Det ble om dette i debatten understreket at Norge tilfredsstiller betingelsene i folkeretten, så dette ville ikke innebære noen endringer av norsk fiskeripolitikk

Behandlet av Stortinget 4.6.12

«§ 1 a Forholdet til folkeretten: Loven skal anvendes i samsvar med folkerettens regler om urfolk og minoriteter.»

§ 21 nytt tredje ledd skal lyde: «Uten hinder av bestemmelser fastsatt i medhold av første ledd har personer som er bosatt i Finnmark, kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Karlsøy, Lyngen og Storfjord og de områder med sjøsamisk innslag i resten av Troms og Nordland som Kongen fastsetter, rett til å fiske torsk, hyse og sei med konvensjonelle redskaper. Retten etter første punktum gjelder bare for den som står i fiskermanntallet og eier et merkeregistrert fartøy under 11 meter. Kongen kan ved forskrift fastsette at bestemmelsen i første punktum også gjelder andre fiskerier.»

I praksis betyr det en ekstrakvote på 3000 tonn torsk til båter under 11 m i åpen gruppe. Denne ordningen er allerede praktisert en stund.

I lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar vert det gjort følgjande endringar:

Ny § 8 b skal lyde: § 8 b Fjordfiskenemnd: «Departementet kan opprette ei fjordfiskenemnd for Finnmark, Troms og Nordland. Sametinget og dei tre fylkeskommunane skal ha rett til å nemne opp medlemmer til nemnda. Departementet kan gje næra-re reglar om samansetjinga av fjordfiskenemnda og kva for oppgåver ho skal ha.»

Her bør man merke seg at det står at en fjordfiskenemd kan opprettes, ikke at det skal. Det står ikke hva slags mandat (rådgivende eller bestemmende myndighet) og oppgaver nemda skal ha. En meget svevende lovformulering. Dersom det blir regjeringsskifte etter valget blir nok en oppfølging av denne paragrafen stukket i en skuff, fordi H og Frp stemte imot.

I lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar vert det gjort følgjande endringar:

§ 11 nytt sjette ledd skal lyde: «I område som er omfatta av deltakerloven § 21 tredje ledd, skal det ved tildeling av kvotar av viltlevande marine ressursar, og ved andre former for regulering av desse ressursane, leggjast vesentleg vekt på samisk bruk og kva denne bruken har å seie for samiske lokalsamfunn.»

I praksis innebærer dette de tidligere nevnte 3000 tonnene med torsk. Hva som menes med «samisk bruk» av fiskeressursene skulle væt interessant å få vite.

I lov 17. juni 2005 nr. 85 om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke vert det gjort følgjande endring:

§ 29 første ledd nytt andre punktum skal lyde: «Kommisjonen skal også utrede krav om kollektive eller individuelle rettigheter til fiskeplasser i sjø- og fjordområder i Finnmark dersom noen med rettslig interesse i en avklaring krever det.»

Her står det ikke noe i det midlertidige referatet om avstemmingen, men enkelte partier uttrykte i referatet fra debatten motstand mot dette.

 

«Lova gjeld frå den tid Kongen bestemmer. Kongen kan setje i kraft dei enkelte føresegnene til ulik tid

Der er som man ser, Regjeringa som bestemmer om loven i det hele tatt skal bli satt ut i livet.