Hva er EDL?

EDL er en partipolitisk uavhengig organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. EDL skal informere, opplyse og drive påvirkningsarbeid slik at alle norske statsborgere får likeverdige rettigheter – politisk og på alle områder i samfunnet. 

EDL står for Etnisk og Demokratisk Likeverd, EDL = FNs konvensjon.

Vi arbeider for at alle barn som skal vokse opp i det framtidige Norge, skal oppleve etnisk og demokratisk likeverd.

Vi står for grunnpilaren i den demokratiske tanke om at vi er et folk.

Vi står for grunntanken og hovedintensjonen i FNs konvensjon.

Vi tar avstand fra sortering, segregering og registrering i etniske registre.

Vårt formål er i tråd med innholdet i flere menneskerettighetskonvensjoner. Alle disse konvensjonene er ratifisert av Norge og innskrevet i sin helhet i vår Grunnlov gjennom grunnlovens § 92. Det vi sikter til er:

 1.  Artikkel 1.1. i «FN-konvensjonen om avskaffelse av  alle former for rasediskriminering».
  Der er det  skrevet inn at  « I denne konvensjon menes med uttrykket «rasediskriminering», enhver forskjellsbehandling, utestengning, begrensning eller begunstigelse på grunn av rase, hudfarge, avstamning eller nasjonal eller etnisk opprinnelse som har som formål eller virkning å oppheve eller svekke anerkjennelsen, nytelsen eller utøvelsen av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, på like vilkår, innenfor det politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle området, eller innenfor andre områder av det offentlige liv.)
 2. Artikkel 26 i «FN konvensjonen om sivile og politiske rettigheter». (SP)
  Der er det skrevet inn at «Alle er like for loven og har uten noen form for forskjellsbehandling rett til lik beskyttelse av loven. I dette øyemed skal lovgivningen forby enhver form for forskjellsbehandling og sikre alle likeverdig og effektiv beskyttelse mot forskjellsbehandling på noe slikt grunnlag som rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller stilling forøvrig.».
 3. Artikkel 2.2. i «FN konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.»(ØSK)
  Der er det skrevet inn at  «Konvensjonspartene forplikter seg til å garantere at de rettigheter som anerkjennes i konvensjonen, blir utøvet uten forskjellsbehandling av noe slag på grunn av rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller status forøvrig.»
 4. Artikkel 14  i «Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen» (EMK).
  Der er det skrevet inn at «Utøvelsen av de rettigheter og friheter som er fastlagt i denne konvensjon skal bli sikret uten diskriminering på noe grunnlag slik som kjønn, rase, farge, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, tilknytning til en nasjonal minoritet, eiendom, fødsel eller annen status.»

Samepolitisk motiverte lover og ordninger som undergraver det etniske og demokratiske likeverdet strider også mot § 98 i vår Grunnlov. Der er det nedskrevet at « Alle er like for loven. Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.»