Jarl Hellesvik

På et åpent debattmøte i Alta den 27.4.15 som jeg var til stede på, hevdet Sametinget og dets støttespillere på møtet, at konsultasjonsordningen som Sametinget har med departementene og dets underliggende organer, er nødvendig for at samene skal kunne få ivaretatt sine interesser ovenfor statsmakta. (Det dreier seg egentlige ikke om konsultasjoner, men om forhandlinger.) Dette som om det ikke finnes en rekke viktige interessemotsetninger også innad blant samene.

I eksemplet Fallesrassa vindpark har Sametinget valgt å ta parti for noen reindriftssamer, ikke bare mot ikke-samer sine interesser, men også mot andre samer sine interesser. Ordføreren i Kvalsund, Ragnar Olsen, er for eksempel innmeldt i Sametingets valgmanntall.

Hva Sametinget har sagt i konsultasjoner med Olje- og energidepartementet om Falesrassa vindpark vet vi ikke. Dette bringer meg over til neste kjernepunkt når det gjelder denne ordningen. Sametinget er altså blitt tildelt det formidable, særskilte, politiske privilegium, til å kunne få ha møter med et departement bak lukkede dører, både under sakens utvikling og i siste instans før beslutningen fattes. 

På disse møtene kan Sametinget fore et departement med uriktige opplysninger og gale eller skeive framstillinger, uten at andre sentrale interessenter har noen mulighet til å kunne komme med innvendinger og korrigeringer før vedtak fattes. Dermed kan et departement komme til å fatte et vedtak, etter at det er blitt villedet av Sametinget. Andre interesser og offentligheten for øvrig, må bare observere vedtaket som et fullbyrdet faktum.

Disse to punktene er grunn nok til å avvikle denne ordningen. En ordning som ut ifra et demokratisk synspunkt er forkastelig.

 

http://www.altaposten.no/lokalt/nyheter/article10904601.ece