Hvorfor feilinformerer Dere?

 AV

Jarl Hellesvik

1.På Kommunal – og moderniseringsdepartementet sin hjemmeside under tittelen «Hvem er urfolk?» skriver Dere at «Typiske kjennetegn for urfolk er at de ikke er det dominerende folket i det større samfunnet de er en del av, selv om de er den av folkegruppene som bebodde området først

Det står ingen steder i ILO-konvensjon nr. 169 om at denne konvensjonen gjelder spesifikt for befolkningsgrupper «som bebodde området først».

Hvorfor feilinformerer Dere?

 

2.Dere skriver videre at «I Høyesteretts dom i Selbusaken av 21.6.2001 uttales det at ILO-konvensjon nr. 169, art. 1 nr. 1 b, utvilsomt gir samene status som urfolk i Norge, også i det sørsamiske området.»

Den som leser referatet fra Selbudommen, kan lese at førstvoterende dommer Matningsdal viser til artikkel 1.1.b. i ILO- konvensjon nr. 169 og uttaler at «Det er ikke tvilsomt at samene etter denne definisjonen har status som urfolk i Norge»

Matningsdal uttaler også at «Jeg finner det ikke nødvendig å gå nærmere inn på de to konvensjonene, forholdet mellom dem og anvendelsen i tvister mellom private parter. Slik jeg ser det, er de norske rettsreglene om alders tids bruk, basert på tradisjonelle norske rettskilder og med den tilpasningen som må gjøres for reindriften, tilstrekkelige til å begrunne beiterett i tvisteområdene.” ( Rettstidende s.790)

Andrevoterende dommer Rieber-Mohn, uttalte dette: «Førstvoterende har redegjort for de generelle folkerettslige regler om urfolks rettigheter. Jeg kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å anta at disse regler gir reineierne i denne sak rettigheter eller påfører grunneierne plikter, utover det som følger av de tradisjonelle regler om rettserverv ved alders tids bruk, slik jeg mener disse må tilpasses de særlige forhold som gjør seg gjeldende innen reindriften

Førstevoterende Matningsdal, fortalte altså at spørsmålet om samene er et «urfolk» er uvesentlig for om de aktuelle reindriftssamer i området skal bli tildelt beiterett eller ikke.  Andrevoterende Rieber-Mohn, bestrider ikke dette, og han uttaler at ILO-konvensjon nr. 169 eller andre folkerettslige konvensjoner ikke er relevant for saken.

Stemmegivningen ved domsslutningen er gjengitt slik (Rettstidene s. 832):

«Dommer Gjølstad: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med annenvoterende, dommer Rieber-Mohn, Dommer Lund: Likeså, Dommer Gussgard: Likeså, Dommer Tjomsland: Likeså, Dommer Coward: Likeså.

Dommer Aasland: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende, dommer Matningsdal, Dommer Dolva: Likeså, Dommer Stang Lund: Likeså, Dommer Oftedal Broch: Likeså. Dommer Flock: Likeså, Dommer Bruzelius, Likeså, Dommer Skoghøy: Likeså, Justitiarius Smith: Likeså

Dommerne uttaler altså at de «i det vesentlige» er enige med første voterende Matningsdal og respektive med andrevoterende Rieber-Mohn. Er det noe som er vesentlig så må det følgelig være noe som er uvesentlig.

Matningsdal uttalte som vist, under forhandlingene, at spørsmålet om samene er et urfolk etter nevnte definisjon, er uvesentlig for hvilken dom som bør avsies. Rieber – Mohn sa seg ikke uenig i dette.

Det er derfor grovt misvisende når KMD skriver at «I Høyesteretts dom i Selbusaken av 21.6.2001 uttales det at ILO-konvensjon nr. 169, art. 1 nr. 1 b, utvilsomt gir samene status som urfolk i Norge, også i det sørsamiske området.»

Matingsdal påstår som vist at «Det er ikke tvilsomt at samene etter denne definisjonen har status som urfolk i Norge».

Til dette har jeg følgende bemerkning: Matningsdal er ikke en sakkyndig person når det gjelder å bedømme om samene tilfredsstiller betingelsene som er satt i ILO-169 og om hvem konvensjonen er ment å gjelde for. Dommer Matningsdal fremmer i tillegg sin påstand uten begrunnelser og/eller henvisninger til betenkninger eller faglige utredninger rundt faktagrunnlaget. Dermed må hans uttalelse betraktes som ren synsing.

Det er nå det ene. Det andre er at domsslutningen overhode ikke henviser til ILO-konvensjon nr.169. Den bygger kun på reindriftsloven § 2 første ledd 3. punktum og alders tids bruk. Det er følgelig dette som var det vesentlige for hvilken dom som ble avsagt.  Dermed kan ikke Matningsdal sin uttalelse om samene som «urfolk» oppfattes som annet enn en slengbemerkning, i jussens latin kalt for et «obiter dictum». Å hevde at en slengbemerkning er det samme som en domsavsigelse, er drøyt.

Å klippe ut noen setninger fra rettens diskusjoner før dommen falt, og late som om dette er del av dommen er feilinformasjon.

Hvorfor feilinformerer Dere?

3.Dere skriver også at «I de to sentrale høyesterettsdommene om samiske rettigheter fra 2001 – Selbusaken og Svartskogensaken….»

Min kommentar til denne påstanden er at disse to dommene ikke dreide om «samiske rettigheter».

Selbudommen dreide seg kun om noen reindriftsamers beiterett til et område, ikke om «samiske rettigheter».

«Svartskogendommen» dreide seg om lokalbefolkningen sin eiendomsrett til et nærmere angitt område – Svartskogen – i Manndalen i Troms. I Manndalen bor det en etnisk blandet befolkning. Det står intet i «Svartskogendommen» om at det er samene som er tildelt eiendomsretten til dette området, og det er heller ikke henvist til ILO-konvensjon nr. 169 i domsavsigelsen.

Hvorfor feilinformerer Dere?