Jarl Hellesvik

Stortingsrepresentant Jan-Henrik Fredriksen (Frp) skriver i et debattinnlegg i Altaposten den 13.4.15, at «det er også slik at alle konsultasjoner gjennomføres i full åpenhet og kan gjennomgåes av alle og enhver.»

Dette er en oppsiktsvekkende påstand, for det er helt ukjent for meg at det er anledning for allmenheten til å være til stede på konsultasjonsmøtene/forhandlingsmøtene mellom Sametinget og departementer og/eller deres underliggende organer.

Det er også ukjent for meg at allmenheten får vite på forhånd om at slike møter skal avholdes.

Allmenheten får i beste fall vite i ettertid om at slike møter har vært avholdt. Når jeg skriver «i beste fall», så er det fordi at referater fra disse møtene ikke legges automatisk ut noen steder, og at det er lovfestet at referater fra disse møtene kan unndras fra offentligheten. Er for eksempel referater fra konsultasjoner mellom Olje -og energidepartementet og Sametinget om Falesrassa vindpark offentliggjort noe sted? Ikke som jeg kjenner til.

Det kun referatene fra de avtalefestede, halvårlige møtene mellom Kommunal – og arbeidsdepartementet og Sametinget som blir lagt ut automatisk til gjennomlesning på Regjeringens hjemmeside.

Hvorfor blir ikke ALLE referater/protokoller fra konsultasjoner/forhandlinger mellom departementer og/eller deres underliggende organer og Sametinget lagt ut automatisk på et bestemt sted på Regjeringens hjemmeside? Det synes jeg at Jan-Henrik Fredriksen skal forklare allmennheten om.

Det er slik at Sametinget kan be om, og har krav på å kunne få, flere konsultasjonsmøter/forhandlingsmøter med departementer og/eller deres underliggende organer under prosessens gang i en sak, samt i siste instans og rett før beslutninger fattes.  Representanter for en særinteresse er dermed, ved denne ordningen, gitt et formidabelt, særskilt, politisk privilegium.  For alle oss andre er det bare å ta til etterretning, som et fullbyrdet faktum, det som det aktuelle departementet eller underliggende organet eventuelt er blitt enig med Sametinget om.

Ved at denne ordningen er blitt innført, så blir de ordinære demokratiske prosessene satt til side.  Hva de demokratiske-, lokalpolitiske- og regionalpolitiske organene måtte mene, blir dermed lett overkjørt av det etnokratiske, rikspolitiske organet Sametinget, som får det siste ordet før beslutningene fattes. Eksemplet Falesrassa vindpark er et slående eksempel på dette.

At en stortingsrepresentant fra Frp, ved den ovenfor siterte uttalelsen, velger å skjønnmale sider ved denne konsultasjonsordningen, er intet mindre enn oppsiktsvekkende.

http://www.sametinget.no/Om-Sametinget/Bakgrunn/Konsultasjonsavtalen