Av
Jarl Hellesvik
Leder i EDL

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har en avdeling som heter “Same-og minoritetspolitisk avdeling” (SAMI). KMD forteller at SAMI “har ansvar for å utforme og samordne statens politikk ovenfor den samiske befolkningen og de nasjonale minoritetene.”
Dette er ikke en tom og innholdsløs frase. Jeg skal gi et eksempel på dette:

I mai i år henvendte jeg meg, på vegne av Etnisk og Demokratisk Likeverd (EDL), til Justis- og beredskapsdepartementet angående en plan i KMD om å fremme et forslag om  lovfesting av en konsultasjonsplikt med Sametinget og samepolitiske organisasjoner, også for kommuner og fylkeskommuner.

Jeg skrev blant annet at “Om en slik lov blir vedtatt, vil dette være å lovfeste en politisk begunstigelse som gis til en bestemt etnisk- og avstammingsrelatert gruppering i Norge. Dette i form av at det blir opprettet eksklusive- og lukkede kanaler rett inn til beslutningstakerne på alle politiske- og forvaltningsmessige nivåer i Norge for Sametingssystemet og samepolitiske organisasjoner. Dette vil i så tilfelle være en formidabel forskjellsbehandling (begunstigelse) sett i forhold til alle andre etniske- og avstammingsrelaterte grupperinger i Norge. “

Jeg skrev også at  “Vi ber derfor om at Justis – og beredskapsdepartementet vurderer om nevnte lovforslag vil stå i motstrid til innholdet i «Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven).» og om dette lovforslaget vil være et brudd med innholdet i «De forente nasjoners internasjonale konvensjon 21. desember 1965 om avskaffelse av alle former for rasediskriminering.» (ICERD).»

Jeg avsluttet henvendelsen slik:  “Et sentralt spørsmål her vil være om de som er innmeldt i Sametingets valgmanntall har et reelt behov for slike eksklusive kanaler. Eller sagt på en annen måte: Er det slik i dag at disse ikke vil kunne klare seg på lik linje med den øvrige befolkningen i Norge, uten å ha tilgang til slike eksklusive kanaler?
 
Jeg fikk imidlertid ikke noe svar fra Justis – og beredskapsdepartementet..
Svaret kom istedenfor fra SAMI i juni i år.

Det var et “godag-mann-økseskaft” -svar som slettes ikke berørte den problemstillingen som jeg  forela  Justis- og beredskapsdepartementet, som er fagdepartementet for slike saker. 

SAMI henviste i sitt svar til generelle uttalelser fra “FNs rasediskrimineringskomité” og “FNs menneskerettskomité”  om menneskerettigheter og prinsippet om likebehandling, som ikke på noen som helst måte besvarer den sentrale spørsmålsstillingen i min henvendelse. Nemlig om det er behov for å forskjellsbehandle/begunstige samer (dvs. personer som tilfredsstiller betingelsene for å kunne melde seg inn i Sametingets valgmanntall) på den måten som foreslås, for at de skal kunne klare seg på lik linje med den øvrige befolkningen i Norge.

Denne hendelsen forteller at det er SAMI som i praksis utformer og utøver Regjeringens samepolitikk. SAMI styrer og bestemmer. Avdelingen har antagelig full kontroll på alt som skjer av samepolitisk relaterte saker i Regjeringen. Og dette er ikke det eneste tilfellet hvor en har henvendt seg til andre deler av Regjeringen og får svar fra SAMI.

SAMI bestemmer ved dette hva som skal være Regjeringens samepolitikk, som igjen binder opp regjeringspartiene.

SAMI opptrer som om Frp ikke er med i Regjeringen og neglisjerer fullstendig Frp sitt samepolitiske program. Hvorfor finner Frp og dets medlemmer seg i slikt?