Formålet med Etnisk og Demokratisk Likeverd (EDL) er å få satt fokus på den demokratiske urett som flertallet av Finnmarks befolkning opplever. Dette gjelder for eksempel en del samepolitiskelover, ordninger og forslag som vi anser å være rasediskriminerende og udemokratiske. Vi har i denne sammenhengen påpekt at flere samepolitisk relaterte lover, ordninger og forslag, strider mot innholdet i FNs konvensjon mot alle former for rasediskriminering. Det er dette som vi vil fokusere på og reise debatt om. Sametinget, dets støttespillere og sentrale myndigheter er ikke villige til å gå inn i en anstendig og seriøs debatt om disse spørsmål. Det enklere å rope opp om rasisme og misstenkliggjøre politiske motstandere enn å ta debatten.

faksimile eskildjohansenOm visse samiske organisasjoner og personer måtte ha planer om å opprette en samisk stat eller samiske delstater er irrelevant, sett i forhold til ovenfor nevnte problemstilling. Men når fylkessekretær Eskild Johansen i Troms Ap viser til Honningsvåg deklarasjonen vedtatt av Samerådet, en hovedorganisasjon for NSR, NRL og SFF, så er det ikke tvil om at formuleringer i denne deklarasjonen, Rovaniemideklarasjonen og andre deklarasjoner også vedtatt av Samerådet, reiser de samme typer krav ”til land og vann”. Skal disse krav bli innfridd, så må det minst opprettes samiske selvstyrte delstater på Nordkalotten. Om de forstår dette selv skal være usagt. Formuleringer og krav om at samene selv skal eie og besitte landområder i ”Sapmi” og at dette skal baseres på samisk selvstyre, lukter det ekstrem etnisk sjåvinisme av. En etnisk gruppe (samene) mener at de alene skal eie og besitte landområder i områder som i flere hundre år også har vært bebodd av flere andre etniske grupper. De har vært og er fortsatt like avhengig av naturressursene som de som står innmeldt i sametingets valgmanntall. Dette bør få noen og enhver til å tenke på konsekvenser for den befolkningen som mangler gener og stemmerett til det organet som eventuelt skal forvalte ”herligheten”. Om majoriteten av befolkningen er klar over dette skal være usagt. Enhver politisk institusjon, i demokratiske stater, skal ha legitimitet i den befolkning de skal styre.

 

Å hevde at våre betraktninger knyttet til formuleringer i disse deklarasjonene er for rasisme å regne, må være den tynneste suppe som er kokt i hop på lenge for å kunne komme med beskyldninger om rasisme. Eskild Johansen driver altså her på med rasismeskvetting mot EDL med en suppe uten annet innehold enn skittvatten.

EDL har selvsagt aldri kritisert samene, eller vært imot samene, men vi har vært ytterst kritisk til visse samepolitiske lover, ordninger og synspunkter. Når fylkessekretæren hevder at vår kritikk er rettet mot samene, er det vulgærpropaganda av verste sort.

I sitt debattinnlegg prøver fylkessekretæren å gjøre EDL ansvarlig for at eventuelle gærninger av det kaliber vi opplevde 22. juli, vil kunne komme til å gå fysisk løs på samer eller samiske institusjoner. Dette er en så skitten debatteknikk at den taler for seg selv. Enhver anstendig og seriøs politisk debatt, om et hvilket som helst politisk tema, kan få en eller annen gærning til å true med, eller begå voldelige handlinger.

Å drive på slik som fylkessekretæren i Troms Ap gjør, har ikke noe annet formål enn å forsøke å få torpedert en seriøs og saklig debatt om samepolitiske spørsmål. Det er i seg et alvorlig demokratisk problem.

Finnmarksloven har doblet manntallsførte samers generelle politisk innflytelse ved stemmegivning på regionalt nivå og tildelt samiske synspunkter 5o % av styringsmakten over angjeldende saksområde hvor manntallsførte samer utgjør maks 15% av de valgberettigede. Demokrati betyr folkestyre. Det betyr at enhver politisk institusjon skal ha legitimitet i befolkningen. Grunnlaget for alt politisk arbeid i og for fellesskapet, bør være basert dette likeverdet. Brudd på likeverdet er brudd på en menneskerett og en nedverdigelse av enkeltmennesket. I Eskil Johansens politiske verden er denne forståelse totalt fraværende.

Vi lurer for øvrig på om Eskild Johansen driver privatpraktiserende praksis her, eller om han har politisk ryggdekning for sine angrep på EDL i Troms Ap? At han i dette også synes å ville legge føringer på sine partikolleger i nordfylket, er dårlig politisk håndverk.

Og så oppfordrer vi leserne til å finne fram til EDL sin hjemmeside Edl.no og selv lese seg til om det er rasisme vi utøver eller ikke.

Turid Bjørnstrøm

Etnisk og demokratisk likeverd