Av Karl-Wilhelm Sirkka

Statsråd Jan Tore Sanner ønsker å dele inn landet i folkevalgte regioner. Det ønsket bør han få oppfylt. Men stortingsmeldingen han la frem 5. april, legger til rette for  egne ønsker som han ikke bør få oppfylt! 

 

Sanners  regionreform “skal også bidra til å styrke lokaldemokratiet på regionalt nivå. At folkevalgte har et ansvar for å legge til rette for samfunnsutvikling, har en demokratisk egenverdi og innebærer også maktspredning. Begrunnelsen for et regionalt folkevalgt nivå sammenfaller dermed med et av regjeringens mål for kommunerefor-men – målet om å spre makt og bygge samfunnet nedenfra”, heter det i meldingen.

 

Men så er det at Sanner samtidig river bort grunnlaget for å få dette til, –  iallfall i de nåværende fire nordligste fylker. I stortingsmeldingen står det nemlig: “I oppfølgingen av meldingen vil departementet konsultere Sametinget om tiltak og eventuell lovgivning som vil kunne påvirke samiske interesser direkte. Departementet vil også legge opp til samarbeid med Sametinget utover det som omfattes av konsultasjonsplikten. …

Sametinget skal inviteres til å delta aktivt i arbeidet med regionale planprosesser i regioner som omfatter tradisjonelle samiske områder. Det vil vurderes hvor-dan samspillet mellom Sametinget og regionalt folkevalgt nivå kan videreutvikles for å styrke den regionale planleggingen i og på områder med samiske interesser. Depar-tementet arbeider med oppfølging av Samerettsutvalgets utredning (NOU 2007: 13) med sikte på å forankre konsultasjonsplikten for statlige myndigheter, fylkeskommun-ene og kommunene i lov”.

 

NOU 2007: 13 “Den nye sameretten” omhandler land- og vannrettigheter syd for Finnmark. Opplysningen i meldingen kan ikke bety noe annet enn at Regjeringen er i gang med å utrede en “Finnmarkslov” for Troms og Nordland!  Dersom Sanner får det som han vil, vil riks-, region- og kommunepolitikerne ikke bli i stand til å oppfylle løftet om “å styrke lokaldemokratiet på regionalt nivå” og nå “målet om å spre makt og bygge samfunnet nedenfra” i de “regioner som omfatter tradisjonelle samiske områder”, som i Norge utgjør 133 kommuner. Jeg har dekning for påstanden i følgende uttalelser fra fremtredende høyrefolk i Finnmark:

 

Finnmark Høyres leder Jo Inge Hesjevik, sier til avisen “Finnmarken” den 29.august 2015 om sametingspolitikerne at: De har faktisk mer makt enn oss som sitter på fylkestinget innenfor realpolitikk. Med konsultasjonene som de får med regjeringa, har de eksempelvis mye større innflytelse på nasjonens fiskeripolitikk, enn vi har på fylkestinget.”.  Daværende Høyreordfører i Alta og fylkestingsrepresentant for partiet, Laila Davidsen, uttaler til «Altaposten» den 31. mars 2015 at  Det vi opplever er at alle demokratiske prosesser settes ut av spill av at Sametinget har fått eksklusiv rett til å endre spillereglene. Nå er det på høy tid at vi får vite hva som foregår i de såkalte konsultasjonene mellom Sametinget og Regjeringen. Det eneste vi nå vet er at godt forankrede demokratiske prosesser settes til side, og at Finnmark blir stående igjen som en taper. …”.

 

Skjermer Sanners nærmeste medarbeidere ham for virkeligheten og kontakt med realitetene? 85% av velgerne i Finnmark, 97 % av velgerne i Troms, vel 99 % av velgerne i Nordland og 99,6% av velgerne i Norge står ikke i Sametingets valgmanntall. Sametinget er heller ikke et representativt organ for samiske interesser. Les om Sametingets meget tynnslitte legitimitet i boken “Den samiske medborgeren” utgitt i 2015 og skrevet av forskere ved UiB og UiO, En meningsundersøkelse viser at bare 36,8% av de spurte innmeldt i samemanntalet ønsket mer politisk makt og innflytelse til Sametinget. 65,5% av høyrevelgere, 95,5% av FrP-velgere og 50%  av Ap-velgere svarte nei.

 

Før valget i 2011 sa Høyre i Tromsø nei til at å melde kommunen inn i forvaltningsområdet for samisk språk og gjorde et brakvalg på 36,1%.  Likevel sørget et flertall av Høyres representanter i kommunestyret for at Høyreordføreren fikk sitt eget ønske oppfylt om å inngå en samarbeidsavtale med Sametinget, Ved valget i 2015 gikk Høyre tilbake med utrolige 44%. Sanner roser Tromsøavtalen.

 

Boken “Den samiske medborgeren”, www.finnmarkforlag.no og www.edl.no bør være obligatorisk lesning  for politikerne og folk i media i “de tradisjonelle samiske områder” og som høytlesing ved lunsjbordet i KMD. Ved gjennomlesning kan man bedre forstå Hesjevik og Davidsens frustrasjon og fortvilelse og hvorfor det gikk som det gikk ved valget i Tromsø.