Av Karl-Wilhelm Sirkka, Tromsø 

Høyres samepolitiske arbeidsutvalg er partiets høringsinstans i samepolitiske saker. Ellen Kristine Saba som er utvalgets leder, arbeider for å få Høyre inn på Sametinget. Så langt er alt greit, men så kommer det. For til NRK Sameradio opplyser Saba at hun er æresmedlem i Norske Samers Riksforbund (NSR). «NSR er i mitt hjerte, og der-med ikke det dummeste samarbeidsalternativet», sier hun til NRK.  Hun forteller at hun har informert Høyre om æresmedlemsskapet, og opplyser at «dette er helt upro-blematisk for partiet». Saba sier til NRK at Erna Solberg «har alltid hatt en goodwill for det samiske, og det kommer hun til å ha også i framtida».

 

NSR www.nsr.no er sterkt rettighetsorientert og premissgiver for det internasjonale samarbeidsorganet Samerådet www.saamicouncil.net med krav om “fritt å bestemme over sitt land og naturressursene”, “full iverksettelse av samisk selvråderett”. Partiet vil ha fortgang i arbeidet med nordisk samekonvensjon som hvis forslaget blir vedtatt, vil bety mer makt til sametingene og økt forskjellsbehandling på etnisk grunnlag. Konvensjonsteksten legger opp til vetorett for sametingene. NSR jobber hårdt for igjen å komme i maktposisjon i Sametinget.

En tvangstrøye i politikkutforming og forvaltning

Som Høyremedlem og æresmedlem i NSR gjennom mange år må vi tro at Saba støtter konsultasjonsavtalen som statsråd Solberg inngikk med sametingspresident Nystø (NSR). Avtalen gir en av landets mange minoriteter, særlig beskyttelse og forplikter regjeringsapparatet til – om ønskelig også i hemmelighet – å konsultere Sametinget i saker/tiltak som i følge avtalen, har å gjøre med: “musikk, teater, litteratur, kunst, media, språk, religion, kulturarv, immaterielle rettigheter og tradisjonell kunnskap, stedsnavn, helse- og sosial, barnehager, utdanning, forskning, eiendoms- og bruksrettigheter, arealinngrep- og arealdisponeringssaker, næringsutvikling, reindrift, fiske, landbruk, mineralvirksomhet, vindkraft, vannkraft, bærekraftig utvikling, kulturminnevern, biomangfold og naturvern”. I 133 kommuner kan regjerings-apparatet forhandle med Sametinget (uten lokale myndigheters viten) om alt “mellom himmel og jord” som angår den ikke-samiske del av befolkningen. I offentlig og privat sektor slår konsultasjonsavtalen negativt inn i tenkemåte og er derfor blitt en tvangstrøye i politikkutforming, i offentlig og privat forvaltning. Avtalen genererer konflikter og fører til forringet livskvalitet for hele befolkningen.

FN rasediskrimineringskonvensjon sier nei til varige særordninger tuftet på etnisitet. Likevel oppmuntres den etniske følelse i det nasjonale fellesskapet bl.a gjennom Høyres Sametingprogram hvor det står : “Dagens konsultasjonsavtale videreføres og videreutvikles”. Tidligere sametingspresident og nu presidentkandidat Aili Keskitalo (NSR) uttaler at hun stoler på at “Høyre sentralt holder stø kurs i samepolitikken”.

Folkestyre eller etnokrati

Bent Høie, lederen i Høyres programkomite sa på partiets landsmøte i mai at “Høyre vil gi makten tilbake til lokalsamfunnene og enkeltmennesket”. Hvordan han skal få det til og samtidig innføre etnokrati; – etnisk kvotering i store deler av landet og innen saksfelt som er av felles interesse for befolkningen, krever en klargjøring i god tid før valget.