Innspill vedrørende Fiskeri og kystdepertementet prop. 70 L (2011-2012) om endriger i deltakerloven, havressursloven og Finnmarksloven

Les hel dokumentet