Til Regjeringen ved

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker

Vedr. Opprettelsen av Fjordfiskenemda.

Høyre-Frp Regjeringa har nå opprettet ei Fjordfiskenemd. På Regjeringens nettside http://www.regjeringen.no/nb/dep/nfd/aktuelt/nyheter/nyheter-2013/fjordfiskenemnda-blir-oppretta/mandat-for-fjordfiskenemnda-.html?id=748027

kan man lese hva mandatet og sammensetningen til Fjordfiskenemda er. På denne bakgrunn vil vi gi tilkjenne følgende synspunkter

 

Ang § 1 Formål og virkeområde

Fjordfiskenemnda skal styrke forvaltningen av fjordfiskeriene, særlig med vekt på samisk bruk og denne brukens betydning for samiske lokalsamfunn. Virkeområdet er fylkene Finnmark, Troms og Nordland.

Vår kommentar:

Hva menes med formuleringen «samisk bruk»? I NOU 2001:34 «Samiske sedvaner og rettsoppfatninger» del X Kapittel 3 «En etnisk samisk sedvanerett i fiskeriene?» pkt. 3.7, kan man blant annet lese

«Den avgjørende særsamiske identiteten er fraværende hos dem som gjør krav på en spesiell samisk sedvanerett. Nesten alle informantene benektet å ha noen samisk identitet. I tillegg, og enda mer tankevekkende, kommer at folk i samiske kjerneområder driver sitt fiske på en måte som ikke kan skilles fra norsk praksis i andre distrikter. Videre er det umulig å skille samiske og norske fiskeres praksis når begge folkegrupper bor i samme region. De grunnleggende kumulative elementene i en særsamisk identitet og en særsamisk en særsamisk praksis er altså fraværende. Det beste de etniske samene i dag kan håpe på er dermed at lokale, etnisk indifferente skikker kan oppnå status som sedvanerett…..Siden sjøsamene har tapt sin etniske identitet gjennom økonomisk og kulturell assimilasjon, er eneste mulighet en lokal sedvanerettsløsning. Dette er emnet i kapittel 4.».

 

I dette kapitlet kan man blant annet lese

« …siden samiske og norske fiskerimønstre er identiske, er det ikke snakk om en spesiell samisk fiskeriutøvelse. Etnisk orientert fiskeripraksis finnes ikke.»

Disse konklusjonene er blitt trukket ut ifra en omfattende undersøkelse, hvor en rekke fiskere i Finnmark ble intervjuet i forkant av utarbeidelsen av disse kapitlene.

Heller ikke NOU 2008: 5 «Retten til fiske i havet utenfor Finnmark» (Kystfiskeutvalgets innstilling.)kunne det påvises noen spesiell samisk sedvane i fiskeriene, eller påvises at det finnes en spesifikk, levende sjøsamisk kultur.

Regjeringen burde derfor ha avklart hva den legger i formuleringen «samisk bruk» i fiskeriene. Et så viktig spørsmål bør ikke overlates til nemda å finne ut av. Regjeringen burde også ha begrunnet hvorfor den ønsker at det skal legges særlig vekt på «samisk bruk». Vi oppfatter formuleringen som et pålegg ovenfor nemda, til å utøve en etnisk forskjellsbehandling i vurderingene før tilrådningene.

Mandatet viser til «Samiske lokalsamfunn»? Hva legger Regjeringen i dette? Er det alle kystsamfunnene i hele Nordland, i hele Troms og hele Finnmark man mener? Hvis ikke, så burde Regjeringen ha presisert hva som ligger i formuleringen og ikke overlatt til nemda å bestemme hva som skal regnes som «samiske lokalsamfunn».

Ang. § 2 Sammensetning og oppnevning

Fjordfiskenemnda skal være sammensatt av seks medlemmer med personlige varamedlemmer. Sametinget oppnevner tre medlemmer og Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommuner oppnevner ett medlem hver. Ved oppnevning av medlemmer til nemnda skal det legges vekt på kunnskap om kyst- og fjordfiske og samfunnserfaring. Blant medlemmene skal det være aktive kyst- og fjordfiskere. Sametingets og fylkeskommunenes oppnevninger skjer etter samråd med hverandre.

Fjordfiskenemndas medlemmer og varamedlemmer oppnevnes for inntil to år av gangen. Nemnda velger selv leder. Ved stemmelikhet, skal de to foreslåtte kandidatene sitte et år hver, med loddtrekning om hvem som sitter første år.

Vår kommentar:

Antallet innmeldte i Sametingets valgmanntall, sett i forholdt til antallet velgere i fylkene, utgjør i Finnmark ca. 14% (Gjennomsnittlig 6-7% i kystkommunene i Finnmark), i Troms ca. 2,5% og i Nordland ca. 0,75%. Det ville vært interessant å få vite hva slags prinsipper som er langt til grunn når sammensetningen av Fjordfiskenemda ble bestemt. Hvordan vil man begrunne, for eksempel det forholdet at Nordland har bare en stemme i nemda, mens Sametinget har tre stemmer i nemda, når fiskerireguleringer i Nordland skal foreslås?

 

Ang. § 3 Oppgaver

Fjordfiskenemnda skal

a) Vurdere situasjonen og utviklingen for det lokale kystfisket, med særlig vekt på samisk bruk, og fremme forslag om målrettede lokalt tilpassede tiltak som kan bidra til å styrke kystsamfunn og samiske lokalsamfunn. Tiltakene kan omfatte tema som rammebetingelser, rekruttering, mottaksstasjoner og andre infrastrukturtiltak.

b) Innhente vitenskapelig og lokal og tradisjonell kunnskap om viktige gyte- og oppvekstområder for bestander som høstes kystnært og i fjordene, og vurdere hvilke reguleringstiltak, herunder redskapsbruk, som sikrer en bærekraftig høsting og tilrettelegger for lokal utnyttelse av ressursene.

c) Vurdere plassering av de fjordlinjer som angir hvor det er forbudt å fiske for fartøy over 15 meter, samt hvilke unntak som er hensiktsmessige.

d) Vurdere det årlige behovet for tilleggskvantum av torsk i åpen gruppe, og hvordan dette best kan fordeles for å styrke det lokale fjordfisket, med vesentlig vekt på samisk bruk og denne brukens betydning for samiske lokalsamfunn.

e) Vurdere hvilke kommuner eller områder som bør inngå i de særlige regler for rett til å fiske etter deltakerloven § 21 tredje ledd, bestemmelsene i manntallsforskriften som har særlige regler for samiske områder og tilleggskvantumet for torsk, etter havressursloven § 11 sjette ledd.

Vår kommentar:

I punkt a) og d) ligger et påbud om etnisk forskjellsbehandling i rådgivningen. FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 26 ”forbyr en hver form for forskjellsbehandling”. FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering fastslår at tiltak «for å sikre at disse grupper eller individ på like vilkår skal kunne nyte og utøve menneskerettighetene «skal » ikke fortsettes etter at de mål tiltakene tok sikte på, er oppnådd».  

 

            Hvordan stemmer den etnisk forskjellsbehandling som det legges opp til på permanent basis i rådgivningen, med forannevnte bestemmelser i FN-konvensjonene?

Ang. § 4 Organisering av arbeidet

Fjordfiskenemnda organiserer selv sitt arbeid. Fjordfiskenemnda kan delta på Fiskeridirektoratets reguleringsmøter. Fiskeridirektoratets regionkontor i Finnmark har sekretariatsfunksjon for Fjordfiskenemnda, herunder saksforberedelse og innkalling til møter.

Vår kommentar:

I «Lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova)» kan man lese:

Ǥ 8 b.Fjordfiskenemnd

Departementet kan opprette ei fjordfiskenemnd for Finnmark, Troms og Nordland. Sametinget og dei tre fylkeskommunane skal ha rett til å nemne opp medlemmer til nemnda. Departementet kan gje nærare reglar om samansetjinga av fjordfiskenemnda og kva for oppgåver ho skal ha

Denne paragrafen argumenterte og stemte Høyre og Frp imot under behandlingen i Stortinget, av lovforslaget.

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2011-2012/120604/2/

Det står i lovteksten «Departementet kan opprette ei fjordfiskenemnd…» Den Rød-Grønne Regjeringa unnlot å opprette ei slik nemd. At en Høyre-Frp-Regjering gjør det, er utrolig. I vedtaket står heller ingenting om sammensetningen til denne nemda. Hvorfor velger da Regjeringa å gi Sametinget like mange medlemmer i nemda som de Nord-Norske fylkeskommunene til sammen? Hva er begrunnelsen for det?

Det var Frank Bakke Jensen(H) som var saksordfører for lovforslagene. Under behandlingen i Stortinget uttalte han blant annet:

«Høyre er generelt imot en økt byråkratisering og særlig når man ikke har noen veldig god begrunnelse for å øke byråkratiet. Fjordfiskenemnden, sånn den er beskrevet her, har nesten ingen oppgaver…» og videre…«Det å begrunne en fjordfiskenemnd med at det styrker lokaldemokratiet, er å snu alt på hodet. Å øke byråkratiet trenger langt fra bestandig å tilsi at man styrker lokaldemokratiet.»

Høyre og Frp har i årevis argumentet med at de er for å redusere byråkratiet. Hvorfor velger de da, helt uten pålegg ifra noen, å innføre et nytt, etnokratisk, byråkratisk element i fiskeriene?

mvh

Etnisk- demokratisk likeverd

Turid Bjørnstrøm

leder