I et debattinnlegg som statssekretær Anne Karin Olli har skrevet på vegne av Regjeringen, bekrefter hun EDL sin opplysning om at Regjeringen nå overveier å fremmet et lovforslag om «konsultasjonsplikt» for staten, fylkeskommunene, kommunene og andre offentlige organer, ovenfor Sametinget og samiske organisasjoner.  Hun forteller også at nå gjennomfører Regjeringen «konsultasjoner»/forhandlinger med Sametinget om innholdet i en slik, eventuell lov.

 

 

Olli skriver at «Det er ikke snakk om forhandlinger som ikke tåler offentligheten lys

 

For det første så må møtene karakteriseres som hemmelige. Dette fordi at offentligheten ikke får vite hvilke synspunkter og krav som blir fremmet på disse møtene. I alle andre sammenhenger hvor offentligheten ikke får vite hva som skjer på et møte, blir slike møter omtalt som hemmelige. Og dersom det er slik at disse forhandlingene «tåler offentlighetens lys», så ber jeg om at protokollene fra disse møtene blir oversendt til meg. Blir de ikke offentliggjort, er det berettiget å mistenke at disse forhandlingene ikke tåler offentlighetens lys.

 

For det andre så er formålet med disse «konsultasjonene» å oppnå enighet partene imellom. I alle andre sammenhenger hvor to eller flere parter møtes til samtaler i den hensikt å oppnå enighet, kaller vi slikt for forhandlinger. I Norsk Språkråd sin Bokmålsordbok er konsultasjon; «det å spørre til råds». Når Regjeringen benytter ordet konsultasjon om disse møtene med Sametinget, så er det misvisende og språkfordervende. Dette innrømmes for så vidt på Regjeringen sin egen hjemmeside. Der er det skrevet at «Oppsummert innebærer konsultasjoner oftest noe klart mer enn en vanlig høring…»

 

Hensikten med å lovfeste at offentlige organer skal være forpliktet til å gjennomføre forhandlinger/«konsultasjoner» med Sametinget og samiske organisasjoner er selvsagt å styrke Sametinget og samiske organisasjoners makt og innflytelse over politikkutviklingen og forvaltningen.  Hva skulle ellers hensikten være med en slik lov? Og styrkes det etnokratiske, organet Sametinget sin makt og innflytelse over politikk og forvaltning, så svekkes de lokale- og regionale, demokratisk valgte organene sin makt og innflytelse tilsvarende.

 

Allerede nå, med avtalen om konsultasjoner mellom Sametinget, samiske organisasjoner og Regjeringens organer, ser vi at Sametingets makt og innflytelse er blitt betydelig styrket pga. denne avtalen. Det tydeligste eksemplet på det, er at Sametinget hadde et lukket forhandlingsmøte med Olje -og Energidepartementet om planlagt bygging av vindmøllepark på fjellet Falesrassa i Kvalsund kommune. Dette skjedde i siste instans og rett før Regjering fattet sitt vedtak i denne saken. Finnmark fylkeskommune og Kvalsund kommune hadde arbeidet mye med denne utbyggingssaken og gått inn for utbygging. Etter møtet med Sametinget nektet Regjeringen å gi konsesjon til bygging av denne vindmølleparken. Det kom mange sterke reaksjoner på dette fra lokal- og regionalpolitisk hold. En av dem som uttalt seg om dette var daværende fylkestingsrepresentant og ordfører i Alta, Laila Davidsen(H). Hun sa blant annet at «alle demokratiske prosesser settes ut av spill…..Det er så udemokratisk at jeg kan ikke få sagt det.»

 

Og nåværende leder i Finnmark Høyre, Jo Inge Hesjevik, uttaler dette om konsultasjonsordningen til avisa «Finnmarken»: «De har faktisk mer makt enn oss som sitter på fylkestinget innenfor realpolitikk. Med konsultasjonene som de får med regjeringen, har de eksempelvis mye større innflytelse på nasjonen fiskeripolitkk, enn vi har på fylkestinget

 

Olli skriver at «alle skal ha muligheter til å påvirke  Ja, muligheter, men det er ikke LIKE muligheter når kun en berørt part kan sette seg ned bak lukkede dører og bedrive forhandlinger med offentlige myndigheter, til og med rett før beslutninger fattes!

 

Vi i EDL har merket oss at Regjeringen og partiene Høyre og Frp snakker i varme ordelag om at de ønsker å få forenklet de offentlige beslutningsprosessene, og at de ønsker å redusere det offentlige byråkratiet. Det er derfor med undring vi nå ser at Regjeringen overveier å fremme et lovforslag som helt opplagt vil øke Sametingets makt og innflytelse og som konsekvens komplisere- og byråkratisere offentlig politikk og forvaltning i områdene nord for Dovre. Områdene sør for Dovre blir spart for dette

 

Er Frp innforstått med dette eller opptrer statsråd Sanner og statssekretær Olli som løse kanoner på Regjeringsskuta sitt dekk i denne saken?

Les mer på NRK: https://www.nrk.no/finnmark/frykter-_hemmelige_-moter-med-sametinget-1.13143470

 

Jarl Hellesvik

leder EDL