Av Jarl Hellesvik

 

4% av de stemmeberettigede i Hammerfest kommune er innmeldt i Sametingets valgmanntall. Etter kommunevalget høsten 2015, er 38% av kommunestyremedlemmene i Hammerfest kommune innmeldt  i dette manntallet.

I det nyvalgte formannskapet er 67% av medlemmene innmeldt i det samme manntallet, herunder både ordfører og varaordfører.

Jeg kan ikke se at noen av disse personene i kommunestyret og formannskapet, skiller seg ut fra den øvrige befolkningen i Norge når det gjelder språk, levesett og livsanskuelse og i sine seder og skikker.

Allikevel er alle disse, ifølge offisiell norsk politikk, for «urfolk» å regne.

 

Valgresultatet i Hammerfest er med på å bekrefte det som nyere forskning har avdekket.

Jeg viser her til boka «Den Samiske medborgeren» som er skrevet av professorene Per Selle, Anne Julie Semb og Kristin Strømsnes, sammen med stipendiat Åsta Dyrnes Nordø. De er ansatte ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen. Boka er skrevet med utgangspunkt i omfattende undersøkelser, og en masse forskningsresultater er lagt fram i boka.

Med utgangspunkt i sin forskning konkluderer de blant annet med at «det generelle paradigmet om urfolk som marginaliserte og fremmedgjorte ovenfor nasjonale politiske systemer» ikke passer på samene i Norge. De skriver også at «Det vi finner i vår studie, er imidlertid at samene politisk sett ikke kan sies å være noen svak gruppe i Norge.» 

Eksemplet fra Hammerfest undergraver ikke akkurat deres funn. Det gjør heller ikke det forholdet at Fylkesordføreren i Finnmark er innmeldt i dette manntallet, og at minst ca. 35% av de øvrige fylkestingsmedlemmene i Finnmark fylkeskommune  er innmeldt der.

Heller ikke det forholdet at samtlige stortingsrepresentanter fra Finnmark er innmeldt i dette manntallet, er med på å svekke funnene og konklusjonene i nevnte bok.

Så da blir spørsmålene: Hvorfor har myndighetene allikevel valgt å tildele de som er innmeldt i Sametingets valgmanntall en rekke særskilte, politiske privilegier? 

Hva slags virkelighetsforståelse har de hatt når de vedtok disse lovene og tok disse beslutningene?