Okt-13

Av Jarl Hellesvik

Sametinget og dets støttespillere elsker å benytte ordet urfolk i sin politiske retorikk. Men hva betyr ordet urfolk?

Slår man opp i Norsk språkråd sin orddatabase på ordet urfolk, i «Nynorskordboka», kan man lese «urfolk første, opphavlege folkesetnad eller folkeslag på ein stad

Slår man opp på ordet urfolk i «Bokmålsordboka» i samme databasen kan man lese:«Vi har dessverre ingen informasjon om ordet ‘urfolk’ i bokmålsdatabasen verken i ordlistene eller i ordboka.»

 

Slår man opp på ordet urfolk i «Store norske leksikon» som ligger ute på nettet, får man ikke noen definisjon av ordet urfolk, men ordet urbefolkning kommer opp med følgende forklaring: «Urbefolkning, opprinnelig befolkning i et område som er blitt erobret og kolonisert av andre folk. Betegnelsen har i de senere årene kommet til å erstatte ord som «innfødte», «primitive» og «naturfolk», da disse i stor grad ansees som etnosentriske og diskriminerende. Tilsvarende engelske betegnelser, indigenous, native og aborigine, har lang hevd som beskrivende uttrykk.»

På Regjeringen sin hjemmeside kan man lese at «Det finnes ingen generell internasjonalt akseptert definisjon av urfolk. Typiske kjennetegn for urfolk er at de ikke er det dominerende folket i det større samfunnet de er en del av, selv om de er den av folkegruppene som bebodde området først. De har også som regel en egenartet kultur basert på naturressursene, og de har en kultur som sosialt, kulturelt og/eller språklig skiller seg fra den dominerende befolkningen. Urfolk utgjør ofte også en minoritet i landet, men dette gjelder ikke alltid.»

Man kan også lese på samme sted at «En misforståelse som av og til dukker opp i debatten om samenes rettigheter til grunn og naturressurser i Norge er at betegnelsen ”urfolk” i folkerettslig forstand betyr at vedkommende folk må ha vært de første menneskene på stedet, og at dette arkeologiske eller kulturhistoriske spørsmål er avgjørende for hvem som i dag har rett til hva. Dette er ikke riktig. I henhold til ILO-konvensjon nr. 169 er det sentrale om noen nåværende gruppe har en tilknytning til et bestemt område fra før de nåværende statsgrenser ble etablert i det aktuelle området. Det rettslig relevante er derfor hva som har skjedd fra i dag og tilbake til 1600/1700-tallet, og ikke om det er noen forbindelse mellom steinalderfolket for 10 000 år siden og dagens folkegrupper.»

Det er altså en offentlig forvirring om hva ordet urfolk betyr. Slik er det selv om det burde være opplagt at ordet urfolk betyr DET ALLER FØRSTE FOLK. Dette fordi forstavelsen ur- betyr «aller først». Og slik oppfattes det jo også reint umiddelbart av folk flest.

Er det ikke underlig at en rekke ellers godt opplyste personer i Norge, omtaler samene som det aller første folk?