Etter at den nye reindriftsloven ble vedtatt i 2006, står den samiske reindriften sterkt når det gjelder muligheter til å få stanset den planlagte kraftlinjeutbyggingen gjennom Nord-Norge.

I § 3 i reindriftsloven kan man lese at «Loven skal anvendes i samsvar med folkerettens regler om urfolk og minoriteter. «

I Ot.prp. nr. 25 (2006–2007)»Om lov om reindrift (reindriftsloven)» står det i en kommentar til forslag til § 3 som ble vestatt: » Denne artikkelen, sammen med ILO-konvensjonens bestemmelser, er med på å sette begrensninger for hvilke inngrep og tiltak som kan foretas ovenfor reindriften. (s.14)

Det heter også om § 3 at «På reindriftslovens område innebærer dette at loven må anvendes i samsvar med folkeretten, her-under ILO-konvensjon nr. 169.” (s.53)

Det er derfor ikke uten grunn at advokat for berørte reindriftssamer, Geir Haugen, nå snakker i store bokstaver om at planene om linjeutbyggingen er et brudd med folkerettens regler om urfolk.

Dersom det blir rettsak, blir det derfor første gang, at nevnte paragraf kan trekkes inn i en rettsak. Stortinget har ved nevnte paragraf pålagt domsmyndighetene å legge stor vekt på innholdet i ILO konvensjon nr. 169 når det skal dømmes i slike saker.

Mulighetene er derfor absolutt til stede for at enten så blir linjeutbyggingen så mye utsatt på grunn av en rettsak, at oppstart av drift av Goliat-feltet blir utsatt, eller så klarer de å få stanset utbyggingen ved hjelp at § 3 i reindriftsloven og derved innholdet i ILO-konvensjon nr. 169.

Jarl Hellesvik

Hammerfest