av

Jarl Hellesvik

I et debattinnlegg i aviser i Finnmark, fremmer Nils Thomas Utsi det synspunktet at det er samene som moralsk sett-, historisk sett- og juridisk sett, er de egentlige eierne av utmarka i Finnmark. Dette synspunktet er ikke særlig originalt, for det samme synspunktet forfektet Sametinget i 2005, under forarbeidene til finnmarksloven. Det samme synspunktet har også den etniske-sekteriske, samepolitiske organisasjonen Samerådet og dets medlemsorganisasjoner, som for eksempel NSR, forfektet i mange tiår.

 

Hva Utsi mener med det svevende begrepet same opplyser han intet om. Anser han at for eksempel stortingsrepresentantene Jan-Henrik Fredriksen(Frp), Frank Bakke-Jensen(H) og Kåre Simensen(Ap) for å være samer?  Disse personene er som kjent innmeldt i Sametingets valgmanntall.

Utsi trekker fram det tidligere siida-systemet som et angivelig bevis på at samene har hatt eiendomsretten til utmarka i Finnmark. Men siida-systemet var ikke noe system som gjaldt  eiendomsrett til grunn. Siida-systemet regulerte kun bruken av de fornybare ressurser i diverse områder.  Jeg nøyer meg med et sitat som omtaler dette.  I NOU 1978: 18 A «Finnmarksvidda, Natur –kultur» kan man på s. 159 lese at  « De samer som utvikler reinavlen sin til hovednæring og tar til å flytte over lengere avstander, bryter ned siidagrensene og dermed også vesentlige prinsipper ved veidekulturens reguleringer ved fordeling av land og utnytting av ressursene

Utsi vet antagelig ikke at det var den framvoksende reindrifta, flyttereindrifta/nomadisk reindrift som etterhvert ble en form for stordrift, som i løpet av 1700-tallet, tok knekken på den mer stasjonære jeger- og samlerkulturen eller veidekulturen og dermed også på siida-systemet.

Utsi framstiller det nærmest som om det er bare samisktalende som har bodd i Finnmark i tidligere tider.  Han kjenner antagelig ikke til at ifølge skattelistene for Finnmark så bodde det det bare omkring 850 «finner» i Finnmark omkring 1550. Hvor stor andel av disse «finnene» som var samisktalende vet vi ikke, for i disse opptellingene ble alle ikke-norsktalende ført inn i rubrikken «finner». Disse «finnene» utgjorde den gangen bare ca.20% av befolkningen i Finnmark.

Utsi burde vite at så langt som vi har data på dette, så har det vært slik at de samisktalende har giftet seg med og fått barn med finsk/kvensk-talende og med norsktalende. Dette var hovedgrunnen til at myndighetene i 1935 avsluttet ordningen med å registrere finner/kvener for seg, samer for seg og norsktalende for seg i folketellingene. De omfattende giftemålene over språkgrensene gjorde at det ble umulig å lage en troverdig oversikt over befolkningssammensetningen. Utsi kjenner nok godt til at giftemål over språkgrensene skjer i betydelig omfang også i dag. Og Utsi kjenner nok også godt til at en stor del av befolkningen i Finnmark har sine aner blant to eller tre av disse språkgruppene. Befolkningsgruppene i Finnmark har altså blandet blod og kultur i århundrer.

Disse kjensgjerningene velger Utsi, uvisst av hvilken grunn, å se bort fra når han fremmer det synspunktet at det er samene som egentlig har eiendomsretten til utmarka i Finnmark.

Utsi hevder også at man kan føre rettsaker fram for internasjonale domstoler når det gjelder å få avgjort hvem som eier grunnen til utmarka i Finnmark. Her henviser han til innholdet i ILO-konvensjon nr.169.  Utsi vet antagelig ikke at forutsetningen for å få reist en sak i en internasjonal domstol, med utgangspunkt i innholdet i en konvensjon som Norge har ratifisert, er at norske myndigheter har skrevet under på at så kan gjøres. Det har ikke Norge gjort når det gjelder ILO-konvensjon nr. 169.

Utsi viser også til FNs «urfolkserklæring» når han begrunner sitt syn.  Han vet derfor antagelig ikke at en FN-deklarasjon ikke har noen juridisk bindende kraft. I tillegg er ordet «indigenous», det engelske, autoritative begrepet som blir benyttet i denne erklæringen, når den angir hvem den er myntet på. «Indigenoues» betyr som kjent innfødt. Det finnes ikke noen nærmere beskrivelse i denne FN-erklæringen om hvem disse «indigenous» er. Som kjent så er minst 95% av verdens befolkning  «indigenous» i de landene de bor i.

Store deler av oss som bor i Finnmark er av blandet ætt. Det synes som om Nils Thomas Utsi mener at det er en fryktelig tanke at vi som bor i Finnmark skal kunne eie utmarka i Finnmark i fellesskap.  Om han gjør det fordi at han er blitt besjelet av den etnisk-sekteriske, samepolitiske ideologien som Samrådet og NSR forfekter, eller om det er fordi han har misforstått visse vesentlige saker, skal være usagt.

Trist er det uansett.