Av

Jarl Hellesvik

Styret i Finnmarkseiendommen(Fefo) har nå ansatt en omdømmebygger. Dette i et forsøk på å forbedre Fefo sitt dårlige omdømme i befolkningen i Finnmark. Dette er en fallitterklæring.

Bakgrunnen til denne ansettelsen er blant annet den at våren 2015 ble en NORUT-rapport med tittelen «Finnmarkslandskap i endring» offentliggjort. Rapporten tar utgangspunkt i en spørreundersøkelse rettet mot Finnmarks befolkning og en intervjustudie.

En spørreundersøkelse som NORUT la fram i rapporten, viste at 44 % ønsket å legge ned FeFo. Også blant deler av den samiske befolkningen er det mistillit til- og motstand mot Fefo; én av tre manntallsførte samer oppgir at de ønsker å avvikle FeFo.

Denne mistilliten og motstanden kommer fram også i den tillitsmålingen som ble gjort av NORUT. Den forteller at 37% oppgir at de har liten eller ingen tillit til FeFo, mens kun 13 % har svært stor eller stor tillit til FeFo.

 

En stund etter at Fefo var blitt opprettet, ble avdekket at befolkningen i Finnmark var sterkt negativ til Fefo og finnmarksloven. Dette ble, blant annet fra Sametinget, forsøkt bortforklart med kunnskapsløshet i befolkningen. Fefo bestemte seg da for å lage et informasjonshefte om Fefo og finnmarksloven. Dette heftet ble så sendt til samtlige husstander i fylket. I dag – ti år etter at finnmarksloven ble vedtatt – kan man konstatere at befolkningen i Finnmark ikke lot seg «opplyse» til å begynne å like Fefo og finnmarksloven.

Nå skal altså Fefo bruke minst omkring en million kroner i året på å «opplyse» oss som bor i Finnmark om hvor «fortreffelig» det er at det etnokratiske, rikspolitiske, organet Sametinget, hvor flertallet av representantene velges av og blant personer bosatt utenfor Finnmark, kan utnevne 50% av styremedlemmene til Fefo-styret. Vi skal også «opplyses» om hvor «fortreffelig» det er at Fefo-styret er pålagt av finnmarksloven til å prioritere samiske interesser. Dette selvsagt da på bekostning av de andre etniske gruppenes interesser. Vi skal også «opplyses» og overbevises om at det er «fortreffelig» at det også er innskrevet i finnmarksloven at ved interessekonflikt mellom samiske og ikke-samiske interesser, så skal Fefo gi de samiske interessene gis forrang.

Det Fefo-styret tydeligvis ikke har forstått, er at dette spørsmålet er av grunnleggende, demokratisk- og verdipolitisk karakter. Fefo-styret har ikke forstått hva som er årsaken til at vi har mistillit til-, er motstandere av-, eller er skeptiske til FeFo. Forklaringen er at vi misliker at demokratiet blir undergravet av etnopolitisk, begrunnede lover og ordninger som øker Sametingets makt og innflytelse, og som gjør forskjell på mennesker med utgangspunkt i etnisitet og avstamming. Denne skepsisen, mistilliten og motstanden springer ut av en verdipolitisk grunnholdning som går ut på at man ikke skal tukle med de demokratiske grunnprinsippene, gjøre demokratiet lurvete i kantene og kanskje til og med forderve det.

For å være ironisk: Jeg ønsker Fefo lykke til i sitt forsøk på å endre vår verdipolitiske grunnholdning.