Regjeringens kommunereform truer samers rettigheter. «Vi aksepterer ikke å bli overkjørt. Vi forventer at reformen ikke vil føre til innskrenkninger av samiske rettigheter, hverken som enkeltpersoner eller som urfolk”. Dette sa sametingspresdent Aili Keskitalo i et intervju med Klassekampen 07.11.14.  Sametingsrådet følger opp sametingspresidentens budskap ved å henvende seg til kommunene i Nord Norge med en invitasjon til samarbeide og henviser og anbefaler samtidig til den såkalte samarbeidsavtalen med Tromsø kommune som en modell for et slikt samarbeide.

 

 

Nedenfor kan du lese innholdet i modellen, nemlig Samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Tromsø kommune. Videre kan du lese Sametingets tolkning av modellen slik det kommer til uttrykk i et brev fra Sametinget 21. mai 2014 til Tromsø kommune i en uttalelse til kommunens planprogram for samfunns- og arealdelen 2015-2026. Som du vil se, skriver Sametinget  at det foreliggende utkastet til planprogram «ikke gjenspeiler intensjonene i samarbeidsavtalen» og legger frem flere tilføyelser som bes tatt inn i teksten og som utredningstema bl.a: «Tromsø skal ha som målsetting å utvikle en tydelig samisk orientert by gjennom avtaler med Sametinget».

 

Regjeringens mål med kommunereformen er å ”styrke lokalsamfunnene, det lokale selvstyret og flytte mer makt nærmere folket som bor i kommunene. En god kommunereform er en lokal demokratireform”, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.  Det er vanskelig å se at økt politisk og forvaltningsmessig makt til Sametinget kan bidra til å effektivisere forvaltningen og styrke demokratiet og det lokale folkestyret. Les selv de to artiklene nedenfor