En fersk undersøkelse viser at 3/4 av folket i Finnmark vil at kommunene skal velge FeFo-styret. 

SONJA E. ANDERSEN

Bakgrunn  for  saken  er  en  meningsmåling  Etnisk  og  Demokratisk Likeverd (EDL) bestilte fra Norfakta i januar,  der  resultatet  viste  at  3/4,  altså  75  prosent,  av  Finnmarks befolkning foretrekker at kommunene i fellesskap  skal  bestemme  hvordan  utmarka  i  Finnmark  skal brukes.

  Det  ble  veldig  tidlig  en  negativ  holdning  til  Finnmarkseiendommen  (FeFo).  Og  når  Finnmark  og  Troms  snart  skal  slås  sammen  til  ett  fylke,    politikerne  vurdere  en  endring  av  finnmarksloven,  sier  Jarl  Hellesvik,  leder  i  EDL,  som  med  meningsmålingen ønsket å løfte frem en konstruktiv debatt om den fremtidige forvaltningen av utmarka i Finnmark.

300 ble spurt

I  meningsmålingen   har   300   personer   bosatt   i   Finnmark  avgitt  sitt  synspunkt    om  de  er  positiv,  negativ eller at de ikke vet, om de er enig i forslaget om at det skal være kommunene som i fellesskap ut-nevner  medlemmene  i  Finnmarkseiendommens  styre. Resultatet ble: 75% positiv, 11% negativ og 13% vet ikke.

På spørsmål om 300 personer er representativt for befolkningen i Finnmark, svarer Hellesvik at han stoler på Norfakta når de som ekspertise sier at det er et tilstrekkelig grunnlag for en meningsmåling.

Bedre også for samene

Hellesvik  viser  til  den  pågående  debatten  om  hvordan  FeFo  skal  organiseres  i  det  nye  fylket  Finnmark  og Troms. Selv vil han og EDL fjerne Sametinget som aktør  i  forbindelse  med  sammensetning  av  FeFo-styret.

– Vi mener det er mest demokratisk at kommunene  velger  styremedlemmer.  Det vil  gi  også  den  samiske  befolkningen  større  innflytelse    utmarksbruken, mener han.

Ikke imot samer

Jarl Hellesvik understreker at EDL ikke er imot samer, men at de er imot at samer blir valgt inn kun fordi de er samer. Han har heller ikke noe imot at samer sitter i FeFo-styret. Det er systemet han og EDL vil til livs.

  Det  er  et  sentralt  element  i  vår  politikk  at  opp-nevningssystemet  skal  tuftes    demokratisk  grunnlag,  ikke    etnisk  grunnlag.  Vi  har  aldri  vært  kritisk  til at samer blir valgt inn i posisjoner. Hvorfor i all verden skulle vi det? sier han retorisk.

– Fortsatt styrt sørfra?

  etterspør  EDL-lederen  øvrige  politiske  partiene  i  Finnmark  sitt  engasjement  og  standpunkt  om  FeFos  rolle og fremtid i et nytt storfylke.

  Hvis  de  politiske  partiene  i  fylket  ikke  bryr  seg,  får  søringene  fortsette  å  bestemme  alene. 

Bør  man  ikke  ta  hensyn  til  folkemeningen  her?  spør  han  til  slutt.

 

 

………………………………………….

Politikere tildels i takt med sitt folk

 

I det politiske Finnmark er Høyre og Frp enig i at kommunene skal velge FeFo-styret, mens Ap toner det ned til at utnevnelsen må gjøres av finnmarkinger på Sametinget.

SONJA E. ANDERSEN

Finnmark Høyre er nylig lagt ned, men siste leder Jo Inge Hesjevik,  som    er partiets  gruppeleder  i  fylkestinget i Finnmark og styremedlem i det nye Troms og  Finnmark  Høyre,  sier  han  er  kjent  med  både  tanken  og  argumentasjonen  til  Hellesvik.  Og  at  Høyre  har   diskutert   problemstillingen   knyttet   opp   til   at   Sametinget  er  et  nasjonalt  organ,  og  ikke  et  organ  med utspring i Finnmark og FeFo-området.

  Når  Sametinget  oppnevner  folk    vil  det  være fra en større region enn det som er FeFo-området. Vi  har også  diskutert  utfordringene  ved  at  det  som  i  dag  er  Finnmark  også  vil  inkludere  det  som  i  dag  er  Troms,  mens  FeFo-grunnen  består  slik  den  er  i  dag,  sier  Hesjevik.  Det  blir  samme  problemstilling  når  det  nye Finnmark og Troms fylke skal utnevne styremedlemmer  til  et  organ  som  hovedsakelig  skal  ta  seg  av  det som i dag er Finnmark sine sine interesser. Derfor er problemstillingen Hellesvik her bringer til torgs, relevant i flere sammenhenger.

Riktig og viktig

Personlig  heller  Jo  Inge  Hesjevik  til samme  oppfatning  som  Hellesvik  og  flertallet  i finnmarksbefolkningen,  at  finnmarkskommunene  skal  oppnevne  medlemmer til FeFo-styret.

  Dette  er  et  veldig  godt  tidspunkt  å  løfte  frem  denne  saken  på.  Og  det  er  riktig  og  viktig  at  noen  bringer  dette  temaet  til  torgs.  FeFo  skiller  seg  kraftig  ut  i  forbindelse  med fylkessammenslåing  til  en  større  region.  Denne  saken  har  vi    agendaen  i  fylkestingsgruppa,  sier  Høyres  gruppeleder  i  Finnmark  fylkesting.

Også Frp er enig

Finnmark  fremskrittsparti  (Frp)  hilser  også  utspillet  fra Hellesvik velkommen. Forslaget er helt i tråd med Frps program om at all makt skal tilbakeføres til kommunene.

  Vårt  syn  er  at  hver  kommune  skal  utpeke  sitt  styremedlem  til  FeFo-styret.    der  er  vi  helt  enig  med  Hellesvik,  sier  Torbjørn  Pettersen,  nestleder  i  Finnmark  Frp,  og  legger  til  at  de  imidlertid  er  uenig  med  Hellesvik  om  at  styrerepresentantene  skal  utnevnes etter antall innbyggere eller areal i kommunene.

  Det  vil  bli  en  urettferdig  fordeling  av  styremedlemmer  dersom  folketall  eller  areal  legges  til  grunn.  Vi  fastholder  at  en  riktig  fordelingsnøkkel  er  at  hver  kommune får sin representant, sier Pettersen om forslaget fra EDL.

Vil ha finnmarkinger

Finnmark Arbeiderparti (Ap) er litt enig med Hellesvik og  EDL,    det  området at  det    være  finnmarkin-ger  som  bestemmer  hvem  som  utnevnes  til  FeFo-styret.  Men,  der  er    enigheten  slutt.  Ingalill  Olsen,  som  var  leder  for  Finnmark Ap  før  årsmøtet  i  helga,  viser  til  at  Finnmark  Ap  tidligere har  kommet  frem  til  at  det    være  de  som  representerer  Finnmark  i  Sametinget som utnevner medlemmer til FeFo-styret.

– Vi har ikke diskutert i Finnmark Arbeiderparti om det  her  med  kommunerepresentanter.  Men,  at  noen  som representerer Oslo er med på å oppnevne hvem som  skal  sitte  i  styret  i Finnmarkseiendommen,  det  synes  vi  faktisk  ikke  er  rett.  Det  er  finnmarksrepresentantene i Sametinget som skal oppnevne til FeFo.

Det  er  en  ting  vi    diskutere,  fastslår  Olsen.  Som  for øvrig ikke hadde hørt om Norfaktas spørreundersøkelse  før  Ságat  ba  om  en  kommentar  til  den.  For  øvrig mener hun at 300 spurte personer kan synes å være et spinkelt grunnlag for å kartlegge folkemeningen i Finnmark.

Olsen  runder  av  med  å understreke  det  aldri  har  vært  tema  i  Finnmark  Ap å  ta  fra  Sametinget  utnevnelsen av medlemmer til FeFo-styret.

  Men,  vi  synes  det  er  rimelig  at  det  er  finnmarkinger valgt inn på Sametinget som skal være med å oppnevne  medlemmer  til  styret.  Men  da    det  lovendring  til,  og  det  er  noe vi  kan  diskutere  når  finnmarksloven skal justeres, avslutter hun.