På Sametingets hjemmeside kan man lese at «Sametinget har invitert urfolksrepresentanter fra hele verden til en internasjonal og forberedende urfolkskonferanse i Alta, Finnmark, 8. til 12. juni 2013

 

I den engelske teksten som omhandler samme konferansen, ser man at «urfolksrepresentanter» blir beskrevet som «representatives of indigenous peoples worldwide.» Sametinget gjengir den engelske formuleringen «indigenous peoples» med ordet urfolk. Den umiddelbare forståelsen av ordet urfolk er: «Det aller første folk» idet forstavelsen ur angir først i tid. Det riktige ville vært å oversette indigenous peoples til innfødte folk.

 

Ifølge det man kan lese på ILO sin egen hjemmeside, er det ingen internasjonal enighet om hvem ILO -konvensjon nr. 169 er ment å gjelde for. (Vår oversettelse fra hjemmesiden: «Innfødte stammefolk utgjør minst 5000 forskjellige folkeslag med en populasjon på mer en 370 millioner, som lever i 70 forskjellige land. Dette mangfold kan ikke lett innlemmes i en universell definisjon, og det er en gryende konsensus at en formell definisjon av begrepet ”indigenous and tribal peoples” verken er nødvendig eller ønskelig.») (Se vedlegg)Det er derfor ikke godt å si hvilken felles livssituasjon de forskjellige folkeslagene har som urfolksrepresentantene representerer.

 

Etter vår mening så er ILO konvensjon nr. 169 ment å gjelde for innfødte stammefolk (indigenous and tribal peoples) som ikke er integrert i det øvrige samfunnet i det landet de bebor. Det er slike befolkningsgrupper som C169 etter vår mening er ment å beskytte. Det som mer enn noe annet viser at så er tilfelle, er artiklene 9 og 10 i konvensjonen. Disse artiklene påbyr en strafferettslig forskjellbehandling av medlemmer av disse befolkningsgruppene, i forhold til den øvrige befolkningen. En slik bestemmelse blir forståelig kun om man tenker på innfødte stammefolk som lever isolert fra den øvrige befolkningen. (Se for øvrig vedlegget: «Hvem er ILO-konvensjon nr. 169 ment å gjelde for».)

Samene eller de som er av samisk avstamming i Norge, er følgelig ikke en slik befolkningsgruppe som ILO konvensjon nr. 169 er ment å gjelde for. Hvor mange av de andre gruppene som er representert på denne konferansen som eventuelt er i samme situasjon, har vi ikke noen formening om.