Pressemelding fra Etnisk- og demokratisk likeverd 

NORUT-rapporten forteller oss at etter nesten 10 år med finnmarksloven, har befolkningen i Finnmark fortsatt liten tillit til Fefo.

Det er ikke underlig. Loven er ikke etnisk nøytral og Fefo vil aldri kunne få legitimitet i befolkningen så lenge Sametinget får anledning til å kvotere inn 50% av styremedlemmene i Fefo-styret. En slik kvotering er en etnokratisering av det organet som skal drive på med den daglige forvaltningen av utmarka i Finnmark.  Sametinget er et etnokratisk, rikspolitisk organ hvor flertallet av representantene er valgt inn fra andre steder enn Finnmark. Det har derfor ingen demokratisk legitimitet i fylket.

Det er også nedfelt i finnmarksloven at «Lovens formål er å legge til rette for at grunn og naturressurser i Finnmark fylke forvaltes… særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv.» En slik formålsparagraf kan ikke inngi tillit i storparten av befolkningen i fylket,  fordi den påbyr at i de tilfellene hvor det oppstår interessekonflikter mellom samiske og ikke-samiske interesser, så skal de samiske interessene gis forrang.

Dersom overføringen av eierrettigheten til Finnmarks egen befolkning skal være reell og rettferdig må eierskapet tuftes på lokaldemokratiet. Folkevalgte på kommunalt nivå er de nærmeste til å representere befolkningen. Ved å gjøre FeFo til et interkommunalt selskap, vil selskapet få et demokratisk legitimt grunnlag som gjennom et årsmøte speiler det eierskap Stortinget sier de har gitt de som bor i fylket . Finnmarksloven bør derfor evalueres og revideres og dens etniske slagside bør rettes opp. Fefo- styret må velges av et representantskap som består av kommunene i Finnmark. Først da vil finnmarksloven og FeFo kunne få demokratisk legitimitet i fylket og fortjene tillit.

 

http://norut.no/sites/norut.no/files/finnmarkslandskap_i_endring_2015-1.pdf