Statsministeren skal legge ned grunnsteinen for FeFo-bygget i Lakselv 1. juli

Samme dag skal 10-årsdagen feires med konferanse og «folkefest».

 

Statsminister Erna Solberg skal legge ned grunnstein for FeFo bygget i Lakselv 01. juli. Samtidig skal 10-årsdagenmarkeres med «folkefest».  Har Finnmarks befolkning grunn til å feire?

Den styringsmodell som Finnmarksloven foreskriver for Fefo, selskapet som er gitt forvalteroppgaven for 96% av Finnmark fylkets landareal er ikke etnisk nøytral. FeFo  har ikke en organisasjonsform som gir befolkningen grunn til å oppfatte seg som ”herre i eget hus”. I virkeligheten er Finnmarks befolkning gjort til husmenn med minimale og kun indirekte muligheter til å påvirke selskapet.   Uten en generalforsamling med legitimitet i befolkningen er man prisgitt styrets oppfatning av ”folkets beste”.  Fratatt muligheten til politisk påvirkning i årsmøte er Finnmarks befolkning umyndiggjort og har liten grunn til å føle seg i ett med eller lojale til selskapet.  Dette er svært alvorlig.

 

Ved siste valg var det ca. 10.000 mennesker i Norges langstrakte land som stemte til Sametingsvalget.  De 10.000 menneskene, hvor over halvparten kommer utenfra Finnmark velger 3 representanter til FeFos styre.  Fylket, Finnmarks befolkning med rundt 53000 stemmeberettigede velger sine 3 representanter. Loven har bestemmelser om utnyttelsen for innbyggerne i fylket og lovens FORMÅL er å forvalte Finnmark fylke ”..SÆRLIG som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv.”

 

Det føles urettferdig for de fleste, at en etnisk gruppe, i et multietnisk samfunn skal gis særrett til forvaltning av områder som har vært felles ressursområder for flere etniske grupper i århundrer.   Etnisk kvotering er en urett og kalles i folkeretten for raseskille. Finnmarksloven bør endres slik at den blir nært forankret til hele fylkets befolkning og den bør ha demokratisk styring uten etnisk kvotering. 

Våren 2015 ble en NORUT-rapport med tittelen «Finnmarkslandskap i endring» offentliggjort. En spørreundersøkelse som NORUT la fram i rapporten, viste at 44 % ønsket å legge ned FeFo. Også blant deler av den samiske befolkningen er det mistillit til- og motstand mot Fefo; én av tre manntallsførte samer oppgir at de ønsker å avvikle FeFo. Denne mistilliten og motstanden kommer fram også i den tillitsmålingen som ble gjort av NORUT. Den forteller at 37% oppgir at de har liten eller ingen tillit til FeFo, mens kun 13 % har svært stor eller stor tillit til FeFo. Det er gjentatte ganger avdekket at befolkningen i Finnmark er sterkt negativ til Fefo og finnmarksloven.

Det etnokratiske, rikspolitiske, organet Sametinget, hvor flertallet av representantene velges av og blant personer bosatt utenfor Finnmark, kan utnevne 50% av styremedlemmene til Fefo-styret. Fefo-styret er pålagt av finnmarksloven å prioritere samiske interesser. Dette selvsagt  på bekostning av andre etniske gruppenes interesser. Det også er innskrevet i finnmarksloven at ved interessekonflikt mellom samiske og ikke-samiske interesser, så skal Fefo gi de samiske interessene gis forrang. 

Det Erna Solberg og tydeligvis fleretallet av politikerne ikke har forstått, er at dette spørsmålet er av grunnleggende, demokratisk- og verdipolitisk karakter. De har ikke forstått hva som er årsaken til at vi har mistillit til-, er motstandere av-, eller er skeptiske til FeFo. Forklaringen er at vi misliker at demokratiet blir undergravet av etnopolitisk, begrunnede lover og ordninger som øker Sametingets makt og innflytelse, og som gjør forskjell på mennesker med utgangspunkt i etnisitet og avstamming. Finnmarks befolkning har ingen grunn til å feire. For mange Finnmarkinger vil nok den såkalte «folkefesten» føles som nok et overtramp.

les mer iFinnmark:http://www.ifinnmark.no/porsanger/finnmarkseiendommen/nyheter/statsministeren-skal-legge-ned-grunnsteinen-for-fefo-bygget-i-lakselv/s/5-81-261568