Dette er noen sitater knyttet til det forholdet at Olje- og energidepartementet i hemmelige konsultasjoner med Sametinget  om 420kV kraftlinja fra Balsfjord til Skaidi, har inngått en hestehandel om at dersom Sametinget ikke bråker med denne utbyggingen, så skal blant annet (?)  det planlagte Falerassa vindkraftverket ikke gis konsesjon til utbygging.

Stortingsrepresentant Kåre Simensen(Ap) i Finnmark Dagblad 1.4.15: «Det er en farlig vei å gå dersom man skal godta at det rådgivende organet Sametinget nærmer seg vetorett mot utnyttelse av naturen i Finnmark til verdiskapning og vekst. Flertallet på Sametinget er i dag svært fokusert på reindrifta, men det er tross alt andre interesser i Finnmark som også skal ivaretas.

 

«Det er kritikkverdig dersom statsråden har gitt signaler om at Sametinget nærmest skal få blankofullmakt til å stanse prosjekter som skaper vekst og verdier rundt om i fylket. Det synes som om beslutninger i konsultasjoner mellom regjeringen og Sametinget unntas offentlig innsyn og demokratisk behandling.»

«Sametingets rolle i forhold til lokaldemokratiet, er også inkonsekvent. Da Kautokeino kommune sa nei til gruvedrift, ble dette bejublet av Sametinget, mens i sakene rundt vindkraft og gruvedrift i Kvalsund kommune, var lokaldemokratiet plutselig null verdt.»

http://www.ifinnmark.no/_Kan_ikke_verne_hver_en_fjellknaus_selv_om_reindrifta_motsetter_seg___avgi_arealer_-5-81-33540.html

Fra Altaposten 31.3.15 «Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Kåre Simensen er i likhet med Davidsen svært opprørt over det som nå skjer. Han er imidlertid redd for at debatten kan avspores fra å handle om demokrati og Finnmarks utvikling til å bli en debatt om etnisitet og urfolksrettigheter.»

«– For meg er samiske rettigheter en selvfølge, men det er rettigheter som skal være innordnet demokratiet. Det vi nå opplever er en minister fra Frp som gjør knefall for Sametinget i en prosess som er svært udemokratisk. Hva har ministeren lovet Sametinget og NSR når de kan gå ut med ubegrenset selvtillit å si at de kan stoppe all vindkraftutbygging og naturinngrep?»

http://www.altaposten.no/lokalt/nyheter/article10810827.ece

 

Alta-ordfører og fylkestingsrepresentant for Høyre, Laila Davidsen i Altaposten 31.3.15:

«Det vi opplever er at alle demokratiske prosesser settes ut av spill av at Sametinget har fått eksklusiv rett til å endre spillereglene. Nå er det på høy tid at vi får vite hva som foregår i de såkalte konsultasjonene mellom Sametinget og regjeringen. Det eneste vi nå vet er at godt forankrede demokratiske prosesser settes til side, og at Finnmark blir stående igjen som en taper..»

«Det er svært bekymringsfullt det som skjer. Når det gjelder vindkraft har det blitt utarbeidet en regional vindkraftplan der Falerassa stod igjen som et av prosjektene med minst ulemper og best potensial. I en meget bred prosess hvor nær sagt alle berørte i Finnmark har hatt mulighet til å påvirke, har altså noen prosjekter blitt pukket vekk samtidig som andre har fått grønt lys. Til sist har dette blitt vedtatt med stort flertall av fylkestinget for at vi så opplever at alt dette settes til side av en lukket prosess. Det er så udemokratisk at det ikke er til å få sagt, kommenterer Alta-ordføreren.»

«Skal vi godta at Sametinget stopper utviklingen på fylkesgrensen mellom Troms og Finnmark. Nei, dette er både i praksis og rent prinsipielt så alvorlig at vi ikke kan godta det.»

Sjefredaktør Rolf Edmund Lund i Altaposten 30.3.15

«Sametingspresident Aili Keskitalo bekrefter langt på vei at Sametinget har hatt suksess i konsultasjonene med olje- og energiminister Tord Lien (Frp). Ved å gi tommelen opp for kraftlinja fra Balsfjord til Skaidi, fikk Sametinget gehør for å parkere Falerassa vindkraftverk i Kvalsund. Ifølge Keskitalo skjedde dette etter konsultasjoner og enighet mellom staten, reindrifta og Sametinget.

Dette er forhandlinger som er sperret for offentlig innsyn, hjemlet i offentlighetslovens paragraf 19. Dokumenter og beslutningsgrunnlag som utveksles mellom Sametinget, samiske organisasjoner og statlige organ er det ingen som har tilgang til, så framt det ikke er ledd i en allmenn høring. For alle med demokratisk sinnelag vil det være nærliggende å lure på hvilke andre saker som blir «vedtatt», uten at vi har tilgang på saksdokumenter og protokoller.»

«Sametinget er opptatt av at man skal lytte til lokaldemokratiet, for eksempel i Kautokeino der kommunestyret gjentatte ganger har stengt døra for gjenåpning av gruvedrift i Biedjovaggi. Det er kanskje en ide at også de folkevalgte i Kvalsund blir behandlet med respekt. De ønsker både gruvedrift og vindkraft velkommen, men Keskitalo velger heller å avfeie Falerassa-skuffelsen med at kommunen kun er opptatt av fem arbeidsplasser og kommunal eiendomsskatt fra kraftinstallasjoner som er samfunnsøkonomisk verdiløse. Det er selvfølgelig lov å mene det, men hvis enighet i konsultasjoner med statsråden er tuftet på en slik holdning, er det bekymringsfullt.»

http://www.altaposten.no/meninger/kommentar/article10806988.ece

Redaktør i Finnmark Dagblad og Finnmarken, Arne Reginiussen, på lederplass den  1.4.1.5:

«Det er en farlig vei å gå dersom man skal godta  at det rådgivende organet Sametinget nærmer seg vetorett mot utnyttelse av naturen i Finnmark til verdiskapning og vekst.»

«Det synes som om beslutninger i konsultasjoner mellom regjeringen og Sametinget unntas offentlig innsyn og demokratisk behandling.»

«Sametingets rolle i forhold til lokaldemokratiet, er også inkonsekvent. Da Kautokeino kommune sa nei til gruvedrift, ble dette bejublet av Sametinget, men i sakene rundt vindkraft og gruvedrift i Kvalsund kommune, var lokaldemokratiet plutselig null verdt.»