Bedriver Antirasistisk Senter selektiv antirasisme?

Antirasistisk Senter er medlem i en nettbasert organisasjon eller gruppe som kaller seg for «Samisk Myteknuser». Redaktør for nettsiden til gruppa er Kari Helene Partapuoli, leder av Antirasistisk Senter.

På hjemmesiden til «Samisk Myteknuser» fremmes udokumenterte påstander mot vår organisasjon Etnisk og Demokratisk Likeverd (EDL).   På grunn av at Antirasistisk Senter er en så sentral aktør i denne gruppa, finner vi det nødvendig å rette et søkelys på det antirasistiske arbeidet sentret selv bedriver.

Antirasistisk Senter skriver om seg selv at «Antirasistisk Senter er et uavhengig senter som arbeider for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge»

I et kapittel om rasisme starter sentret med å vise til FNs konvensjon mot alle former for rasediskriminering. Sentret skriver at « Artikkel 1 i FNs konvensjon mot rasediskriminering av 1965 gir følgende definisjon: «I denne konvensjon betyr uttrykket «rasediskriminering» enhver forskjellsbehandling, utelukkelse, innskrenkning eller begunstigelse på grunn av rase, hudfarge, avstamning eller nasjonal eller etnisk opprinnelse…»»

Formålet til organisasjonen Etnisk og Demokratisk Likeverd (EDL) er i konvensjonens beste ånd å motarbeide samepolitiske lover, ordninger og planer som vi anser for både å være rasediskriminerende og udemokratiske.

EDL tar i likhet med Antirasistisk Senter, utgangspunkt i FNs konvensjon mot alle former for rasediskriminering, når vi påpeker at visse samepolitiske lover og ordninger etter vår mening er rasistiske og udemokratiske. Et eksempel på en slik lov er Finnmarksloven som gir Sametinget rett til å utnevne tre av seks styremedlemmer i styret til Finnmarkseiendommen. De andre tre utnevnes av Finnmark Fylkeskommune.

Det som er tenkt å gi Sametinget politisk legitimitet, er Sametingets valgmanntall. Forutsetningen for å kunne stå innmeldt i Sametingets valgmanntall er at man er av samisk avstamming. Det heter i formålsparagrafen til Finnmarksloven at «Lovens formål er å legge til rette for at grunn og naturressurser i Finnmark fylke forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv.»

Ordet SÆRLIG i paragrafen, påbyr å gi forrang for «det samiske» i forvaltningen. Hva skulle det ellers bety?

Finnmarksloven bryter etter vår mening med innholdet i artikkel 1 i FNs konvensjon mot alle formerer for rasediskriminering, ved at den gir en permanent, politisk begunstigelse til den etniske gruppen man omtaler som samer, og til de som er av samisk avstamming. Loven kan derfor sees på som statlig rasisme.

Vi må her også minne om at nevnte konvensjon først og fremst er innrettet mot statenes gjøren og laten, eller mot statlig rasisme.

Vi har hatt det syn på Antirasistisk Senter at organisasjonen bekjemper alle former for rasediskriminering, men at de i denne saken bedriver et ytterst selektivt antirasistisk arbeid.

Vi må derfor stille følgende spørsmål til Kari Helene Partapuoli, leder av Antirasistisk senter: Anser du Finnmarksloven for å være et brudd med artikkel 1 i FNs konvensjon mot alle former for rasediskriminering?