Av

Jarl Hellesvik

leder i EDL (Etnisk og Demokratisk Likeverd)

 

Protokoll fra konsultasjoner i slutten av april i år, angående planer om lovfesting av en konsultasjonsordning mellom Sametinget og statlige, fylkeskommunale og kommunale organer, er nå frigitt. I disse konsultasjonene, som ble avholdt mellom Regjeringen, ved Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) og Sametinget, deltok KMD-minister og nestleder i Høyre, Jan Tore Sanner.

            Protokollen forteller at det var enighet mellom KMD og Sametinget om innholdet i lovforslaget om at også kommuner og fylkeskommuner skal ha plikt til å konsultere (les; forhandle med) Sametinget og samiske organisasjoner. Protokollen forteller også at enigheten ikke førte til noe framlegg om lovforslag fordi Sametinget koplet dette direkte opp til krav fra Sametinget om innføring av konsultasjoner også i forbindelse med utarbeidelse av statsbudsjett. Dette kravet ble ikke imøtekommet og enigheten om lovfesting av en konsultasjonsplikt ble dermed lagt vekk.

 

            Det kan utledes av protokollen at Høyres ledelse er for at det blir lovfestet en konsultasjonsplikt som ovenfor beskrevet, og at det videre er enighet mellom KMD og Sametinget om at det «ikke (blir) lagt fram noen proposisjon i inneværende periode om lovregler om konsultasjoner». Det kan altså bli lagt fram et slikt lovforslag i neste Stortingsperiode, dersom Høyre får det slik som partiledelsen håper på.

            Det finnes ingen folkerettslig forpliktelse som påbyr innføring av en lov om konsultasjoner.  Vårt spørsmål til Høyres ledelse er derfor: Hva er Høyres politiske begrunnelse for at en slik lov bør innføres i Norge? Dernest: Er Høyres medlemmer og organisasjoner fra Hedmark til grensen mot Russland, blitt spurt om de synes at det er greit at en slik lov blir innført? I så tilfelle: Hva har de svart?

            Saken om konsultasjonsplikt har, versert i media en stund.  Vi i EDL har blant annet, stilt spørsmål til Frp’s lokale organisasjoner og Frp sentralt, om partiets rolle i saken. Har Frp vært innforstått med planen om en lovfesting av konsultasjonsplikten? Årsaken til at vi spør er at Frp har vært totalt taus offentlig når det gjelder dette.

Og videre: Hva mener de andre partiene om planen fra Høyre om lovfesting av en konsultasjonsordning?

           Velgerne, særlig i områdene fra Hedmark og nordover, har krav på å få vite hva partiene og partienes kandidater i de forskjellige partiene mener om dette. For dersom en slik lov blir innført, vil dette føre til den mest omfattende etnifisering og etnokratisering som til nå er blitt gjennomført i denne delen av landet. Etnokratiske ordninger undergraver demokratiet. I tillegg vil en slik ordning føre til en kraftig byråkratisering og komplisering av beslutningsprosessene i offentlig og privat sektor.

Det er valg snart: Velgerne har krav på svar.