker blir forskjellsbehandlet med utgangspunkt i hvem de nedstammer ifra, uansett om det innebærer positive særfordeler eller negative tiltak.

Knut var professor ved UiT der han bygget opp informatikkstudiet. Språkbruk og språklogikk var en del av hans professorportefølje. Grunnleggende språkforståelse har stått sentralt i utviklingen av dagens programvarer, og er en sentral del av grunnlaget for IT-teknologien. Knut var en del av de nasjonale og internasjonale pionermiljøet som skapte den moderne datateknologien, bl.a. i gruppen som bygget Norges første operative datamaskin ved NTH og senere utviklet programvarespråket SIMULA og samarbeidet med gruppene i Silicon Valley i USA som la grunnlaget for det mye brukte Adobe- og Apple programmene og utviklet det nå mye brukte PDF-formatet.

Hans språkvitenskapelige bakgrunn finner vi igjen i hans engasjement knyttet til undervisning i og på samisk i barneskolen i Norge. Hans hovedbekymring var at dette kunne føre til at barn, som også lærer seg samisk i den norske skolen, ikke vil få god nok undervisning/utdanning innen det norske majoritetsspråket. Dette kunne føre til dobbel halvspråklighet dersom en ikke tok hensyn til at så kunne skje. Han var bekymret for at barn i voksenlivet ville kunne komme til å bære kostnadene av dette. Dette kom han gang på gang inn på i samtaler med flere styremedlemmer i EDL. Hans bekymring, engasjement og omfattende kunnskaper innom området, manifesterer seg i hans høringsuttalelse til NOU 2016:18 ”Hjertespåket”.

Knut var også interessert i historie og som finnmarking i særlig grad i Finnmarks historie. I Hvitboka ”Folkerett – Norsk rett- Samisk rett” trekker han for eksempel fram den store innvandringen av samisktalende og finsktalende til Finnmark fra Finland og Tornedalen i perioden 1750-1900.  Denne utgreingen bidro sterkt til vår forståelse av hvorfor befolkningen i Finnmark i så stor grad er et resultat av en relativ sen innvandring og blandingsekteskap mellom norsktalende, samisktalende og kvensk-/finsktalende fra 1700-tallet og fram til i dag.

Knuts død er et stort tap for EDL.

Vi lyser fred over hans minne.

Jarl Hellesvik, Karl-Wilhelm Sirkka, Ivar P. Muniz, Turid Bjørnstrøm, Lars J. Hapalahti, Per Tore Bech Nygård, Arnold Johansen, Mats Albinson, Kjell B. Mortensen og Bjørn Svinsås