I Høyesteretts dom, knyttet til noen reindriftssamers krav om å bli tildelt eiendomsretten til store deler av Stjernøya, tapte de på alle punkter.

De fikk ikke medhold i påstanden om at de har brukt området på en slik måte at de har eiendomsretten til området.

De fikk ikke medhold i påstanden om at artikkel 14 i ILO konvensjon nr. 169 innebærer at de har eiendomsretten til områdene

De fikk ikke medhold i påstanden om at de kom først til øya, i juridisk språkbruk «okkuperte» øya.

Nå fremmes det «trusler» om at avgjørelsen vil bli anket til en internasjonal domstol, men er det mulig?

 

Det finnes ingen internasjonal domstol som dømmer i saker hvor rettsgrunnlaget er innholdet i ILO-konvensjon nr. 169.

Norge har ratifisert «Den europeiske menneskerettighetskonvensjon»(EMK). Denne ratifikasjonen innebærer at Norge kan dømmes på brudd på innholdet i denne konvensjonen i EMD (Den Europeiske menneskerettighetsdomstol).

På FN-sambandet sin hjemmeside kan man lese at «EMD er den eneste internasjonale domstolen der individer kan gå til sak mot en stat. I de andre domstolene er det kun stater eller internasjonale organisasjoner som kan få opprettet en rettsak

Dersom disse reindriftssamene vil prøve å ta saken til EMD (Saken kan i så tilfelle bli avvist der.) så må det være med henvisninger til innholdet i EMK.  ILO-konvensjon nr. 169 er ikke innbefattet i EMK. Det som i så tilfelle kan bli tatt opp til prøving der, er om den juridiske prosessen som førte til domsavsigelsen i Høyesterett har fulgt bestemmelsene i EMK om hvordan juridiske prosesser skal være, eller om de er blitt brutt.

Min konklusjon er at sjansen for at nevnte dom i Høyesterett vil bli tatt opp til behandling i en internasjonal domstol, er nærmest lik null.

Jarl Hellesvik

Les dommen her:

http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/-Norges-Hoyesterett/Avgjorelser/siste-avgjorelser/reindriftsamers-eiendomsrett-til-deler-av-stjernoya-i-ytre-finnmark/