Fra samepolitikk til politikk for Samtinget


Karl-Wilhelm Sirkka

http://kolofonshop.no/images/9788230015643_thumb.jpg


I 1989 ble Sametinget etablert som et rådgivende organ for Regjer­ingen. I dag er Sametinget et rikspolitisk organ med beslutningsmyndighet og forvaltningsmakt. Stortinget har åpnet for at Sametinget på eget initiativ kan involvere seg i politiske beslutningsprosesser innen tilnærmet alle statlige politikkområder. Dette skaffer Sametinget politisk makt og inn-flytelse på bekostning av kommunale- og fylkeskommunale organer.

I meldingen om «Sametingets virksomhet i 2014» oppsummerer Regjer­ingen Sametingets posisjon i samfunnet slik: «Sametinget har en bred oppgaveportefølje og virksomheten ved Sametinget har fellestrekk med arbeidet til både Storting, Regjering, departement og direktorat». Det var aldri meningen at Sametinget skulle inneha denne fremtredende posi­sjonen i offentlig politikk og forvaltning. Dette misforholdet er gjenstand for grundige drøftelser i boken.

Boken kan kjøpes på kolofon forlag eller bestilles hos bokhandel.

Les mer:

http://secure.kolofon.no/images/Marketing/2017/01_jan/Fra%20ide%20til%20faktura_w.pdf