Ønsker svar fra Stortingskandidatene 

Til våre Stortingskandidater

Etnisk og Demokratisk Likeverd (EDL) henvender seg til deg fordi du et satt høgt oppe på partiets liste til kommende Stortingsvalg. Det er blitt fremmet grunnlovsforslag som vil bli behandlet i det neste valgte Storting. Blir du valgt inn på Stortinget, så vil du være med på å stemme over om disse forslagene skal bli vedtatt eller ikke. Vi regner med at du som en av dem som kan bli valgt inn på Stortinget, tar akkurat dette med det største alvor og den største respekt. For å være med på å stemme over grunnlovsforslag, er noe av det aller viktigste som en stortingsrepresentant er med på.

 

To av forslagene til grunnlovsendringer er samepolitiske. De er derfor relevante for det som er formålet til organisasjonen EDL.

Vår anbefaling er at forslagene avvises. Dette fordi vi frykter dette vil føre til at samifiseringen/etnifiseringen av det norske lovverket vil bli forsterket, og at etnokratiseringen av forvaltningen, vil skyte ytterligere fart. Etnokratisering undergraver etter vår mening demokratiet.

En grunnlovsfesting av at samene er «urfolk» vil forsterke samene, eller de som er av samisk avstamming sin stilling som en superminoritet . Dette vil igjen gi Sametinget og dets støttespillere et særdeles godt, juridisk kort på hånden når det gjelder å hevde at «vi er så spesielle» så derfor må de tildeles ennå flere permanente avstammingsrelaterte, politiske særrettigheter.

På Stortingets hjemmeside kan man lese dette: «Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge. Dersom andre lover er i strid med den, må de vike. Grunnloven inneholder blant annet bestemmelser om statsformen, om menneskerettigheter og om fordelingen av makt mellom Stortinget, regjeringen og domstolene. Den er en slags kontrakt mellom folket og de som styrer, med prinsippet om folkesuverenitet som grunnlag.»

http://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Grunnloven/om_grunnloven/

Prinsippet om folkesuverenitet, at folket i valg bestemmer hvordan vår forfatning skal være utformet, kan sies å uttrykke den norske Grunnlovens ånd.

Forutsetningen for at denne ånden skal kunne skje fyldes i praksis, er at kandidatene som stiller til valg, setter seg inn i hvilke grunnlovsforslag som er blitt fremmet. Deretter må de gjøre seg opp en personlig mening om de er for eller mot at de enkelte forslagene skal bli vedtatt eller ikke. Dernest plikter kandidatene å opplyse velgerne om hva de har bestemt seg for. Det norske folket vil da, ved sin stemmegivning, være med på å avgjøre hvilke grunnlovsforslag som skal bli vedtatt og hvilke som skal bli forkastet.

De kandidatene som ikke er villige til å opplyse velgerne om hvordan de vil stemme i forhold til de enkelte grunnlovsforslagene, forkaster ved en slik handling folkesuverenitetsideen. De utviser derved forakt for Grunnlovens ånd.

Dette er bakgrunnen for at vi oversender deg vår betraktning knyttet til de samepolitiske grunnlovsforslagene. Dette fordi at vi anser at det er din plikt som kandidat ved Stortingsvalget å sette deg inn i de forskjellige sidene ved saken og deretter opplyse velgerne om hva du vil stemme.

Vi henvender oss derfor til deg personlig med spørsmål knyttet til saken. Svarene vil bli offentliggjort. Dersom du ikke svarer, så vil også det bli offentliggjort, blant annet på vår hjemmeside edl.no

Det ene grunnlovsforslaget har følgende ordlyd : »§ 108: Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at samene, som urfolk, kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.»

Spørsmål: Vil du stemme Ja eller Nei til dette forslaget om du blir valgt inn på Stortinget?

Det andre forslaget har følgende ordlyd: § 108: Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at det samiske folk kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

Spørsmål: Vil du stemme Ja eller Nei til dette forslaget om du blir valgt inn på Stortinget?

Om du ønsker å begrunne ditt svar til oss så synes vi at det er fint. Vi gir deg en frist på 4 uker til å komme med et tilsvar.

I andre vedlegg i denne e-posten framlegger vi vårt syn på disse forslagene og begrunnelsene for at forslagene er blitt fremmet.

 

Med vennlig hilsen

Etnisk og demokratisk likeverd