Til

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Oslo

Hammerfest  25.5.15

Jeg valgte å sende Dere en kopi som en orientering, av et leserinnlegg som jeg sendte aviser i Finnmark, og som allerede har stått på trykk der.

Jeg takker for svar fra Dere og regner med at det kommer et tilsvar på mitt leserinnlegg også i disse avisene. Dette fordi at det som jeg påpeker så absolutt har offentlighetens interesse.

Jeg tar her med mitt innlegg i aviser, dernest svaret fra Dere og så kommenterer jeg svaret fra Dere.

Hilsen Jarl Hellesvik

Hammerfest

…………………………………………………………………………………………………

Inkonsekvent og sjuskete av Kommunaldepartementet.

Hammerfest 14.5.15

Av

Jarl Hellesvik

På Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin hjemmeside fortelles det at en misforståelse som pleier å dukke opp i debatten om samenes rettigheter til grunn og naturressurser i Norge, er at de gruppene som ILO konvensjon nr. 169 er ment å gjelde for, må være etterkommere av de første menneskene på stedet.

Samtidig så holder det samme departementet seg, av en eller annen uforståelig grunn, med en UOFFISIELL, sjuskete oversatt norsk utgave av ILO- konvensjon nr.169.

I denne uoffisielle, sjuskete oversettelsen er det engelske ordet «indigenous», (I alle norsk-engelsk og engelsk-norske ordbøker er indigenous oversatt til innfødt), blitt oversatt til urbefolkning, til urfolk og til opprinnelig.

I Norsk Språkråd sin Bokmålsordbok kan man lese: «urbefolkning (av ur-) første, opprinnelige befolkning i et område.» I Nynorskordboka til Språkrådet kan man lese at urfolk er den «første, opphavlege folkesetnad eller folkeslag på ein stad» og at ordet opprinnelig betyr «som var der fra først av, opphavlig»

Så når departementet påpeker at det har spredd seg en misforståelse i Norge om at samene er de første som bosatte seg i det nordlige Norge, så er det departementet selv som først og fremst har bidratt til denne utbredte misforståelsen.

Kommunal – og moderniseringsminister Jan Tore Sanner synes å like å ha orden i sine politiske sysaker. Det er derfor ubegripelig at departementet som han styrer, opptrer så til de grader sjuskete og inkonsekvent på dette området.

………………………………………………………………………………………………….

 

God ettermiddag

 

Vi viser til din e-post til undertegnede og statssekretær Anne Karin Olli av 15. mai 2015, med vedlegg, om oversettelsen av ILO-konvensjon nr. 169.

Du peker på at Kommunal- og moderniseringsdepartementet bruker en uoffisiell oversettelse av ILO-konvensjon nr. 169. Det er i tråd med vanlig praksis for oversettelse av konvensjoner, og det er tydelig markert på nettsiden at det er snakk om en uoffisiell oversettelse. Departementet har publisert en uoffisiell oversettelse på internett blant annet for å informere om innholdet i konvensjonen til interesserte i Norge som ikke behersker engelsk godt nok til å lese originalteksten på engelsk. Oversettelsen har blitt revidert for noen år siden, for å rette enkelte feil vi hadde blitt oppmerksomme på i oversettelsen fra 1990, og vi mener oversettelsen gir et godt uttrykk for innholdet i konvensjonen. Departementet tar alltid utgangspunkt i den offisielle engelske versjonen når konvensjonen skal tolkes.

Du viser først til at uttrykket «indigenous» burde ha blitt oversatt med «innfødte». «Urfolk» er et folkerettslig koblingsord. Uttrykket kobler et sett med vilkår som må være oppfylt for at en gruppe skal anses som urfolk, med et sett rettsfølger (rettigheter og plikter). Ordlyden er et utgangspunkt for all tolking i folkeretten, men også konteksten må tas i betraktning. Når «indigenous peoples» leses i sin rettslige kontekst, er det klart at begrepet «urfolk» er den beste oversettelsen til norsk. Hvordan man oversetter begrepet har imidlertid ingen betydning for hvilke vilkår som må være oppfylt for at en gruppe skal anses som «indigenous people».

Du peker også på at oversettelsen sprer en misforståelse om at samene var de første som bosatte seg i det nordlige Norge. Også her må konvensjonen leses i sin kontekst. Definisjonsbestemmelsen i ILO-konvensjon nr. 169 artikkel 1 (b) definerer begrepet på følgende måte:

«(b) peoples in independent countries who are regarded as indigenous on account of their descent from the populations which inhabited the country, or a geographical region to which the country belongs, at the time of conquest or colonisation or the establishment of present state boundaries and who, irrespective of their legal status, retain some or all of their own social, economic, cultural and political institutions.»

Det er ikke vilkår om at gruppen må være den første som bosatte seg i området. Det fremgår klart av definisjonsbestemmelsen, også i den uoffisielle oversettelsen. Departementet kan derfor ikke se at den uoffisielle oversettelsen skaper noen misforståelse på dette punktet.

 

Med vennlig hilsen

Bjørn Olav Megard

ekspedisjonssjef

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Same- og minoritetspolitisk avdeling

Oslo 23.5.15

………………………………………………………………………………………………………………

Mine kommentarer

Departementet skriver: «Du peker på at Kommunal- og moderniseringsdepartementet bruker en uoffisiell oversettelse av ILO-konvensjon nr. 169. Det er i tråd med vanlig praksis for oversettelse av konvensjoner, og det er tydelig markert på nettsiden at det er snakk om en uoffisiell oversettelse

Kan departementet da gi eksempler på denne påståtte vanlige praksis? Hvilke andre, uoffisielle, oversatte konvensjoner holder Regjeringen seg med?

Og så er det forunderlig at det ikke er oppgitt hvem som har oversatt den uoffisielle oversettelsen av C169 som departementet holder seg med.  Så hvem har gjort oversettelsen?

Det er derfor berettiget å stille spørsmålet om oversettelsen er gjort av en eller fler profesjonelle, dvs. om den er gjort av en eller flere personer med nødvendige engelskkunnskaper og nødvendig innsikt i fagområdet.  At departementet bruker et uoffisielt dokument som sannsynligvis ikke er oversatt av profesjonelle og juridisk kvalifiserte oversettere, i sitt arbeid med internasjonale forhold, er lite betryggende.

Departementet skriver «Oversettelsen har blitt revidert for noen år siden, for å rette enkelte feil vi hadde blitt oppmerksomme på i oversettelsen fra 1990,…»

Kan departementet fortelle meg hvilke feil som står/er i den offisielle oversettelsen som lå eller er lagt ut, på Utenriksdepartementets hjemmeside, og som ble forelagt Stortinget, da Stortinget anbefalte ratifisering av C169? Det synes jeg offentligheten faktisk har krav på å få vite.

Departementet skriver: Departementet tar alltid utgangspunkt i den offisielle engelske versjonen når konvensjonen skal tolkes.»

Jeg regner det som helt selvsagt og at den oversettelsen til norsk som departementet legger ut og dermed holder seg med, også har tatt utgangspunkt i den engelske teksten og at den gjengir departementets forståelse av innholdet i den engelske teksten. Dersom den norske teksten ikke er i overenstemmelse med den engelske ”orginal, så er den villedende ovenfor alle de som ikke kan engelsk, eller ikke behersker det engelske språket i den grad at de presist forstår av hva som ligger i den engelske, autoritative, grunnteksten. Dersom det er slik at det var visse feil i den OFFISIELLE oversettelsen til norsk, som blant annet Utenriksdepartementet har holdt seg med, og som ble forelagt Stortinget, så har altså Regjeringen villedet den norske offentlighet, herunder Stortinget.

Departementet skriver: «`Urfolk` er et folkerettslig koblingsord

Det virker ytterst merkelig, fordi begrepet er meg bekjent ikke benyttet i noen konvensjon eller andre former for mellomstatlige avtaler. Ordet er et samepolitisk påfunn, konstruert i den hensikt å  få landenes myndigheter, til å akseptere påstanden om at samene i Fennoskandia  er en SPESIELL minoritet, som skiller  seg  sterkt ut fra de øvrige, nasjonale minoritetene i de landene/statene samene bor i. Dette utgangspunktet eller argumentet er igjen blitt benyttet til å hevde at samene derfor er berettiget til helt andre og mere vidtgående politiske særrettigheter og andre rettigheter, enn de øvrige nasjonale minoriteter i Norge.  Dette snedig, uttenkte ordet har den toneangivende samepolitiske bevegelsen lyktes å få aksept for – og vinne fram med ovenfor myndighetene i Norge.

Departementet skriver: «Uttrykket kobler et sett med vilkår som må være oppfylt for at en gruppe skal anses som urfolk…»

De vilkår som departementet ensidig viser til på sin hjemmeside, finnes i innholdet i artikkel 1.1.b. i C169. Det samme viser Dere til i e-posten til meg. Alle de vilkårene som er nevnt der, tilfredsstiller eller oppfyller kvener/finskættede og faktisk også nordmenn.

Jeg ber Departementet om å opplyse meg om hvilket eller hvilke vilkår som eventuelt ikke skulle være oppfylt hos disse nevnte gruppene, dersom Dere er uenig i min betraktning på dette punktet.

Departementet skriver: «Ordlyden er et utgangspunkt for all tolking i folkeretten, men også konteksten må tas i betraktning

Hvilken ordlyd? Den norske eller den engelske? Hvilken «kontekst». Dette blir for meg abrakadabra.

Departementet skriver: «Når «indigenous peoples» leses i sin rettslige kontekst, er det klart at begrepet «urfolk» er den beste oversettelsen til norsk

Formuleringen «leses i sin rettslige kontekst» sier meg ingenting. Også dette er derfor abrakadabra for meg.

Formuleringen/påstanden «det klart at begrepet «urfolk» er den beste oversettelsen til norsk.», er ubegrunnet. Det er ikke gitt premisser for en slik konklusjon. Jeg anser derfor påstanden for å være en besvergelse.

Departementet skriver: «Det er ikke vilkår om at gruppen må være den første som bosatte seg i området. Det fremgår klart av definisjonsbestemmelsen, også i den uoffisielle oversettelsen. Departementet kan derfor ikke se at den uoffisielle oversettelsen skaper noen misforståelse på dette punktet.»

Dere skriver altså: «Det er ikke vilkår om at gruppen må være den første som bosatte seg i området.»

Det er jeg enig i. Spørsmålet blir da hvorfor ordet «indigenous» oversettes til opprinnelig i artikkel1.1.b. i C169, i den uoffisielle utgaven som departementet holder seg med. Dette spørsmålet er berettiget å stille fordi at man ikke noe sted, i innholdet i artikkel 1.1.b i C169, kan lese seg fram til at de befolkningsgruppene som konvensjonen er ment å gjelde for, må være etterkommere av de opprinnelige. Og jeg minner her om at ifølge Norsk Språkråd sin Bokmålsordbok så betyr opprinnelig: «som var der fra først av, opphavlig». 

Den norske teksten/oversettelsen av C169 som departementet holder seg med er derfor ulogisk. Dersom ordet indigenous hadde vært oversatt til innfødte, så ville derimot teksten vært logisk. I artikkel 1.1.b i C169, står det nemlig at disse menneskene må være indigenous. De kanaltså ikke være innvandrete mennesker. Disse indigenous må i tillegg være etterkommere av de menneskene som bodde i området da koloniseringen skjedde eller når grensene ble trukket.  Men det at forfedrene til disse indigenous bodde i området når dette skjedde, er slettes ikke nødvendigvis det samme som at disse forfedrene var de opprinnelige i området. De kan selvsagt ha vært det, men de trenger ikke å ha vært det.

Det artikkel 1.1.b i C169 forteller, er derfor at disse menneskene må være en bestem type innfødte(«indigenous»). De må blant annet være etterkommere av de som bodde i dette området da grensene ble trukket.

Det er derfor ikke tilfeldig at i den danske oversettelsen av C169 så er ordet «indigenous» oversatt til infødt, i den spanske til indigeni, i den tyske til eingeborene og i den hollandske til inhemse.  Alle disse ordene betyr innfødte, ifølge ordbøker.

Her velger jeg i tillegg å sitere professor emeritus Knut Skog, som har lingvistikk i sin professorportefølje, ved universitet i Tromsø.  I et utførlig debattinnlegg i Nordlys 28/2-06 skriver at han: ”Betegnelsen `urfolk` er snedig.  Den gir assosiasjon til `de første`.  Så vel i Bibelen som i Koranen er disse gitt fortrinn. Vi finner det også i odelsretten. Ved å kalle samene for `urfolk` utnytter man en slik rettstradisjon……Når samiske rettighetsforkjempere i dag kaller samisk ættede for  `urfolk`, er det en metode for å tilegne seg en `førstefødtes rett` som ingen hjemmel har.»

Departementet skriver også at: «Departementet kan derfor ikke se at den uoffisielle oversettelsen skaper noen misforståelse på dette punktet.»

Da må jeg henvise til NOU 1997: 5 – bakgrunnsmateriale for Samerettsutvalget”, avgitt til Justis- og politidepartementet. Der drøftes det hva man bør oversette det engelske ordet indigenous til. Departementet skriver blant annet:

Etymologisk (Læren om ordenes opprinnelse og utledning.) svarer «urfolk» mest til «aboriginal peoples», men semantisk (Læren om ordenes betydning.) blir «urfolk» hos oss brukt slik ordet «indigenous» blir på engelsk, ettersom ordet «innfødt», som ville ha vært den mest nærliggende oversettelse, har fått en negativ betydning i norsk språkbruk. I motsetning til ordet «innfødt» skaper ordet «urfolk» forestillinger om at vedkommende gruppe må ha vært den aller første i vedkommende område. Dermed oppstår en nokså meningsløs diskusjon som nærmest må føres på arkeologisk grunnlag.”

Justis- og politidepartementet skriver altså at «I motsetning til ordet «innfødt» skaper ordet «urfolk» forestillinger om at vedkommende gruppe må ha vært den aller første i vedkommende område.»

Det som Kommunal- og moderniseringsdepartementet ikke kan se, så altså Justis- og politidepartementet allerede i 1997.

Jeg må her tillate meg å skyte inn at når Justis- og politidepartementet hevder at ordet indigenous ikke kan oversettes til innfødt fordi at ordet innfødt har en negativ klang i det norske språket, så er dette argumentet sjeldent søkt og dessuten uholdbart.  Påstanden er ikke i overenstemmelse med hvordan det forholder seg i virkeligheten. Dersom en person uttaler for eksempel at «Han Jarl Hellesvik er en ekte innfødt finnmarking», så vil det ikke oppleves som negativt av noen. Ordet innfødt blir i dag brukt som en positivt, ment opplysning, eller om en nøytral opplysning.

På Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin hjemmeside fortelles det altså at en misforståelse som pleier å dukke opp i debatten om samenes rettigheter til grunn og naturressurser i Norge, er at de gruppene som ILO konvensjon nr. 169 er ment å gjelde for, må være etterkommere av de første, («opprinnelige») menneskene på stedet.

Har departementet reflektert over hva som er årsaken til at denne utbredte misforståelsen har oppstått?

Departementet innrømmer altså at det finnes en slik misforståelse, men er ikke villig til å påta seg ansvaret for eller i hvert fall medansvaret for, at denne misforståelsen har oppstått. Dette gjør departementet på tross av at departementet holder seg med en uoffisiell og sjuskete oversatt utgave av C169, som oversetter indigenous til urbefolkning, til urfolk og til opprinnelig. Alle ordene leder tankene til den aller første befolkning/det aller første folk/ de «som var der fra først av».  Slik er disse ordene, som jeg har påvist i mitt debattinnlegg, også forklart av Norsk Språkråd.

I Norsk Språkråd sin Bokmålsordbok så er betydningen av forstavelsen ur- forklart slik: «1 hører til første, ofte primitive stadium, i ord som urcelle, urinstinkt, urkristendom, urmenneske, urnordisk

2 er noe som skjer for første gang, i ord som uroppførelse, urpremiere»

Det er en interessant observasjon at Kommunal- og moderniseringsdepartementet prøver å oppkaste seg til en språklig overkikkador, som står over den språklige faginstansen Norsk Språkråd, når departementet hevder at forstavelsen ur- ikke betyr det som Språkrådet forteller, og at ordet opprinnelig ikke betyr det som Språkrådet forteller.

På denne måten så bidrar Kommunal- og moderniseringsdepartementet til språkforderving og til at misforståelser om samenes historie, blant annet uttrykt i den samepolitiske parole: «Vi kom først!, blir utbredt. Det er beklagelig og uverdig.