Åpen høring i Kontroll-og konstitusjonskomiteen den 28.2.14 EDL uttalelse i høringen: 

Formålet til Organisasjonen Etnisk og Demokratisk Likeverd er å motarbeide samepolitiske lover og ordninger og planer som vi mener undergraver det etniske og demokratiske likeverdet i Norge.

Dersom man skriver inn i den norske Grunnloven at samene er for urfolk å regne, så frykter vi at dette vil sette ytterligere fart i etnifiseringen og etnokratiseringen av politikken og forvaltningen i Nord-Norge.

 

Dersom man skriver inn i den norske Grunnloven at samene er for et folk eller for et urfolk å regne, så vil det etter vår mening stride med innholdet i paragraf 1 i grunnloven. For der heter det blant annet at Norge er et udelelig rike. Med rike forstår vi land og folk. Dersom Vi kan ikke se for meg at man med vitende og vilje skrev inn i konvensjonen en anbefaling om å bryte med et så grunnleggende menneskerettighetsprinsipp som likhet for loven? Et prinsipp som går helt tilbake til Arilstoteles.

Den eneste forklaringen på innholdet i disse to artiklene er at man på Ilo konferansen så for seg at konvensjonen skulle gjelde for avsondrete folkegrupper – innfødte stammefolk – som ikke er integrert i det øvrige samfunnet de lever i.

Ifølge norsk politikk er de som er innmeldt i Sametingets valgmanntall for såkalt urfolk å regne. Alle de som er innmeldt der er integrert i det norske samfunnet og det store flertallet av dem er også assimillert kulturelt og språklig.

I dette manntallet kryr det for øvrig av veltilpassede,godt utdannede og urbane mennesker.

35 prosent av kommunestyrerepresentantene i Hammerfest kommunestyre er innmeldt i Sametingets valgmanntall.

Samtlige stortingsrepresentanter innvalgt fra Finnmark er innmeldt i dette manntallet. Det blir en noe underlig tanke at for eksempel stortingsrepresentant Helga Pedersen skal være avhengig av beskyttelse fra ILO konvensjon nr 169 for å kunne klare seg i Norge.

Det er likeså underlig å tenke seg at for eksempel stortingsrepresentant Frank Bakke Jensen skal bli plassert i samme kategori som mennesker som tilhører befolkningsgrupper eller populasjoner rundt omkring i verden, som lever isolert og avsidesliggende fra det øvrige samfunnet i de landene de bor i. Det er jo slike mennesker man ser for seg når man tenker på såkalte urfolksgrupper rundt omkring i verden. Dette er mennesker som som lever i en helt annen kulturell og teknologisk tilværelse enn den Frank Bakke Jensen og Helga Pedersen befinner seg i.

Vi mener at blant annet derfor er det ikke er rett å grunnlovsfeste at for eksempel stortingsrepresentantene Helga Pedersen og Frank Bakke Jensen er for urfolk å regne.

I stedet for å skrive inn i den norske Grunnloven at samene er for såkalt urfolk å regne så burde man først sørge for at det ble gjennomført en grundig utredning av om man i dag har slike folkegrupper i Norge som konvensjonen er ment å gjelde for. For dette er aldri blitt gjort. Man har bare tatt det for gitt.

Ordet urfolk er en sosialantropologisk betegnelse. Vi kan derfor ikke forstå at det er et menneskerettighetsspørsmål om det skal skrives inn i grunnloven at samene er et urfolk, eller ikke.