Jarl Hellesvik

Parlamentarisk leder på Sametinget for NSR, Kirsti Guvsam, jamrer seg i aviser over at det blir påstått at NSR har som politisk målsetning å få til uavhengighet, løsrivelse, autonomi eller til og med en oppretting av en samestat. At politikere og folk flest har fått den mistanken og forståelsen, har de seg selv å takke for.

 

La men ta noen få eksempler som forteller hva jeg sikter til:

NRS har vært og er et sentralt medlem i Samerådet. På Samerådets konferansen i Rovaniemi i 2008 vedtok de Rovaniemierklæringen. Der kan man blant annet lese et ”Samene, som et eget folk på sitt tradisjonelle landområde har videre rett til selvbestemmelse, en rettighet som omfatter retten til fritt å bestemme over sitt land og naturressursene.”. Dette har NSR sluttet seg til.

I Murmanskerklæringen som ble vedtatt av Samerådet i 2013, kan man blant annet lese: ”Basert på retten til selvbestemmelse, har det samiske folket ……rett til å etablere generelle normer for hvordan industrien skal oppføre seg når den opererer i tradisjonelle samiske land-og sjøterritorium”… og… ”det samiske folket har rett til fritt å disponere over vår naturressurser ” NSR har sluttet seg tid denne erklæringen og deltok på konferansen med en stor delegasjon.

På tross av at det beviselig også har bodd og bor andre folkegrupper på Nordkalotten enn samer, så er formuleringen ”samisk selvbestemmelse” en gjennomgangsmelodi i Samerådets og NSR sine uttalelse og vedtak. Det ordet som det ville vært naturlig å benytte for et slikt område er jo MEDBESTEMMELSE, men det ordet er fullstendig fraværende.

NSR krever at skatter fra næringsvirksomheter som gruvedrift og olje- og gassvirksomheten skal gå direkte til Sametinget. Denne skatten kaller de for urfolksavgift. Tidligere Sametingspresident Egil Olli uttalte fra FN sin talerstor at Sametingets målsetning er å gjøre seg uavhengig av pengeoverføringer fra Stortinget. Jeg har forstått det slik at denne målsetningen slutter NSR opp om.

Er det underlig av omverdenen får mistanke om at det arbeides for uavhengighet og autonomi?

Skal alle de krav som Samerådet og herunder også NSR har reist kunne bli innfridd, så må det minst opprettes samiske delstater. Det er jo mulig at de ikke forstår det selv, men slik er det.

Den som ikke tror på meg, kan jo selv lese Honningsvågerklæringen av 2005, Rovaniemierklæringen av 2008 og Murmanskerklæringen av 2013. Alle er vedtatt av Samerådet. Alle har fått NSR sin tilslutning.

NRS gjentar og gjentar formuleringen ”SAMISK SELVBESTEMMELSE” uten at de en eneste gang har avgrenset hva de legger i dette. Så mitt spørsmål til NSR er derfor: Kan dere fortelle omverdenen hvilke politikkområder som denne formuleringen ikke innbefatter?

Så lenge dere ikke er villige til å gjøre det så må dere pent finne dere i å bli mistenkt og beskyldt for å ha våte drømmer om uavhengighet eller opprettelse av en samestat eller samiske delstater.