Dette er en fortelling om en lang linje innen samepolitikken.

Elsa Laula Renberg (1877–1931) stiftet verdens første samepolitiske forening i 1904 (Lapparnes Centralförbund). I et leserinnlegg i Altaposten i mai i år, skrevet av Siri Broch Johansen, kan man blant annet lese at «Samisk eiendomsrett til landet overfor odlingsgrensa var hovedparolen til Lapparnes Centralförbund,».  Omentrent de samme opplysningene kan man finne på Sametingets hjemmeside.

Fram til i dag er dette kravet om samisk eiendomsrett til utmarka, blitt fremmet av de toneangivende, samepolitiske foreningene.

La meg gi deg noen eksempler som underbygger min påstand.

1.       Om planene som ble utarbeidet av Sami Litto og Saamelaisasian komiteaan med hjelp av Lapin Sivistysseura, kan man blant annet lese at «Nordre Lappland egner seg best til reindrift, og dersom de ikke får eneretten til utmarka kan ikke reindrifta utvikles» og at «Statlig mark skal kun gis til samer innenfor visse områder som skal omfatte Enare, Utsjok og Enontekiö og deler av Kittilä og Sodankylä.» (Planene ble vedtatt omkring 1950. Sitatene er fra Hans Lidmans bok «Nordkalott» (1957))

2.       Fra NSR sitt landsmøte i 1969, kan man lese at « Norske Samers Riksforbund ……. krever at de norske myndigheter bøyer seg for realitetene i Høyesteretts dom av 20. april 1968 angående samers rett til land og vann. I praksis vil dette si:

1. Samisk bruksrett anses jevngodt med eiendomsretten» ….og at….

 den økonomiske gevinst fra disse områder går til samene selv.»

3. Fra NSR sitt landsmøte i 1991 heter det at : «NSR vil poengtere prinsippet om at det er det samiske folk på etnisk grunnlag som kollektivt er rettighetsbærere til land og vann i de samiske bosetningsområder. På dette grunnlag krever NSRs 23. landsmøte en løsning på rettighetsspørsmålet som fastslår samenes eiendomsrett til sine landområder, bestående av fellesområder lokale rettighetsområder og reindriftssiidaer.»

4. Under forarbeidene til finnmarksloven krevde Sametinget, med NSR ved makta, at det skulle lovfestes at samene har eiendomsretten til utmarka i Finnmark.

5. I Rovaniemideklarasjonen(2008) som ble vedtatt av Samerådet (Samerådet består av så godt som alle toneangivende, samepolitiske organisasjoner i Norge, Sverige, Finland og Russland.), kan man lese blant annet dette: «Gjennom bruk av sitt tradisjonelle hjemland fra uminnelige tider har samefolket opparbeidet eierskap og bruksrett til landet og naturressursene. Statene må anerkjenne denne retten, og realisere den gjennom nasjonal lovgivning og forvaltning.»

6. I Murmanskdeklarasjonen som ble vedtatt av Samerådet i 2013, kan man blant annet lese at Samerådet «Understreker også at gjennom tradisjonell bruk av land-, sjø – og naturressurser, har samiske lokalsamfunn etablert eiendomsrett til slike territorier og ressurser…»

7. På Sametingets hjemmeside uttrykkes den samme mening i setningen: «Bruken av land og ressurser over lang tid nedfeller seg i eiendoms-, besittelses- og bruksrettigheter til landområder og ressurser.»

8. Samerådet sendte i 2013 ut to pressemeldinger, knyttet til planene om gruvedrift i Biddjovaggi i Kautokeino kommune og i Nussir i Kvalsund kommune. I begge disse pressemeldingene hevder Samerådet at det er reindriftssamer i disse områdene som har eiendomsretten der. Måten de argumenterer på, viser at de mener at reindriftssamer eier nesten all utmark i Finnmark.

9. De krav som er levert inn fra reindriftssamer til Finnmarkskommisjonen om eiendomsrett til store utmarksområder i Finnmark, må også sees i dette lys.

Dette kan ikke karakteriseres som noe annet enn en langvarig, konsekvent, etnosjåvinistisk, holdning hos disse toneangivende, samepolitiske organisasjonene.

Har de som er innmeldt i Sametingets valgmanntall visst om dette? Støtter de denne politikken?

Jarl Hellesvik