Kommentar av

Jarl Hellesvik

Representanter for forskjellige befolkningsgrupper møttes nettopp i Alta. Hva disse gruppene har til felles i sin livssituasjon, utenom det at de muligens alle kan regnes for å være nasjonale minoriteter, er ikke godt å si. Møtet vedtok en deklarasjon/erklæring – «Altadeklarasjonen». I denne deklarasjonen blir vi forelagt en ny formulering. Gruppen som møttes i Alta omtaler seg i denne erklæringen som representanter for «Indigenous Peoples and Nations». Oversatt til norsk så blir det «Innfødte folk og Nasjoner».

Norske journalister oversetter dette til «urfolk» som betyr «det aller første folk». Det er nesten ikke til å tro at de gjør dette, på tross av at det ikke finnes noen internasjonal enighet om hva man legger i formuleringen «indigenous peoples»/»innfødte folk». Og ILO skriver selv på sin hjemmeside at det ikke er noen internasjonal enighet om hva man legger i formuleringen «indigenous and trible peoples» (innfødte stammefolk) eller sagt på en annen måte; om hvem ILO-konvensjon nr. 169 er ment å gjelde for.

Sentralt i Altadeklarasjonen/Altaerklæringen er begrepet selvbestemmelse. Det heter blant annet at man «Anbefaler at stater bevarer og respekterer urfolk og -nasjoners rett til selv å bestemme at de ikke ønsker ressursutvinning på sine land og territorier…»

 

I forbindelse med møtet i Alta ble to sentrale sametingspolitikere (Sametingspresident Egil Olli og NSR-leder Aili Keskitalo) intervjuet av ABC NYHETER . Både «same-Ap» og NSR har lenge snakket om «samisk selvbestemmelse» uten å være villige til å konkretisere hva de legger i denne formuleringen. Her får vi en konkretisering som kan oppsummeres med ett ord: VETORETT.

Sametingspresident Olli sier blant annet om gruvedrift at Sametinget «Anbefaler at stater bevarer og respekterer urfolk og -nasjoners rett til selv å bestemme at de ikke ønsker ressursutvinning på sine land og territorier

ABC NYHETER spør: »Betyr erklæringen at Sametinget skal ha vetorett også over vedtak om oljeutvinning?»

Sametingspresidenten svarer: «Erklæringen innebærer at Sametinget bør få vetorett….»

NSR lederen Aili Keskitalo slutter opp om dette synet.

ABC NYHETER oppsummerer det slik: «Urfolk krever vetorett over olje-, gass- og gruveutvinning.»

Dette innebærer at Sametinget mener at er man av den rette avstamming (samisk) så skal man ha vetorett når det gjelder gruvedrift, olje og gassutvinning i omkring 40% av Norges landareal, samt i et udefinert område utaskjærs.

Dette er sannelig ganske mye mere enn å holde seg til det som er nedfelt i sameloven om Sametinget: At det er et rådgivende organ i samisk språk og kultur.

Smålåtne er de ikke, disse lederne på Sametinget. Den beskyldningen skal de ikke ha på seg.