Av Karl-Wilhelm Sirkka

Torsdag informerte NRK-Säpmi på nett om at Sametinget skal møte Tromsø kommune 20. august for å evaluere gjennomføringen av samarbeidsavtalen. Det er i tråd med avtalens artikkel 15 om oppfølging og rapportering:  Partene skal møtes årlig for «oppfølging av denne avtalen, samarbeid og samordning». Den administrative ledelse skal også møtes en gang i året for «gjennomgang av oppfølging og status for avtalen».  Innen de ulike adminstrative fagfelt forutsettes det «løpende samarbeide om oppfølging av avtalen» og avvikling av «møter etter behov».  Etnisk basert forskjellsbehandling i offentlig politikk og forvaltning i Tromsø kommune er med dette et faktum!


I artikkel 4 fremgår det at «Partene har et felles ansvar for at befolkningen i Tromsø kommune er orientert om og har kunnskaper om samiske spørsmål. Informasjonen gis på norsk og samisk».  Da det var en god stund siden jeg leste avtalen, gikk jeg inn på Tromsø kommunens offisielle hjemmeside  for å laste ned avtalen. Det  viste seg å bli en vanskelig øvelse. Avtalen fant jeg til slutt (med vennlig og kreativ hjelp fra Servicekontoret ) på nettstedet til Gáisi giellagouvddás.  Ønsker en å holde seg orientert om hva kommunen har på gang som følge av avtalen, må en altså oppsøke nettstedet til det samiske språksenteret eller følge med på Oddasat/NRK-Säpmi. Dette nettstedet er for øvrig sammen med Oddasat lenket til kommunens offisielle hjemmeside!

Avtalens gjennomføring bygger på forskjellsbehandling av Tromsøs befolkningen på etnisk grunnlag. Avtalen parkerer demokratiske prinsipper om likeverd og like rettigheter.  Den dreier seg om noe mye, mye mer enn samisk språk og vanlig forståelse av begrepet kultur. Last ned og les selv hva som er blitt stelt i stand med like stor iver som blindhet. Og også hva sametingsråd Ann-Mari Thomassen uttalte til NRK-Säpmi: «Vi er fornøyd med avtalen vi har og den dialogen vi har hatt med Tromsø kommune, men samtidig ser vi på muligheter for hvordan vi kan jobbe fremover».  Og videre i oppslaget står det å lese: «Dette er en avtale som skal sørge for at vi også hele tiden må tenke på den samiske befolkningen i Tromsø, og nå møter vi jo Sametinget for en gjennomføring av avtalen», sier Hjort. 

Sametinget har grunn til å være fornøyd. Samepolitikerne påtar seg nemlig ingen forpliktelser gjennom avalen.  Tromsø kommune påtar seg også statlige forpliktelser og er i tillegg innforstått med forpliktelsen om   at «Denne avtalen er ikke til hinder for samarbeid som ikke er nevnt i denne avtalen» (Artikkel 2).  Kan ordføreren besvare følgende spørsmål:

Hvorfor vil han at en av kommunens befolkningsgruppe skal premieres politisk ut fra avstamming og etnisitet? Mener han at denne premieringen skal gå i arv?